Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
175z dziś
3656z ostatnich 7 dni
15016z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa i montaż szafy serwerowej oraz zasilacza awaryjnego UPS

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż szafy serwerowej oraz zasilacza awaryjnego UPS

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino
powiat: gryfiński
9145-45-504,91416-20-13, lub 91416-20-17, wewn. 110
m.bolbot@pcpr-gryfino.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfino
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup, dostawa i montaż
szafy serwerowej oraz zasilacza awaryjnego UPS
Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż w siedzibie Zamawiającego szafy
serwerowej, zasilacza UPS do serwera oraz wykonanie przyłącza elektrycznego od rozdzielni TK
do serwerowni o długości około 20 m
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Szafa serwerowa o specyfikacji -1 szt.:
Masa 75 kg
Dodatkowe
informacje o Drzwi przednie przeszklone z zamkiem
o Drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem
o Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu
zamka
o Wyposażenie: 4 wentylatory, 2 półki, listwa zasilająca, 20 koszyków ze
śrubami
o Zgodne z standardami ANSI / EIA RS-310-D, DIN 41491
o Zgodność z normami PARU, IEC297-2, DIN41494
o Zgodność z normami PART7, GB/T3047.2-92
o Kompatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI oraz
międzynarodowym 19"
o Szkielet o nośności do 800kg
o Stalowa blacha zimnowalcowana
o Wykończenie pow.: odtłuszczanie, wytrawianie, fosfatowanie,
malowanie proszkowe
o Zabezpieczona przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją
o Dwa przepusty kablowe - szczotkowy w suficie, kablowy w podłodze
o Grubość ramy: 1.5 mm
o Grubość szyn montażowych: 2.0 mm
o Grubość paneli bocznych: 1.2 mm
o Grubość szkła: 5 mm
o Regulowane nóżki i kółka o dużej wytrzymałości
o Dobry poziom wentylacji i rozpraszania ciepła
o Kolor-czarny
o Stopień ochrony: IP20
o Kompatybilność ze sprzętem różnych producentów
2. Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt (moc pozorna 2000 VA moc rzeczywista 1600 WAT)
o specyfikacji:
Architektura UPSa on-line double conversion
Maks. czas przełączenia na baterię 0 s
Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania 6 x IEC320 C13 (10A)
Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową 6 x IEC320 CI3 (10A)
Typ gniazda wej ścio wego IEC 309C14(10 A)
Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 6 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 13 min
Zakres napięcia wej ścio wego w trybie podstawowym 145-300V
Zimny start Tak
Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Tak
Porty komunikacji o RS232
o USB 2.0
Diody sygnalizacyjne LCD Display
Alarmy dźwiękowe Tak
Typ obudowy 2U Rack
Wyposażenie standardowe o przewód zasilający
o Instrukcja instalacji
o Instrukcja obsługi
o Elementy montażowe
Dołączone oprogramowanie Tak
Szerokość 440 mm
Wysokość 88 mm
Głębokość 600 mm
Kolor Czarny
3. Montaż szafy w siedzibie Zamawiającego, w pomieszczeniu serwerowni.
4. Wykonanie kompletnego, osobnego przyłącza elektrycznego od skrzynki TK do
pomieszczenia serwerowni, szacowana odległość - do 20 m

CPV: 3200000-0

Dokument nr: PCPR.370.23.2019. MB

Składanie ofert:
Ofertę, stanowiącą wypełniony formularz ofertowy - zał. Nr 1 do ogłoszenia, można złożyć drogą
elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Gryfinie, ul. Łużycka 91,74-100 Gryfino, fax: 914045504; e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl
Termin składania ofert: do dnia 11.12.2019 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Dostawa sprzętu, oraz montaż powinna nastąpić w terminie do dnia 31.12.2019 r.
UWAGA: wszystkie koszty dostawy sprzętu komputerowego po stronie Wykonawcy

Wymagania:
Warunki dotyczące zamawianego sprzętu i oprogramowania:
a) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi
norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać wszystkie wymaganie
przepisami prawa atesty lub certyfikaty.
b) Zamawiający nie dopuszcza żadnych modyfikacji/wymiany podzespołów/elementów w
oferowanym sprzęcie tzn. oferowany sprzęt musi być zgodny ze specyfikacją danego
producenta i przez niego certyfikowany.
c) Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji producenta na przedmiot
zamówienia.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, lub wariantowych.
3) Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu
zamówienia.
3) Wykonawca musi posiadać wpis do odpowiedniego rejestru (KRS i/lub CIDG)
4) W celu potwierdzenia spełnienia wymagających warunków udział w postępowaniu
określonych w pkt 1-3, Wykonawcy są zobowiązani wypełnić oświadczenie zawarte w
formularzu ofertowym oraz załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający
zastrzega prawo do weryfikacji prawdziwości podanych informacji przed podpisaniem
umowy.
IV. Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, tj. cena = 100% (100 punktów), rozpatrywana łącznie
dla całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o
najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Cena minimalna
Cena oferty badanej =------------------* 100%
Cena oferty badanej
Informacja na temat zakresu wykluczenia Wykonawcy:
1. Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo
lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i
obiektywne. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby/podmioty:
1) Powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
2) W okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VII. Informacja na temat zakresu odrzucenia ofert:
1. Odrzuceniu podlegają oferty, które:
1) Nie spełniają wymagań niniejszego zapytania,
2) Nie są zgodne z przepisami prawa,
3) Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa.
2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi Oferentów w piśmie informującym o wyniku
postępowania.
VIII. Dopuszczalność zmian umowy i aneksów:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym
Wykonawcą na skutel.
1) Zmian terminów realizacji projektu,
2) Zmian zakresu lub zmian metody wykonywania przedmiotu umowy, której nie można
było przewidzieć na etapie wdrożenia procedury zamówienia,
3) Zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia pod warunkiem zmiany na osoby o
takich samych lub wyższych kwalifikacjach,
4) Zmiany wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron
IX. Informacja o możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marcin Bołbot
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 9145-45-504,91416-20-13,
lub 91416-20-17, wewn. 110

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.