Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Stała obsługa geodezyjna

Przedmiot:

Stała obsługa geodezyjna

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wyśmierzycach
ul. Adama Mickiewicza 75
26-811 Wyśmierzyce
powiat: białobrzeski
tel: (48) 615 70 03
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyśmierzyce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest stała obsługa geodezyjna świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w 2020 roku.
IV. Opis i warunki wykonania zamówienia.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w roku 2020 niżej wymienione prace z zakresu obsługi geodezyjnej Gminy Wyśmierzyce:
1) Rozgraniczanie nieruchomości.
2) Podziały nieruchomości.
3) Wykonanie dokumentacji do aktualizacji operatu ewidencyjnego dla celów regulacji stanów prawnych nieruchomości.
4) Wykonanie dokumentacji do aktualizacji operatu ewidencyjnego dla celów zmiany użytków gruntowych, połączenia działek ewidencyjnych.
5) Wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, ustalenia przebiegu granic w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pgik.
6) Stabilizacja punktów granicznych.
7) Wykonanie map do celów prawnych.
8) Geodezyjne pomiary realizacyjne i powykonawcze.
9) Sporządzanie map do celów projektowych.
10) Wykonanie wykazu synchronizacyjnego.
11) Wykonanie badań hipotecznych i sporządzenie protokołu z badań hipotecznych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zleconych prac będących przedmiotem umowy zgodnie ze sztuką i poziomem wiedzy w tym przedmiocie, z należytą starannością i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w tym w szczególności:
o Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 725), zwanej dalej pgik i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;
o Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186) i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

Dokument nr: RGKBiOŚ.271.02.3.2019

Składanie ofert:
IX. Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2019 r. o godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.
Ofertę należy złożyć:
- w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, pokój 200 (II piętro),
- za pośrednictwem poczty,
- wysłać na adres poczty elektronicznej umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 lub do wyczerpania przewidzianych na realizację zamówienia środków finansowych.

Wymagania:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki dopuszczające:
a) posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności i czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) posiadać wiedzę i doświadczenie, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy -wtym okresie, świadczył co najmniej 2 usługi odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia,
c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy załączyć:
2.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
VII. Kryteria wyboru:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa zaoferowana cena wykonania prac - Cena - waga 100%:
2. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami wskazanymi w rozdziale VI pkt. 2 musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy.
3. Podane w ofercie ceny muszą być cenami jednostkowymi brutto, muszą być wyrażone w walucie polskiej (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ceny jednostkowe określone w Formularzu ofert nie mogą podlegać jakimkolwiek podwyżkom, czy negocjacjom na etapie podpisania umowy i realizacji.
5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od doręczenia prawidłoweo wystawionej faktury.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Cezary Zwierzchowski - specjalista w Referacie Gospodarki Komnalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wyśmierzcach, tel. (48) 615 70 03 wew. 109, e-mail:
cezary.zwierzchowski@wysmierzyce.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.