Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
440z dziś
4354z ostatnich 7 dni
15443z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa artykułów elektrycznych oraz odbiór zużytych świetlówek

Przedmiot:

Dostawa artykułów elektrycznych oraz odbiór zużytych świetlówek

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec
powiat: lubliniecki
tel. 34 353 28 37
logistyczny@wsnlc.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Lubliniec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Dostawa artykułów
elektrycznych oraz odbiór zużytych świetlówek ".
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formularzu asortymentowo-cenowym oraz
we wzorze umowy (w załączeniu).
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na każde żądanie przedstawił dokumenty
stwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
175 z późn. zm.).
4) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia we wszystkich częściach
spełniał właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, wymogi co do opakowania
(nadruki w języku polskim, znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadać
pozwolenia dopuszczające do obrotu.
5) W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wezwania Oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu.
6) Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym
ogólną ilość danego asortymentu na opakowania jednostkowe, w jakich jest on obecnie
konfekcjonowany i sprzedawany, zachowując oczywiście podaną ogólną ilość. Jeżeli po
przeliczeniu opakowań wychodzi liczba ułamkowa to należy zaokrąglić do pełnego
opakowania w górę.

Dokument nr: ALE.2302.22.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie i porównanie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2019 r. po godz. 12.00.

Składanie ofert:
Termin składania ofert ustalono na 12 grudnia 2019 r. na adres Szpitala (pok. nr 13 -
sekretariat) do godz. 12.00. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na podany
powyżej adres mailowy, oryginały ofert można dostarczyć w terminie późniejszym.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
Okres realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
4. Warunki udziału:
Wykonawca w formularzu ofertowym złoży oświadczenie, że:
2
? spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego;
? posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
? posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
? dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia;
? znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia.
5. Inne wymagania zamawiającego:
1) Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
2) Termin realizacji zamówienia: 5 dni roboczych.
3) Oferta powinna zawierać:
? formularz ofertowy;
? formularz asortymentowo-cenowy;
? klauzula informacyjna;
? stosowne pełnomocnictwa
Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu ofertowym (załącznik do zaproszenia)
łączną cenę za wszystkie pozycje przewidziane w formularzu asortymentowo-cenowym.
2) Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów
i usług VAT
3) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie
koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia (umowy).
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ich oceny
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie procentowe (wagę):
3
KRYTERIUM SYMBOL WAGA
MAKSYMALNA
ILOŚĆ PUNKTÓW
Cena C 100% 100
Zasady kryterium ,,Cena" (C) - max 100 pkt.
W przypadku kryterium ,,Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
ilość punktów wynikająca z działania:
????
(??) =
????????
????
× 100??????
gdzie:
????
(??)- liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,Cena";
????
- cena badanej ofert;
???????? - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,

Kontakt:
Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:
W razie pytań proszę kontaktować się z Panią Iwoną Jasińską, tel. 34 353 28 37, e-mail:
logistyczny@wsnlc.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.