Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
422z dziś
4336z ostatnich 7 dni
15425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup elementu pilotażowej linii technologicznej do produkcji wyrobów garmażeryjnych-...

Przedmiot:

Zakup elementu pilotażowej linii technologicznej do produkcji wyrobów garmażeryjnych- tunel chłodniczy

Data zamieszczenia: 2019-12-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: U Jędrusia sp. z o.o
Morawica 306
32-060 Liszki
powiat: krakowski
721-670-200, 722- 120- 313
k.nowak@u-jedrusia.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221959
Województwo: małopolskie
Miasto: Liszki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie Ofertowe nr 13/1.1.1 PO IR/2019 zakup elementu pilotażowej linii technologicznej do produkcji wyrobów garmażeryjnych- tunel chłodniczy
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem i przeszkoleniem Pracowników elementu pilotażowej linii technologicznej do produkcji wyrobów garmażeryjnej- tunel chłodniczy, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Poddziałanie 1.1.1 PO IR" Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w Specyfikacji stanowiącej zał. nr 5 do odebrania u Zamawiającego po podpisaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnie z zał. nr 6 Osoba odbierająca Specyfikację i podpisująca zał nr 6 ( Oświadczenie poufności) powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i przeszkoleniem Pracowników elementu pilotażowej linii technologicznej do produkcji wyrobów garmażeryjnych - tunel chłodniczy
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem i przeszkoleniem Pracowników elementu pilotażowej linii technologicznej do produkcji wyrobów garmażeryjnej- tunel chłodniczy, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Poddziałanie 1.1.1 PO IR" Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w Specyfikacji stanowiącej zał. nr 5 do odebrania u Zamawiającego po podpisaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnie z zał. nr 6 Osoba odbierająca Specyfikację i podpisująca zał nr 6 ( Oświadczenie poufności) powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo.

CPV: 42513290-4

Dokument nr: 1221959, 13/1.1.1 PO IR/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 14-01-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać listownie, osobiście lub pocztą kurierską
adres składania ofert :
U Jędrusia sp. z o.o
Morawica 306
32-060 Liszki

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Morawica 306, 32-060 Liszki
Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawa do dnia 20.06.2020r zgodnie z pkt 7.1 ZapytaniaOfertowego

