Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3562z ostatnich 7 dni
15148z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Przedmiot:

Wykonanie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Mogilska 85
30-901 Kraków
powiat: Kraków
tel. 261 13 13 07
rzikrakow.kancelaria@ron.mil.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn. "Budowa systemów ochrony
technicznej w budynku nr 1 oraz integracja tych systemów z istniejącymi
w obiekcie ARS w Jednostce Wojskowej Nr 4750 Kraków-Balice"
(Określenie przedmiotu zamówienia)
Z uwagi na treść art. 131b / art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych zwanej dalej ,,ustawą", postępowanie prowadzone jest
według poniższych zasad,
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn. "Budowa systemów ochrony
technicznej w budynku nr 1 oraz integracja tych systemów z istniejącymi
w obiekcie ARS w Jednostce Wojskowej Nr 4750 Kraków-Balice99
Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Druk wyceny ofertowej,
3. Zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej,
4. Wzór umowy (wraz z załącznikami).
Dokumenty wskazane w pkt. 1-2 oraz w pkt. 4 stanowią załączniki do zaproszenia
do złożenia propozycji ofertowej i są jego integralną częścią.

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:
Propozycję ofertową należy złożyć do dnia: 20 grudnia 2019 r.
Miejsce: siedziba RZI w Krakowie
Nr faksu: 261 13 13 06 e-mail: rzikrakow.kancelaria@ron.mil.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania lub okres realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy z WRB
Zakończenie: nadzór inwestorski pełniony będzie do czasu zakończenia realizacji
umowy na roboty budowlane z WRB i odbioru końcowego oraz
protokolarnego przekazania obiektu w administrowanie
i użytkowanie

