Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
526z dziś
4440z ostatnich 7 dni
15529z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie montażu układu klimatyzacji w pomieszczeniu maszynowni dźwigów

Przedmiot:

Wykonanie montażu układu klimatyzacji w pomieszczeniu maszynowni dźwigów

Data zamieszczenia: 2019-12-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 656 77 56, kom. 601989 219
zarzad@pkin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot:
Wykonanie montażu układu klimatyzacji w pomieszczeniu maszynowni dźwigów na 29 piętrze (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego). Wszystkie prace wykonywane są w budynku PKiN w Warszawie.
Zakres zadania obejmuje:
a) montaż podzespołów klimatyzacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:
- parownik SCI 48-2 DCT (w posiadaniu Zamawiającego) - będzie zainstalowan w maszynowni dźwigów na 29 piętrze nad wejściem do pomieszczenia obsługi dźwigów;
- skraplacz SCI 48 OUC (moc chłodnicza 14 kW w posiadaniu Zamawiającego) - będzie zainstalowana w czerpni powietrza na 29 piętrze, róg ul. Świętokrzyska , ul. Marszałkowska;
- sterownik przewodowy (w posiadaniu Zamawiającego),
b) zabezpieczenie istniejących urządzeń maszynowni dźwigów i maszynowni wentylacyjnej przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas wykonywanych prac,
c) demontaż niezbędnych fragmentów instalacji wentylacji i klimatyzacji,
d) dostarczenie i wykonanie (przerobienie) instalacji elektrycznej zasilającej podzespoły układu klimatyzacji wraz z zabezpieczeniami w rozdzielni (w wymaganym zakresie) z szafy rozdzielczej znajdującej się w maszynowni wentylacyjnej na 29 piętrze od ul. Marszałkowskiej - instalacja elektryczna w korytkach,
e) montaż sterowania układem klimatyzacji,
f) wykonanie w niezbędnym zakresie robót budowlanych (przekucia, przewierty, naprawy ścian i stropów po przekuciach i przewiertach itp.),
g) dostawę i montaż kanałów wentylacyjnych (kształtki wentylacyjnej) rozdzielającej strumień powietrza wypływającego na dwa kierunki (w prawo i w lewo) i dwóch dyfuzorów kierujących powietrze na urządzenia dźwigowe wydzielające ciepło oraz odcinka kanału na ssaniu urządzenia (w przypadku konieczności dla prawidłowej pracy urządzenia),
h) dostawę i montaż izolacji chłodniczej na elementy wentylacyjne,
i) dostawę i wykonanie instalacji freonowej (długość instalacji około 30 metrów, różnica wysokości około 3 metrów)-instalacja freonowa w korytkach,
j) dostawę i wykonanie korytek pod instalacją freonową i oddzielnych pod instalacje elektryczną,
k) dostawę i wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z rurek fi 32 z urządzenia (oraz przerobienie istniejącej
instalacji na rurki fi 32 w wymaganym zakresie) z włączeniem do pionu kanalizacyjnego, I) wykonanie próby szczelności układu,
m) dostawę i napełnienie czynnikiem chłodniczym w wymaganej dla pracy urządzenia ilości (oraz w przypadku konieczności dokonać wpisu do karty urządzeń zgodnie z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2158z późn. zm.), n) uruchomienie i regulacje parametrów pracy układów,
o) uporządkowanie terenu po wykonaniu prac i wywiezienie odpadów powstałych przy montażu układu, poza
elementami wskazanymi przez Zamawiającego do pozostawienia, p) przeszkolenie użytkownika z obsługi urządzenia.
Wszystkie materiały i urządzenia potrzebne do realizacji Przedmiotu Umowy poza elementami wymienionymi w pkt. a) dostarcza Wykonawca.
Wizja lokalna:
Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac. Przeprowadzenie wizji lokalnej potwierdzone musi być przez przedstawiciela Zamawiającego (prowadzącego sprawę) na formularzu ,,Potwierdzenia przeprowadzenia wizji lokalnej" będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający informuje, że będą rozpatrywane tylko i wyłącznie oferty od firm, które przeprowadziły wizję lokalną potwierdzoną na formularzu ,,Potwierdzenia przeprowadzenia wizji lokalnej". UWAGA: Oferty Wykonawców, którzy nie przeprowadzili wizji lokalnej potwierdzonej na piśmie (załącznik nr.2 do zapytania) nie będą rozpatrywane.
Złożona oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji umowy tj. między innymi koszt robocizny wraz z kosztami dojazdu i opłat parkingowych oraz koszty wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń które należy dostarczyć.

Dokument nr: 389/2019

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania oferty
1) Oferta powinna zostać złożona zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres zarzad@pkin.pl), poczty, kuriera lub doręczona osobiście, na adres siedziby zamawiającego (na adres Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o. o., Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, pokój nr 1506).
2) Oferta powinna zostać złożona zamawiającemu w terminie do dnia 12.12. 2019 r. godz. 12:00 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego bez względu na formę jej złożenia ).

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania:
Do 27 grudnia od daty podpisania umowy

Wymagania:
4. Warunki udziału
Brak szczególnych wymagań
5. Sposób przygotowania oferty
1) Oferta powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
2) Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być złożona na załączonym formularzu.
3) Oferta powinna zawierać oznaczenie wykonawcy, jego dokładne dane teleadresowe i datę sporządzenia.
4) W ofercie należy podać cenę brutto (wyrażoną w PLN) za wykonanie niniejszego zamówienia.
5) Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie postawionych (pkt.4) warunków (jeżeli dotyczy).
W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobistego doręczenia, kopertę należy oznaczyć słowami:
,,Odpowiedź na zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie montażu układu klimatyzacji w pomieszczeniu maszynowni dźwigów na 29 piętrze w budynku Pałacu Kultury i Nauki - sprawa nr 389/2019".
7. Kryteria oceny oferty
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się: cena 100%
8. Wybór najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu procedury zamawiający zamieści na swojej stronie Internetowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury na każdym etapie bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę

Uwagi:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
Zamawiający informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, dostępny jest pod adresem e-mail: za rzad@pkin.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym zamówieniem publicznym
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zamówienia;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i czas niezbędny do zweryfikowania prawidłowości procedury;
? obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest warunkiem udziału w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
- prawo do sprostowania danych osobowych (art.16 RODO);
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art..18 ust.2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
- na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO

Kontakt:
9. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: Paweł Zakrent, tel. (22) 656 77 56, kom. 601989 219, e-mail: pawel.zakrent@pkin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.