Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
637z dziś
4119z ostatnich 7 dni
15479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzeń do magazynowania i zgazowania dwutlenku węgla

Przedmiot:

Dostawa urządzeń do magazynowania i zgazowania dwutlenku węgla

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
powiat: Katowice
nr fax-u: 32/ 75 7 2027, tel. 032/ 757-26-23
przetargi@pgg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 15 000,00 PLN.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia j est:
Dostawa urządzeń do magazynowania i zgazowania dwutlenku węgla dla Oddziałów Polskiej
Grupy Górniczej S.A.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Dokument nr: 701903683/01

Otwarcie ofert: IX. Otwarcie ofert i termin aukcji elektronicznej.
1. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu 23.12.2019r. o godz.: 09:05.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie Elektronicznego
Formularza Ofertowego w terminie do dnia 23.12.2019 r. do godz. 09:00
2) Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
3) System Elektronicznego Formularza Ofertowego nie dopuszcza możliwości złożenia oferty po
upływie terminu składania ofert.
4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia i gwarancja.
1) Wymagany okres realizacji zamówienia wynosi: do 6 miesięcy od daty uzyskania wszystkich
niezbędnych decyzji urzędowych, lecz nie dłużej niż do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2) Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do
SIWZ pkt. VI.

Wymagania:
II. Informacje podstawowe:
1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami sporządza się
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:
https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
2) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień
publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem.
3) Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ustępie 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie
internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Profilu Nabywcy.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
6) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez
podwykonawców i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
A. Warunki podmiotowe
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie, wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych) zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia tj. : co najmniej 2 dostawy urządzeń do magazynowania i zgazowania dwutlenku
węgla o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł,
W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w roku
bieżącym według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym upływa
termin składania ofert.
W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy
wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.
2) nie zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
3) nie znajdowania się w stanie:
o likwidacji gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zarządził
likwidację majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243),
o upadłości za wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. póz. 498).
B. Warunki przedmiotowe
Szczegółowy zakres zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie
spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów.
zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania
oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
X. Wadium.
1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN.
2) Jeżeli w okresie 3 lat licząc od terminu składania ofert Wykonawca w innym postępowaniu
prowadzonym przez Polską Grupę Górniczą S.A. odmówił zawarcia umowy z przyczyn
leżących po jego stronie lub wycofał ofertę (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień lub
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego), zobowiązany jest wnieść wadium
w powiększonej wysokości, tj. 30 000,00 PLN.
3) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
5) Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć:
a) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
Wystawcę gwarancji lub poręczenia.
lub
b) w formie pisemnej w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert
w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40 - 039 Katowice, ul. Powstańców 30, pokój nr
307b (od poniedziałku do piątku w godzinach: 7;00 - 14;00).
6) Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy PKO BP nr rachunku
44 1020 1026 0000 1802 0274 1064 do dnia składania ofert do godz. 08:45 z wpisaniem na
dowodzie wpłaty hasła: ,,Wadium na przetarg nr 7019.......pn:. ,,Dostawa urządzeń do
magazynowania i zgazowania dwutlenku węgla dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej
S.A."
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
7) Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione
prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed
terminem składania ofert. Dokument potwierdzający złożenie wadium należy dołączyć do
oferty.
8) Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez
Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona.
9) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
10) Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione,
w przypadku złożenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, złożonego w postaci:
a) elektronicznej, zwrot wadium nastąpi poprzez złożenie oświadczenia Zamawiającego
o zwolnieniu wadium.
b) pisemnej - zwrot wadium nastąpi poprzez odesłanie do Wykonawcy lub poinformowanie go
0 możliwości odbioru wadium w określonym terminie, w przypadku nieodebrania przez
Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji postępowania i zarchiwizowany
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu to Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane
1 pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
12) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
4) Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji
zamówienia z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony
wcześniej sposób uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie
pisemnej, elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny), telefonicznej, faksowej.
XVI. Warunki umowy.
1) Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku
nr 8 do SIWZ.
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadkach
określonych w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.
3) Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego,
wystawionej na podstawie Protokołu odbioru wykonanej usługi, podpisanego przez wskazane
w umowie osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron. Wyklucza się
stosowanie przedpłat i zaliczek.
4) Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Wykonawca wyrazi
zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
5) Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy zawierają informacje w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Obowiązek informacyjny wynikający
z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce
RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO
w kategorii kontrahent - treść klauzuli informacyjnej umieszczona jest na stronie internetowej
PGG S.A.
XVII. Termin związania ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 90 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5) Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty.
6) Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:
a) zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji z
zastrzeżeniem że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie,
b) zmian - składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień
ostatecznych prowadzonych po negocjacjach / aukcji elektronicznej
c) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.
2. Aukcja elektroniczna rozpocznie się niezłowcznie po niejawnym otwarciu ofert.
Przewidywane rozpoczęcie aukcji japońskiej nastąpi około 30 minut po otwarciu ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia wyżej wymienionego terminu z przyczyn
technicznych.
3. Informacje o rozpoczęciu aukcji oferenci otrzymują drogą mailową na adresy wskazane w
ofercie a aukcja przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Katarzyna Hendel tel. 032/ 757-26-23, k.hendel@pgg.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.