Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
212z dziś
3693z ostatnich 7 dni
15053z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: "EC 1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
ul. Targowa 1/3
90-022 Łódź
powiat: Łódź
tel.: 42 600 61 00 sekretariat tel. 42 600 61 11 fax: 42 600 61 02
da@ec1lodz.pl
https://ec1lodz.ezamawiajacy.pl/pn/ec1lodz/demand/notice/public/10376/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych w ilościach określonych
w Załączniku 1 (Formularz oferty).

2. Wykonawca dokona sprzedaży i dostarczy materiały do siedziby Zamawiającego w Łodzi przy
ul. Targowej 1/3.

3. Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy handlowe,
zdjęcia produktów należy rozumieć jako określenie wymaganych norm i standardów

jakościowych dla danego produktu.

Dokument nr: 840/DTOK/BSU/2019

Składanie ofert:
IV. TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim
i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.
Dokumenty sporządzone w innym języku należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Ofertę zawierającą wypełniony formularz oferty (Załącznik 1) należy przesłać na adres
mailowy Zamawiającego: da@ec1lodz.pl w terminie do dnia 10.12.2019 r. (wtorek) do
godziny 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. OKRES I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 5 dni od daty przekazania informacji o wyborze
oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

Wymagania:
I. WPROWADZENIE

1. Poza wyjątkami wskazanymi w treści Zaproszenia w niniejszym postępowaniu nie stosuje się
ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, ze zm.
3. Formularz oferty (Załącznik 1) należy przesłać w plikach nieedytowalnych (pdf, tiff).
4. W tytule wiadomości należy podać dopisek: ,,Oferta w postępowaniu: elektryczne".
5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
6. Cena przedmiotu oferty nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
7. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną. Złożenie większej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert danego Wykonawcy.
8. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać podpisany, kompletnie wypełniony formularz
oferty (Załącznik 1).
9. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wzoru formularza oferty (Załącznik 1).
10.0ferta cenowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
11.W przypadku wyboru i przyjęcia oferty Wykonawcy, zaoferowane stawki cenowe są wiążące
bez względu na okoliczności i niezmienne.
12.Cena w ofercie powinna być wyrażona liczbowo i słownie w PLN, z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku (zasada zaokrąglania ~ poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej
i równe 5 -- należy zaokrąglić w górę).
13.2amawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14.Zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia oferty lub przestawienia wyjaśnień.
15.2amawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów i formularzy;
2) oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego;
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny
4) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale VI ust. 6-7.
16.0kres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
17.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia
przez "EC1 Łódź -- Miasto Kultury" w Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw
ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Nadesłane oferty będą oceniane według kryterium Cena (C=100%).

3. Podstawą oceny dla kryterium Cena (C) będzie cena ofertowa brutto, wpisana
liczbowo w punkcie 2 formularza oferty (Załącznik 1). Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 100 pkt. Liczba punktów przyznanych poszczególnym Wykonawcom będzie
obliczana według wzoru:

4. Obliczenia zostaną zaokrąglone maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku.
VI. WYBÓR OFERTY
1. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia

i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia

zgodnie z wymaganiami, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia;

2) wybranych rozwiązań technicznych;

3) wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy;

4) oryginalności projektu Wykonawcy;

5) kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

6) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

7) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

8) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

9) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które
nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem ust. 6 dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

7. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.

8. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który w toku oceny ofert zdobędzie najwięcej punktów
-- suma punktów dla kryterium cena (C).

9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający będzie uprawniony do
wezwania do złożenia oferty dodatkowej, pkt 1-8 stosuje się. Jeżeli po przedstawieniu ofert
dodatkowych Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej, Zamawiający
unieważni postępowanie.

10.Wynik postępowania wraz z informacją o uzyskanej punktacji, zostanie przekazany
niezwłocznie Wykonawcom, za pośrednictwem maila i na stronie internetowej
Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej.

11.W przypadku gdy wybrany Wykonawca, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający
może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę wśród pozostałych złożonych ofert.

12.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawcom niewybranym w postępowaniu, nie przysługuje prawo do roszczeń

finansowych z tytułu przygotowania i złożenia oferty.

13.Zamawiający może nie wybrać oferty najkorzystniejszej i unieważnić postępowanie bez
wskazania przyczyny.
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez uprawionego przedstawiciela
Wykonawcy protokół odbioru/dokument wydania przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone przelewem na jego rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie płatności do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem/dokumentem wydania,
o którym mowa w pkt. 1.

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
2. Wykonawcy mogą zadawać pytania do treści zaproszenia. Pytania należy przesyłać mailem
na adres wskazany w ust. 1.

3. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej, na której
Zamawiający opublikował Zaproszenie. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych
wyjaśnień lub zmian.

4. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się, zgodnie
z wyborem Zamawiającego, za pośrednictwem maila lub telefonicznie.

5. Wyjaśnienia i wszelkie zmiany ogłoszeń, Zamawiający będzie umieszczał na własnej stronie
internetowej - www.big.ec1lodz.pl w zakładce ,,przetargi aktualne" oraz na platformie
Marketplanet - https:[[ec1lodz.ezamawiaiacypl w zakładce ,,aktualne". Wykonawcy winni
na bieżąco sprawdzać, czy Zamawiający nie dokonał czynności, o których mowa wyżej.
Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów
odpowiada Wykonawca.

Kontakt:
VIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

1. W sprawach formalnych związanych z niniejszym postępowaniem informacji udziela:

- Mariusz Sitarek, da@ec1lodz.pl, Tel. (42) 600-61-63

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.