Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
357z dziś
4178z ostatnich 7 dni
16286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odtworzenie nastawni nawęglania

Przedmiot:

Odtworzenie nastawni nawęglania

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA
Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina
74-105 Nowe Czarnowo
powiat: gryfiński
+48 91 822 42 62
Agnieszka.Gryglewska@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/29795/details
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Nowe Czarnowo
Wadium: 50 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odtworzenie nastawni nawęglania dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.
Numer postępowania:

POST/GEK/GEK/PMR-ELD/11630/2019
Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony
Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nastawni nawęglania dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Szczegóły dotyczące zmówienia znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELD/11630/2019

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:
Nie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/29795/details
Termin składania wniosków/ofert:

20-12-2019 11:00

Miejsce i termin realizacji:
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Miejsce realizacji zamówienia:

PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.12.2021 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym: 1) Etap I - w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy; 2) Etap II - w terminie do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy; 3) Etap III - w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy; 4) Etap IV - w terminie do 15 miesięcy od zawarcia umowy; 5) Etap V - w terminie do dnia 30.12.2021 r.

Wymagania:
Dodatkowe informacje:

1. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
3. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w SIWZ, zaś w zakresie w nim nieregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postepowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach.
4. PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego, w każdym czasie, bez podania przyczyn oraz, że warunkiem zakończenia postępowania i udzieleniem zamówienia jest uzyskanie wymaganych zgód organów korporacyjnych Spółki.
5. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych z zastrzeżeniem postanowień przepisów Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. - PROC 10032/D z dnia 10.07.2018 r.
6. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postepowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienie nie stanowią umowy przedwstępnej.
7. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
8. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej i/lub negocjacji handlowych.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).
10. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest najpóźniej w 14 dniu od dnia zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej z kilku niżej wymienionych form:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych,
- nieodwołalnej bezwarunkowej płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej
- nieodwołalnej bezwarunkowej płatnej na pierwsze żądanie gwarancji ubezpieczeniowej.
11. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.

Uwagi:
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
RBI.20199 Poz.elemen.grupy rob.budowlane i usł.instalacyjne
Typ Postępowania:
Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:
Nie

Kontakt:
Osoba kontaktowa:

Agnieszka Gryglewska
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Agnieszka.Gryglewska@gkpge.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.