Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3562z ostatnich 7 dni
15148z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych: Modernizacja zbiorników - 2 zadania

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych: Modernizacja zbiorników - 2 zadania

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Miękinia
ul. Sportowa 2
55-330 Miękinia
powiat: średzki (śląski)
Tel.: +48 713140063, Faks: +48 713178184
miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Miękinia
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych: zad. 1. Modernizacja zbiorników L-ctwo Kąty Wr 1, zad. 2. Modernizacja zbiorników L-ctwo Kąty Wr 2

Numer referencyjny: SA.270.20.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania (części zamówienia) i obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu:

- zadanie nr 1 - Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 1 (13-17-1.1-06),

- zadanie nr 2 - Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 2 (13-17-1.1-07).

Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań (części zamówienia) - załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 798 681.74 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Zad. 1. Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 1 (13-17-1.1-06)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45240000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Dolnośląskie, powiat Wrocławski, g. Kąty Wrocławskie, ob. ewid. Wszemiłowice-Jurczyce, dz. ew. nr 354.

Adres leśny: RDLP we Wrocławiu, Nadleśnictwo Miękinia, Leśnictwo Kąty Wr. (oddz, 358l)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu: zadanie nr 1 - Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 1 (13-17-1.1-06).

Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań (części zamówienia) - załącznik nr 8 do SIWZ.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie:

a) z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

a.1) t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. - Prawo budowlane;

a.2) t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm. - Kodeks cywilny;

a.3) t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. - Prawo zamówień publicznych;

b) z dokumentacją projektową,

c) ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

d) z przedmiarem robót,

e) z właściwymi normami polskimi i branżowymi oraz przepisami i ustawami,

f) ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

g) z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru,

h) z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę oraz innymi załączonym dokumentami formalnymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz dokumentacji projektowej i decyzjach administracyjnych.

SIWZ i dokumentacja projektowa dostępne są na stronie: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miekinia/zamowienia_publiczne oraz https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 202 466.02 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

Wadium: 6 000,00 PLN.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5 % wartości brutto umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Zad. 2. Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 2 (13-17-1.1-07)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45240000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Dolnośląskie, powiat Wrocławski, g. Kąty Wrocławskie, ob. ewid. Wszemiłowice-Jurczyce, dz. ew. nr 354.

Adres leśny: RDLP we Wrocławiu, Nadleśnictwo Miękinia, Leśnictwo Kąty Wr. (oddz, 358m)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na zadaniu: zadanie nr 2 - Modernizacja zbiorników Leśnictwo Kąty Wrocławskie 2 (13-17-1.1-07).

Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 8 do SIWZ.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie:

a) z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

a.1) t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. - Prawo budowlane;

a.2) t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm. - Kodeks cywilny;

a.3) t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. - Prawo zamówień publicznych;

b) z dokumentacją projektową,

c) ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

d) z przedmiarem robót,

e) z właściwymi normami polskimi i branżowymi oraz przepisami i ustawami,

f) ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

g) z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru,

h) z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę oraz innymi załączonym dokumentami formalnymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz dokumentacji projektowej i decyzjach administracyjnych.

SIWZ i dokumentacja projektowa dostępne są na stronie: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miekinia/zamowienia_publiczne oraz https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 596 215.72 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

Wadium: 17 000,00 PLN.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5 % wartości brutto umowy.

CPV: 45000000

Dokument nr: 577574-2019, SA.270.20.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 15/01/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.1.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Nadleśnictwie Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, pokój nr. 15 (świetlica), POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Marcin Czerski - Starszy specjalista ds. budownictwa i zamówień publicznych

1) Otwarcie ofert jest jawne.

2) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miekinia/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/01/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Dolnośląskie, powiat Wrocławski, g. Kąty Wrocławskie, ob. ewid. Wszemiłowice-Jurczyce, dz. ew. nr 354.

Adres leśny: RDLP we Wrocławiu, Nadleśnictwo Miękinia, Leśnictwo Kąty Wr. (oddz, 358l)

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Dolnośląskie, powiat Wrocławski, g. Kąty Wrocławskie, ob. ewid. Wszemiłowice-Jurczyce, dz. ew. nr 354.

Adres leśny: RDLP we Wrocławiu, Nadleśnictwo Miękinia, Leśnictwo Kąty Wr. (oddz, 358m)

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/03/2020

Kontakt:
Nadleśnictwo Miękinia
Krajowy numer identyfikacyjny: 931024014
ul. Sportowa 2
Miękinia
Kod NUTS: PL51
55-330
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Czerski
E-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl
Tel.: +48 713140063
Faks: +48 713178184

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.