Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
627z dziś
4108z ostatnich 7 dni
15468z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skomlin
ul. Trojanowskiego 1
98-346 Skomlin
powiat: wieluński
tel. (43) 886 44 77, fax. 43 886 44 77 wew.13
sekretariat@skomlin.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Skomlin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: ,,Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Skomlinie ul. Polna"
Gmina Skomlin
zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z realizacją zamówienia pn. ,,Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Skomlinie ul. Polna " Przedmiotowe zamówienie publiczne jest zamówieniem realizowanym w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień Publicznych- tekst ujednolicony Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze. zm. - zgodnie z którym do zamówień o równowartości 30 000 euro nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

II. Określenie przedmiotu zamówienia publicznego:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na :
Wykonanie wykopów - 131,0 mb
Ułożenie rur przyłącza kanalizacji deszczowej PCV 15mm SN8 - 131mb
Montaż studni rewizyjnych żelbetowych o śr. 1000cm z włazem żeliwno - betonowycm klasy DN400 - 6 szt
Zasypanie z zagęszczeniem wykopów
Rozłożenie warstwy istniejącego tłucznia w trasie kanalizacji w wykopach
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki zawarte w niniejszym zaproszeniu tj.
1) przedmiar robót
2) dokumentacja projektowa

Dokument nr: ZP.2711. .2019

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: nazwą zadania ,,Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Skomlinie ul. Polna" w dniu 13.12.2019 r pokój nr 2 godzina 900Koperta powinna zawierać również nazwę Wykonawcy i jego adres. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu braku powyższej informacji np.: przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem lub też - w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Oferty niekompletne podlegają uzupełnieniu, w terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie nie podlegania badaniu i ocenie.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia :
Zamówienie należy wykonać w terminie : do 27 grudnia 2019r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postepowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
a) odpowiednia wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
2) kosztorys ofertowy
3) dokument określający zasady reprezentacji Wykonawcy (np. wydruk z CEIDG, Centralnej Informacji Krajowej Rejestru Sądowego) lub pełnomocnictwo
4) zaparafowany wzór umowy
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, na załączonym formularzu oferty.
2. oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych
3. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia i żądane dokumenty.
3.1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie zgodności z oryginałem następuje zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy, wskazaną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy albo poprzez poświadczenie przez osobę umocowaną w sposób właściwy do dokonania czynności poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona liczbą i słownie i uwzględniać wszelkie elementy cenotwórcze występujące przy realizacji przedmiotowego zamówienia
8. Wykonawca podaje cenę brutto, zgodnie z wymogami określonymi na formularzu ofertowym z wyszczególnieniem podatku VAT (stawka i wysokość )
9. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, co oznacza, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek kalkulacji ceny zawierającej wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
10. płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, po prawidłowym wykonaniu prac, czego potwierdzeniem będzie protokół końcowy wykonania i odbioru robót z wynikiem pozytywnym oraz na podstawie przedłożonej zamawiającemu faktury VAT z terminem płatności w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
9. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie dopuszcza się możliwość negocjacji cen.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu umowy niniejszego zamówienia.
4. Oferty złożone po terminie nie podlegania badaniu i ocenie.
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, na podstawie :
Ceny -100 %.,
2. Oferty oceniane będą punktowo w następujący sposób :
a) Stosunek oferty z najniższą ceną brutto do ceny oferty badanej x 100 % x 100 pkt.
Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający negocjuje ceny z każdym
Wykonawcą odrębnie.
5. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który uzyskał największą liczbę punktów.
IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
1. Zamawiający dokonując badania ofert wykona następujące czynności:
1) Sprawdzi czy oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2). Poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki w treści oferty polegające na niezgodności jej treści z SIWZ i powiadomi o ich poprawieniu wykonawców których oferty zostały poprawione.
W przypadku gdy w Formularzu Oferty cena zostanie wyrażona cyfrowo odmiennie niż wyrażona słownie - za obowiązującą zostanie uznana cena wynikająca z Formularza cenowego.

X. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub droga elektroniczną
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie www.bip.skomlin.akcessnet.net
4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez oferentów dokonanie wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu z wyznaczonym powyżej pracownikiem Zamawiającego.
XI. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca wskazuje w ofercie, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy - w tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy art. 6471 k.c.
2. Zamawiający nie przewiduje zaliczek ani zapłat częściowych za wykonanie roboty.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem umownym brutto i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad i usterek. Dokument gwarancyjny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w dacie odbioru końcowego.
5. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia bezpłatna naprawa gwarancyjna nie później niż 7 dni od dnia ich zgłoszenia
6. Obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne- określone we wzorze umowy.
7. Istotne elementy, które zostaną zawarte w umowie z Wykonawcą zawarte są we wzorze
umowy stanowiącym załącznik do Zaproszenia do składania ofert.
8. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pocztą
elektroniczną na wskazany adres e-mail Wykonawców, którzy złożyli oferty. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej (www.bip.skomlin.akcessnet.net)
9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego zamówienia w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
I. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Skomlin z siedzibą przy ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin (nr tel. (43) 886 44 77) , adres e-mail: sekretariat@skomlin.pl;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Skomlinie ul. Polna", znak ZP.2711.15.2019 prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (Dz.U z 2018 poz. 1986 ze zm.);
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) zwanych dalej ,,ustawą Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Krystyna Matys - insp. ds. zamówień publicznych Tel. 43 886 44 77 wew.20

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.