Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku mieszkalnym

Przedmiot:

Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel.: (34) 3682515, tel.: (34) 3682499, Tel: 34 368 24 61; Fax: 343651290
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
,,Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Irzykowskiego 1 w Częstochowie"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu przy budynku
mieszkalnym wielorodzinnym ul. Irzykowskiego 1 w Częstochowie, polegające na:
- utwardzeniu terenu pod dwa miejsca postojowe,
- częściowym remoncie chodnika i murku od strony lokalu użytkowego.
2. Szczegółowy opis technologii oraz zakres prac jakie należy wykonać w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia zostały zawarte w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr
5 do niniejszego zaproszenia.
3. Wybór oferty będzie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową.
4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych
materiałów niż podane w przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia
parametrów nie gorszych niż określone w tym przedmiarze robót jak również złożenia
dla tych materiałów stosownych dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające
w/w do stosowania w budownictwie.
5. Oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona
w zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. ul. PO W 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2019 r., do godz. 15:00.
3) w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy,
nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na:
,,Wykonanie placu utwardzonego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Irzykowskiego 1 w Częstochowie"

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 12.04.2020 r..

Wymagania:
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Wykaz wykonanych robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, które Wykonawca
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert,
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości ogólnej
co najmniej 12 000,00 zł netto (słownie złotych: dwanaście tysięcy), wykaz winien
zawierać terminy wykonania robót, rodzaj wykonywanych robót, adresy obiektów
na których wykonywane były roboty, nazwy i adres inwestorów, wartość robót netto.
Do wykazu powinny być dołączone dowody (referencje) potwierdzające, że roboty
zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone (załącznik nr 2).
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających poza
zakres zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robót należy wpisać wartość robót
netto zgodnych z zakresem zamówienia.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.*
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.*
6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej lub inżynieryjnej
drogowej. Wykaz winien być sporządzony przez Wykonawcę według wzoru - załącznika
nr 4 do niniejszego zaproszenia.
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia
2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65 ze zm.);
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię uprawnień budowłanych
wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dotyczących
kierownika robót.
7. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na minimalną sumę gwarancyjną 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy).
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
1) kserokopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku jeżeli do oferty został załączony inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony,
2) dowód opłacenia polisy.
8. Kosztorys ofertowy szczegółowy.
W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego wystawione na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników lub oświadczenia
dotyczące spółki i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2, 6 i 8 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone
w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast
dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania
oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem
Dokumenty wymienione w pkt V.3 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych
za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/^ do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność
z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone w formie oiyginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem
za zgodność z oiyginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast
oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane
przez osobę/-y uprawnioną/^ do podpisania oferty.
Dokument wymieniony w pkt V.7 może być złożony w formie kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oiyginałem przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem
za zgodność z oryginałem lub w formie oryginału.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w postaci papierowej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno być przedstawione w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego
zaproszenia.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.

Kontakt:
Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby
uprawnione do kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Tomasz Zawadzki - tel. 34 323 20 33, informacje techniczne, OE VI.
2. Aleksandra Maroń - tel. 34 368 24 61 wew. 45, zamówienia, referat DTIZ.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.