Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i modernizacja budynku

Przedmiot:

Remont i modernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
ul. Parkowa 1
10-233 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 89 513 17 31, faks 89 526 89 99
sekretariat@ceik.eu
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)
Przedmiotem zamówienia jest; 1) Modernizacja budynku wraz z robotami niezbędnymi przy realizacji zadania - p. nazwą Termomodernizacja budynku CEiIK (Obejmująca projekt dofinansowany z RPO WiM na lata 2014-2020 ,,Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja"). 2) Roboty budowlane w celu modernizacji budynku inne, które nie są objęte zakresem termomodernizacji z ppkt 1) Zakresem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie są dostawy aparatury i sprzętu audio wizualnego, nagłośnienia i oświetlenia sceny. Zamawiający wyłącza następujący zakres rzeczowy robót ujęty w branży : ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE BEZ ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH a) Z Poz. 5 - Pkt. 5.4 Wyposażenie toalet b) Poz. 6 Wyposażenie, - z wyjątkiem poz. 6.7 Widownia sala widowiskowa, pkt. 322 d.6.7 ,,Konstrukcja kratowa sztankietu sali widowiskowej". Klasyfikacja robót objętych przedmiotem zamówienia i robót towarzyszących w szczególności: 45000000-7, 453000000-0, 453300009, 45262522-6, 45111220-6, 45000000-7, 45400000-1, 45450000-6, 45453000-7, 45311100-1, 45331210-1

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 633569-N-2019, ZP-PN/01/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bipceik.warmia.mazury.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna, wersja papierowa
Adres:
ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-30, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-07-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b tj. dotyczące: 1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny; 1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 1.3 zdolności technicznej i zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga: 1.3.1 Posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich dziesięciu (10) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali minimum jedną robotę budowlaną w tym: - budowę lub modernizację minimum 1 obiektu użyteczności (teatr, kino, hala widowiskowa lub sportowa, sala konferencyjna itp.) o powierzchni łącznej podanej modernizacji lub budowie minimum 1 200m2, i w której zakresie była termomodernizacja obiektu oraz prace niezbędne i związane z dostosowaniem obiektu do charakteru związanego z wydarzeniami kulturalnymi (dotyczy m.in. zapewnienia właściwej akustyki obiektu, oświetlenia, kinotechnik i mechaniki scenicznej), i której wartość robót wynosiła minimum 3 000 000,00zł. brutto (słownie: trzy miliony złotych) (prace rozbiórkowe, budowlane i dociepleniowe, izolacyjne, montażowe, wykończeniowe, zagospodarowanie terenu), W wykazie należy podać rodzaj, wartość, daty, miejsce wykonania i podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór wykazu stanowi zał. nr 6 do SIWZ) 1.3.2 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazując się osobami (kadrą), które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), tj.: a) 1 osobą z uprawnieniami wykonawczymi Kierownika Budowy - posiadającego uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą w ostatnich 10 latach doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik kontraktu na przynajmniej jednej budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej (teatr, kino, hala widowiskowa lub sportowa, sala konferencyjna itp.) b) 1 osoba - Kierownik robót budowlanych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń c) 1 osoba - Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych bez ograniczeń d) 1 osoba - Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń Wszystkie wyżej wymienione osoby (1.3.2 - b), c), d) muszą mieć minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu poszczególnych funkcji oraz posiadać wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (UWAGA. Dopuszcza się łączenie ww stanowisk, uprawnień i kwalifikacji oraz funkcji, które może posiadać 1 lub więcej niż jedna osoba, rodzaj i zakres czynności wykonywanych oraz posiadane uprawnienia podać w zał. nr 8 do SIWZ) Odnośnie doświadczenia Kierownika Budowy ppkt 1.3.2 - a) należy podać rodzaj kierowanej inwestycji, daty, miejsce wykonania i podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, z załączeniem dowodów określających, czy usługa została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym, czy usługa kierowania robotami została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa kierowania robotami budowlanymi był wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej. 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych - zał. nr 6 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z oświadczeniem na temat posiadanych przez nich uprawnień - zał. 7
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania w imieniu wykonawcy oświadczenia woli - jeśli dotyczy . 4. Kosztorys ofertowy wykonawcy, który stanowi zał. nr 2 do SIWZ - patrz Rozdział XII ust. 5 SIWZ. 5. Oświadczenie Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia, które stanowi załączniki nr 3 do SIWZ. 6. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników zał. nr 8 do SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.