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Posiadanie uprawnień poświadczających zdolność do realizacji przedmiotu
zamówienia przez Wykonawce:
a) posiadanie ważnego Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia
o klauzuli ,,NATO SECRET" potwierdzającego zdolność przedsiębiorcy do ochrony
informacji niejawnych oraz Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
III stopnia o klauzuli ,,POUFNE" potwierdzającego zdolność przedsiębiorcy do
ochrony informacji niejawnych,
Dysponowanie osobami zdolnymi wykonać zamówienie:
a) Kierownik Jednostki Organizacyjnej (Kierownik Przedsiębiorcy) winien posiadać
ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do
polskich informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ,,TAJNE" oraz ważne
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do
informacji niejawnych międzynarodowych NATO o klauzuli ,,NATO SECRET" oraz
odpowiednie zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie informacji
niejawnych polskich i międzynarodowych NATO,
b) osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego powinni
posiadać:
- w branży budowlanej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- w branży elektrycznej i niskoprądowej - uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych,
- w branży sanitarnej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych.
Wszystkie osoby Wykonawcy, przewidziane do wykonywania funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, w tym również Koordynator
czynności inspektorów nadzoru oprócz właściwych uprawnień budowlanych winni
posiadać:
- ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą
izbę samorządu zawodowego, z określonym terminem ważności,
- ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do
dostępu do polskich informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ,,TAJNE"
oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do
dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych NATO o klauzuli
,,NATO SECRET" oraz odpowiednie zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu
w zakresie ochrony informacji niejawnych polskich i międzynarodowych
NATO.
c) Wykonawca winien dysponować także innymi osobami współuczestniczącymi
w realizacji przedmiotu umowy pełniącymi obowiązki na n/wym. stanowiskach,
spełniających wskazane dla nich wymagania:
- pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych winien posiadać:
> ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do
dostępu do polskich informacji niejawnych o klauzuli co najmniej
,,TAJNE oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
międzynarodowych NATO o klauzuli ,,NATO SECRET" oraz
odpowiednie zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie
informacji niejawnych polskich i międzynarodowych NATO,
> ważne specjalistyczne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ds.
ochrony wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, a także przez byłe WSI.
4. Wykaz dokumentów, jakie powinien złożyć Wykonawca:
- Wypełniony i podpisany druk wyceny ofertowej
- Wypełniony i podpisany wykaz pracowników skierowanych do realizacji
przedmiotu umowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do instrukcji
bezpieczeństwa przemysłowego)
- Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem posiadanych uprawnień
budowlanych dla osób wytypowanych do pełnienia funkcji inspektorów
nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, w tym Koordynatora
czynności inspektorów nadzoru
- Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem aktualnych
zaświadczeń o wpisie na listę członków wydane przez właściwą izbę
samorządu zawodowego dla osób wytypowanych do pełnienia funkcji
inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, w tym
Koordynatora czynności inspektorów nadzoru
- Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem ważnego Świadectwa
bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia o klauzuli ,,NATO SECRET"
potwierdzającego zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych
oraz Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia o klauzuli
,,POUFNE" potwierdzającego zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji
niejawnych,
- Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem ważnych poświadczeń
bezpieczeństwa osobowego upoważniających do dostępu do polskich
informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ,,TAJNE" oraz ważnych
poświadczeń bezpieczeństwa osobowego upoważniających do dostępu do
informacji niejawnych międzynarodowych NATO o klauzuli ,,NATO SECRET"
oraz odpowiednich zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych polskich i międzynarodowych NATO dla
Kierownika Jednostki Organizacyj nej/Przedsiębiorcy, osób wytypowanych
do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych
branżach, w tym Koordynatora czynności inspektorów nadzoru oraz dla
Pełnomocnika ds. OIN
- Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem ważnego
specjalistycznego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ds. ochrony
wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę
Kontrwywiadu Wojskowego, a także przez byłe WSI dla Pełnomocnika
Przedsiębiorcy ds. OIN
5. Opis sposobu przygotowywania propozycji ofertowych:
5.1. Propozycję ofertową należy złożyć w języku polskim.
5.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
5.3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną propozycję ofertową.
5.4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem propozycji
ofertowej ponosi wykonawca.
5.5. Wszelkie ceny muszą być podane w PLN.
5.6. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, wykonawca zobowiązany jest złożyć w propozycji ofertowej
w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione
informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica
przedsiębiorstwa" lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów propozycji ofertowej. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się
tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął,
przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich
poufności. W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego
uzasadnienia w terminie składania propozycji ofertowych), iż zastrzeżone
dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, że nie
została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu
zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia
propozycji ofertowych.
5.7. Wykonawca może przed upływem terminu składania propozycji
ofertowych wprowadzić zmiany w złożonej propozycji ofertowej. Zmiana
dotycząca treści propozycji ofertowej powinna być przygotowana,
opakowana, opisana i zaadresowana w ten sam sposób co propozycja
ofertowa. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem ,,ZMIANA".
Wskazane jest by wykonawca określił, które elementy propozycji ofertowej
zostały zmienione.
5.8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania propozycji
ofertowych wycofać propozycję ofertową poprzez złożenie
do Zamawiającego pisemnego powiadomienia o chęci jej wycofania.
6. Kryterium oceny propozycji ofertowych: 100% ceny ofert
7. Badanie i ocena złożonych propozycji ofertowych:
7.1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
w treści propozycji ofertowej oraz inne omyłki polegające
na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany
w propozycji ofertowej.
7.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych propozycji ofertowych oraz złożonych dokumentów.
7.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia brakujących
dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu.
7.4. Zamawiający odrzuci propozycję ofertową, jeżeli:
- treść propozycji ofertowej nie odpowiada treści zaproszenia
do złożenia propozycji ofertowej,
- wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści propozycji
ofertowej lub nie uzupełnił wymaganych dokumentów w terminie
wyznaczonym przez zamawiającego,
- wykonawca złożył w propozycji ofertowej nieprawdziwe oświadczenia
lub przedstawił nieprawdziwe informacje mające wpływ na wybór
propozycji ofertowej,
- propozycja ofertowa złożona została przez wykonawcę, który złożył
więcej niż jedną propozycję ofertową, z uwzględnieniem propozycji
ofertowych składanych wspólnie z innymi wykonawcami.
7.5. W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może
wybrać propozycję ofertową następnego w kolejności wykonawcy.
7.6. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje
w szczególności:
- odmowę podpisania umowy,
- nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
7.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji
na dowolnym etapie postępowania.
7.8. Propozycje ofertowe dostarczone po upływie wymaganego terminu nie
będą rozpatrywane.
8. Inne informacje:
8.1. Zamawiający może przed terminem składania propozycji ofertowych
zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich
wykonawców, do których skierował zaproszenie lub zamieszcza na stronie
internetowej, na której zamieszczone zostało zaproszenie do złożenia
propozycji ofertowej. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne
wydłużenie terminu składania propozycji ofertowych, Zamawiający
przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie propozycji
ofertowych.
8.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania
propozycji ofertowych w przypadku nie złożenia żadnej propozycji
ofertowej w terminie ustalonym w zaproszeniu do złożenia propozycji
ofertowej.
8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny.
8.4. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli cena
najkorzystniejszej propozycji ofertowej przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8.5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający informuje niezwłocznie
wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie lub zamieszcza
informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało
zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej.
8.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej propozycji ofertowej tylko wybranego wykonawcę,
a pozostałych wyłącznie na ich wniosek (telefonicznie, faksem lub
mailem).
8.7. Wykonawca jest związany propozycją ofertową do czasu wybrania
najkorzystniejszej propozycji ofertowej lub do czasu unieważnienia
postępowania.

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do udzielania informacji dotyczących przedmiotu:
Katarzyna Jaworska tel. 261 13 13 07

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.