Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
321z dziś
4236z ostatnich 7 dni
15324z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa wapna luzem, palonego mielonego

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa wapna luzem, palonego mielonego

Data zamieszczenia: 2019-12-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
ul. Zielona 5
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
Tel : +48 91 384 20 47 do 49 Fax : +48 91 384 22 14
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wapna luzem, palonego mielonego wysokoreaktywnego o zawartości CaO - 90 % w ilości nie większej niż 90 Mg w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Dostarczany produkt musi spełniać wymagania normy PN-EN 459-1: 2012.
2. Dostawa będzie realizowana partiami w ilościach uzgodnionych dwustronnie na oczyszczalnię ścieków przy ul. Piastów w Gryficach.
3. Jednorazowa dostawa nie powinna przekroczyć 15 Mg wapna luzem.
4. Czynności rozładunkowe przeprowadza Wykonawca i pokrywa koszty z tym związane.
5. Każda dostawa musi nastąpić w dniu roboczym w godzinach od 7:00 do 15:00.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybiórczego sprawdzania dostaw poprzez ważenie przed rozładunkiem załadowanego środka transportowego Wykonawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego na wadze samochodowej zlokalizowanej na terenie Gryfic, a także powtórzenia czynności ważenia rozładowanego pojazdu na tej samej wadze, w celu obliczenia masy ładunku i wprowadzenia ewentualnych korekt do dokumentu WZ. Koszty ważenia pojazdu Wykonawcy brutto i tara pokrywa Zamawiający.
7. Pozostałe wymagania i postanowienia zawarte są we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
9. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy wg załączonego wzoru, wraz z załącznikiem nr 1 do formularza cenowo - ofertowego, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 oraz oświadczenie dotyczące VAT - załącznik nr 3.
2. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków zamówienia przedłoży:
a) w zależności od statusu prawnego Wykonawcy, wydruk aktualnego wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk aktualnego wpisu
w Krajowym Rejestrze Sądowym,
b) wydruk deklaracji właściwości użytkowych oferowanego wapna wysokoreaktywnego.
3. Postępowanie prowadzone j est w języku polskim.
UWAGA: Nie należy dołączać do oferty podpisanego wzoru umowy.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Dokument nr: DKR-3H.98.2019.ML

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: budynek Administracji, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice, sekretariat, pok. nr 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Dostawa mielonego wapna palonego na oczyszczalnię ścieków w Gryficach "
NIE OTWIERAĆ PRZED 17.12.2019 r., przed godz. 09:05
- przesłać faksem na nr.....................................,
- przesłać drogą elektroniczną adres e mail..........................................
w terminie do dnia 17.12.2019 r., do godz. 09:00

Wymagania:
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych fj. odwołanie, skarga.
5. Niniej sze postępowania prowadzone j est na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Żaneta Nadolska - specjalista technolog, tel. 91-384-39-86.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.