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z zapytaniem Ofertowym
Wiedza i doświadczenie
Oferent zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał nr 2 Zapytania Ofertowego 13/1.1.1 PO IR/2019, zgodnie z którym posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia.
Potencjał techniczny
Oferent zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał nr 2 Zapytania Ofertowego 13/1.1.1 PO IR/2019, zgodnie z którym dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferent zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał nr 2 Zapytania Ofertowego 13/1.1.1 PO IR/2019, zgodnie z którym dysponuje Osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał nr 2 Zapytania Ofertowego 13/1.1.1 PO IR/2019, zgodnie z którym znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone jest z uwzględnieniem zasady zachowania uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania Wykonawców oraz zasady przejrzystości w rozumieniu Wytycznych.
Warunkiem uczestnictwa w Postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
Zamawiający zastrzega, że:
ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
ma możliwość odwołania Postępowania Ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadkach, o których mowa powyżej Oferentom nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
W przypadku wprowadzenia zmiany w Zapytaniu Ofertowym, informacja o tym fakcie zostanie ogłoszona niezwłocznie w taki sam sposób jak zostało upublicznione Zapytanie Ofertowe. Informacja w tej sprawie zostanie również przesłana do Oferentów, którzy złożyli Ofertę przed dokonaniem zmiany.
W przypadku wprowadzenia zmiany do Zapytania Ofertowego termin na składanie Ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zamian w Ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy.
Umowa może zostać zmieniona w przypadku wystąpienia co najmniej jednanego z poniższych istotnych warunków, o których mowa w punkcie 11 ppkt ix podrozdziału 6.5.2 Wytycznych:
oczywistych omyłek pisarskich,
zmiany danych teleadresowych,
warunków i/lub terminów płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności będzie konieczna,
sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia, w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji Zamówienia wynikać będzie ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie Zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby Zamawiającego,
zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości jego realizacji w założonym terminie,
ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia, wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia.
Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji i możliwość zmiany w umowie w kwestiach niestanowiących essentialia negoti umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy - zał nr 1 uwzględniający wszystkie pozycje z Oferty technicznej
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z zał. nr 2
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych- zgodnie z zał nr 3
4. Wzór umowy- zał nr 4
5. Oferta techniczna zawierająca wszystkie pozycje ze specyfikacji technicznej wraz ze szczegółowym rysunkiem technicznym) stanowiącej zął nr 5 do Zapytania Ofertowego.
6. Oświadczenie o zachowaniu poufności- zał nr 6( Osoba odbierająca, dokument w imieniu Firmy powinna posiadać odpowiednie pełnomocnictwo)
7. Oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza
8. Wykaz ( min dwóch prac) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat prac objętych Zapytaniem ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie
9. nieodwołalną, bezwarunkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego na kwotę 100% ceny brutto Przedmiotu Zamówienia w terminie do dnia 20.09.2020 r.
lub polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej co najmniej do dnia 20.09.2020 r., które suma ubezpieczenia wynosi co najmniej równowartość wynagrodzenia określonego Umową, wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty zawierające wszystkie dokumenty, przedmiot zamówienia spełniający wymagania zapytania ofertowego poddane zostaną ocenie punktowej, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) Cena netto - 60 pkt
o najniższa cena spośród otrzymanych ofert- 60pkt
o pozostałe oferty: wg wzoru:
Con/Cob * 60 pkt.
Cob przyjmuje się cenę oferty badanej
Con przyjmuje się cenę oferty o najniższej cenie
b) Okres gwarancji - 30 pkt - maksymalny oceniany okres gwarancji to 36 miesięcy (od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru). W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 36 miesięcy. Jednocześnie Zamawiający zaznacza iż najkrótszy okres gwarancji to 24 miesiące od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru bądź od dnia rozpoczęcia korzystania przez Kupującego z Przedmiotu Umowy, jeżeli nastąpi to przed odbiorem końcowym.
o okres gwarancji = ustalonemu max (36 miesięcy) =30 pkt
o pozostałe oferty wg wzory
Gob/Gom*30 pkt.
Gob przyjmuje się okres gwarancji oferty ocenianej
Gom okres gwarancji ustalony jako max przez Zamawiającego (36 miesięcy)
Gwarancja na wykonywany przedmiot zamówienia liczona jest w miesiącach, przy czym nie może być krótsza niż 24 miesiące, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.
Oferta, która będzie odwoływała się do krótszego, niż 24 miesiące, terminu gwarancji, zostanie odrzucona jako niespełniająca warunków postępowania.
c) Czas reakcji na usunięcie awarii - 10 pkt - czas rozpoczęcia pracy przez Pracowników serwisu w celu usunięcia usterki wyrażona w godzinach od zgłoszenia usterki (maksymalny czas reakcji serwisu to 48h). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania o wyjaśnienie w przypadku ofert, których czas reakcji serwisu będzie rażąco krótki ( udokumentowanie, iż Serwis jest w stanie usunąć usterkę w zadeklarowanym czasie)
o najkrótszy czas reakcji serwisu spośród otrzymanych ofert-10pkt
o pozostałe oferty według wzoru:
Son/Sob*10pkt
Son przyjmuje się najkrótszy czas reakcji ze wszystkich ofert [godz]
Sob przyjmuje czas reakcji oferty badanej [godz]
W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według kursu sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert.
Wszelkie wyliczenia w toku oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferty dla każdej części Zamówienia uszeregowane zostaną pod względem liczby punktów ogółem uzyskanych, w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów.
W przypadku uzyskania przez Wykonawców tej samej liczby punktów o wyborze oferty zadecyduje kolejno: liczba punktów przyznanych w kryterium 1, liczba punktów przyznanych w kryterium 2, liczba punktów przyznanych w kryterium 3.
Wykluczenia
Zgodnie z zapytaniem Ofertowym
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
32-107 Przemęczanki
małopolskie , proszowicki
Numer telefonu
783 830 203
NIP
9442241567
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnego sposobu eliminacji konserwantów z procesu produkcji wyrobów garmażeryjnych formowanych z nadzieniem z jednoczesnym wydłużeniem ich przydatności do spożycia
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0098/17-00
Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 13/1.1.1 PO IR/2019

Zał nr 6 Oświadczenie o zachowaniu poufności

zał nr 4 Wzór umowy

Zał nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub Osobowych

Zał nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał nr 1 Formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
p. Krzysztof Nowak, k.nowak@u-jedrusia.pl, Anna Witkowska, a.witkowska@u-jedrusia.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
K. Nowak 721-670-200, A. Witkowska 722- 120- 313

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.