Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
484z dziś
4398z ostatnich 7 dni
15487z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie czynności konserwacji i usuwania drobnych awarii sieci CO, sieci wodnej,...

Przedmiot:

Wykonanie czynności konserwacji i usuwania drobnych awarii sieci CO, sieci wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz urządzeń sanitarnych

Data zamieszczenia: 2019-12-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
ul. Stara 4
00-231 Warszawa
powiat: Warszawa
zofia.gryszko-kulesza@wcies.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zapytania:
II. Zamówienie polegające na:
a) Wykonaniu czynności konserwacji i usuwania drobnych awarii sieci CO, sieci wodnej,
kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz urządzeń sanitarnych w siedzibie WCIES przy ul. Starej 4 w
Warszawie,
b) Wykonywaniu raz do roku przeglądu kompleksowego sieci, urządzeń CO i sieci wodnej,
kanalizacyjnej i wentylacyjnej wraz z czyszczeniem filtrów, wymianą zużytych elementów i
sporządzeniu protokołu z dokananego przeglądu,
c) Strony ustalają, że Wykonawca będzie pokrywał w ramach otrzymywanego wynagrodzenia koszty
drobnego wyposażenia niezbędnego do usuwania usterek (np. uszczelki, zaworki odcinające itp).
Natomiast uszkodzone elementy sieci (np. pompy,zawory, rury itp.) zostaną zakupione przez
Zamawiającego i przekazane do wbudowania.
Warunki realizacji szkolenia :
III. Zleceniobiorca oświadcza, że:
1. Posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia,
3. Dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania przedmiotu zamówienia,
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
5. Wykonawca gwarantuje, że czynności będące przedmiotem niniejszej umowy wykonywał będzie
osobiście bądź przez osoby zatrudnione przez siebie, przy użyciu materiałów i narzędzi własnych, w
sposób nieutrudniający działalności Zleceniodawcy.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie podzlecenia powierzonych niniejszą umową czynności
osobie trzeciej.
IV. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w skutek działania własnego lub osób jego
prawa reprezentujących , nie odpowiada natomiast za szkody powstałe z przyczyn niezależnych.
o Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na skutek niewłaściwego
działania lub zaniechania stosownego działania przez jego pracowników lub innych osób, którymi
Wykonawca przy wykonywaniu swoich obowiązków się posługuje.
o Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w skutek działania własnego lub osób jego
prawa reprezentujących , nie odpowiada natomiast za szkody powstałe z przyczyn niezależnych.
o Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na skutek niewłaściwego
działania lub zaniechania stosownego działania przez jego pracowników lub innych osób, którymi
Wykonawca przy wykonywaniu swoich obowiązków się posługuje.
o Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w skutek działania własnego lub osób jego
prawa reprezentujących , nie odpowiada natomiast za szkody powstałe z przyczyn niezależnych.
o Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na skutek niewłaściwego
działania lub zaniechania stosownego działania przez jego pracowników lub innych osób, którymi
Wykonawca przy wykonywaniu swoich obowiązków się posługuje.

Składanie ofert:
V. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu WCIES, przesłać na adres pocztowy: Warszawskie Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub przesłać pocztą
elektroniczną na adres: zofia.gryszko-kulesza@wcies.edu.pl do dnia 17.12.2019r. godz. 12;00
(liczy się data wpływu oferty)

Miejsce i termin realizacji:
o Terminy realizacji zamówienia : 01.01.2020 do 31.12.2020r.
o Miejsce realizacji szkoleń:
Siedziba Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

Wymagania:
VI. Kryteria wyboru oferty:
Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowo - cenowy (załącznik nr 1)
b) podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych (załącznik nr 2)
c) wykaz osób, które będą prowadziły prace określone w przedmiocie zamówienia z kopiami
dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu zamówienia..
d) opis doświadczeń, o których mowa w pkt.lll
e) referencje
VII. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryteriów określonych w punkcie V spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli nie będzie ona spełniać wymagań zawartych w
opisie przedmiotu zamówienia.
Informacje o formalnościach
1. Zamawiający po komisyjnym otwarciu ofert dopuszcza możliwość kontaktu z Oferentem w celu uzyskania
dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu oferty.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Kontakt:
o Osoba do kontaktu: Zofia Gryszko-Kulesza; zofia.gryszko-kulesza@wcies.edu.pl:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.