Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
526z dziś
4440z ostatnich 7 dni
15529z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie badań prawidłowości funkcjonowania urządzenia HELP POINT, transmisji...

Przedmiot:

Przeprowadzenie badań prawidłowości funkcjonowania urządzenia HELP POINT, transmisji danych, raportowanie zdarzeń i opisy techniczne

Data zamieszczenia: 2019-12-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Owczarek Usługi Koncesjonowane Karol Robert Owczarek
Wierzbowa 2f
62-500 Konin
powiat: Konin
605945450
biuro@owczarekochrona.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197164
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na zatrudnienie 5 osób na umowę zlecenie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 5 osób na umowę zlecenie w ramach projektu pn. ,,Opracowanie zintegrowanego systemu powiadamiania i pomocy HELP POINT"
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zatrudnienie 5 osób na umowę zlecenie w ramach projektu pn. ,,Opracowanie zintegrowanego systemu powiadamiania i pomocy HELP POINT", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 ,,Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski".
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 5 osób fizycznych w oparciu o umowę zlecenie. Wymiar czasu pracy 120 godz. miesięcznie. Przewidywany czas trwania umowy to okres 4 miesięcy, tj. od 1.01.2020r. do 30.04.2020r.

3. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
- przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań prawidłowości funkcjonowania urządzenia HELP POINT, transmisji danych, raportowanie zdarzeń i opisy techniczne (wykonanie testów prototypów w terenie)
- pracownicy zostaną przeszkoleni przed wykonaniem zlecenia
- wynikiem przeprowadzonych prac będzie raport z badań
- Zamawiający po zakończeniu postępowania przewiduje możliwość negocjacji cenowych 5 najbardziej korzystnych ofert
- w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy, dane firmy (województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy); wynik oceny złożonych ofert wyliczony przez Zamawiającego zgodnie z kryteriami oceny ofert, cena oferty (honorarium) Wykonawcy zostaną opublikowane w Bazie Konkurencyjności, w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu, którego zapytanie dotyczy;
- ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po upływie terminu ważności zapytania ofertowego;
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy;
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny;
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

CPV: 71356000-8

Dokument nr: 1197164

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 18-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana lub doręczona osobiście do dnia 18.12.2019 r. na adres:
Owczarek Usługi Koncesjonowane
Karol Robert Owczarek
ul. Wierzbowa 2f
62-500 Konin
lub przesłana drogą elektroniczną na adres: biuro@owczarekochrona.pl
Oferty przesłane drogą elektroniczną muszą być podpisane i przesłane w formie skanu.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: Konin Miejscowość: Konin
Harmonogram realizacji zamówienia
Współpraca będzie realizowana na warunkach umowy zlecenia.
Przewidywany czas trwania umowy: 4 miesiące tj. od 1 stycznia 2020r. do 30 kwietnia 2020r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) posiadają wykształcenie min. średnie - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie informacji wypełnionych w Formularzu oferty
b) posiadają min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku technicznym - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie informacji wypełnionych w Formularzu oferty
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie i pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany będzie wyłącznie za porozumieniem obu stron Umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
b) do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
c) do oferty należy załączyć oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferenci muszą obligatoryjnie spełnić wszystkie warunki opisane w punkcie 2 i 3 Zapytania ofertowego. Spośród ofert spełniających w/w warunki, wybrana zostanie oferta najlepsza pod względem ekonomicznym, oceniona w zakresie ceny za realizację wskazanych w Zapytaniu ofertowym zadań.
Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, spełniające wymogi formalne, złożone przez Oferentów, niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
Spośród ofert spełniających w/w warunki, wybrana będzie najkorzystniejsza oferta wg kryteriów oceny opisanych poniżej:
Cena - max. 100 pkt
(cena_min/cena_oferowana)*100pkt
cena minimalna - najniższa zaoferowana łączna cena wśród ocenianych ofert
cena ofertowana - cena łączna oferowana w rozpatrywanej ofercie
Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów (100 pkt), każda kolejna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniej punktów. Możliwa maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.
Wykluczenia
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, jak również osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w tym biorących udział w procesie oceny ofert, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
OWCZAREK USŁUGI KONCESJONOWANE KAROL ROBERT OWCZAREK
Adres
62-500 Konin
wielkopolskie , Konin
Numer telefonu
63 240 60 44
Fax
63 240 60 44
NIP
6651802040
Tytuł projektu
Opracowanie zintegrowanego systemu powiadamiania i pomocy HELP POINT.
Numer projektu
RPWP.01.02.00-30-0011/17-00

Załączniki

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Karol Robert Owczarek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
605945450

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.