Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
152z dziś
3634z ostatnich 7 dni
14994z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wyśmierzycach
ul. Adama Mickiewicza 75
26-811 Wyśmierzyce
powiat: białobrzeski
tel: (48) 615 70 03, fax (48) 615 70 03 wew 118
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyśmierzyce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Wyśmierzyce w 2020 roku.
I. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja sieci oświetlenia ulicznego obejmująca 476
punktów, mająca na celu utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia
ulicznego w zależności od potrzeb, w tym:
1. Wymiana niesprawnych źródeł światła.
2. Wymiana i naprawa uszkodzonych elementów opraw i kloszy.
3. Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych.
4. Wymiana uszkodzonych przewodów w latarniach.
5. Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych.
6. Wymiana uszkodzonych główek i podstaw bezpiecznikowych.
7. Wymiana i dokręcanie zacieków prądowych.
8. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej.
9. Wymiana odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej.
10. Regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego.
11. Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych.
12. Czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb.
13. Poprawa i wymiana opasek zabezpieczających.
14. Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w stacjach
w obwodach oświetlenia drogowego.
15. Wymiana uszkodzonych listew zaciskowych.
16. Regulacja i wymiana zegarów sterujących oświetleniem i przekaźników zmierzchowych.
17. Prowadzenie oględzin sieci oświetlenia drogowego.
18. Sprawdzanie poziomu hałasu i drgań źródeł światła.
19. Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej.
20. Utylizacja we własnym zakresie zdemontowanych źródeł światła zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
21. Wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe.
22. Montaż i demontaż świątecznych iluminacji oświetleniowych.
23. Programowanie zegarów astronomicznych - 25 sztuk.
24. Inne prace zlecone związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2019 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu
oferty do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.
Ofertę należy złożyć:
- w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75,
26-811 Wyśmierzyce, pokój 200 (II piętro),
- za pośrednictwem poczty,
- wysłać na adres poczty elektronicznej umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 02.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Wymagania:
II. Konserwacja odbywać się będzie poprzez pisemne /mailowe / zlecenia wykonania
konserwacji od Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
III. Maksymalny okres na konserwację zgłoszonych punktów oświetleniowych to dwa dni
robocze liczone od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
IV. Do faktury Wykonawca przedstawia wykaz wykonanych prac. Wykaz powinien zawierać
lokalizację konserwowanego punktu oświetleniowego i szczegółowy wykazwymienionych
części/ elementów/.
V. Konserwacja oświetlenia ulicznego ma być prowadzona zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, w szczególności zgodnie z Prawem
energetycznym.
VI. Zakres ilościowy uzależniony jest od liczby zgłoszeń wpływających do Urzędu Miejskiego
w Wyśmierzycach i wynika z bieżących potrzeb Zamawiającego.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca winien mieć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania konserwacji oświetlenia
zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
VII. Kryteria wyboru:
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
kryterium cena -100%.
2. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego postępowania
na każdym etapie bez podania przyczyny.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi
być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy.
3. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, nie będą
rozpatrywane.
4. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w walucie polskiej (PLN), z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
5. Ceny jednostkowe określone w Formularzu ofert nie mogą podlegać jakimkolwiek
podwyżkom, czy negocjacjom na etapie podpisania umowy i realizacji.
6. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
7. Pozostałe istotne elementy zamówienia zostały zawarte w treści umowy, której projekt
jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi:
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiający:
Gmina Wyśmierzyce
26-811 Wyśmierzyce
A. Mickiewicza 75
REGON: 670223422
NIP: 7981457693
Tel, fax. (48)615 70 03
e-mail umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Cezary Zwierzchowski - Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, tel. (48) 615 70 03 wew. 109,
e-mail: cezary.zwierzchowski@wysmierzyce.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.