Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług konserwacji i serwisu instalacji i urządzeń w budynku

Przedmiot:

Świadczenie usług konserwacji i serwisu instalacji i urządzeń w budynku

Data zamieszczenia: 2019-12-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
ul. Stefana Okrzei 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
25 756-49-11, tel. 25 756 49 00, fax 25 756 49 40
piotr.radzikowski@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i serwisu instalacji i urządzeń w budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3.

Dokument nr: Adm.-261-130/19

Składanie ofert:
Ofertę (wypełniony i podpisany formularz ofertowy) oraz wypełniony i podpisany załączniki nr 4 - (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych) należy składać - pisemnie, emailem (skan) lub faksem do dnia 16.12.2019 r. do godz. 14:00 na adres Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki email: piotr.radzikowski@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data i godzina otrzymania przesyłki przez Zamawiającego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wymagania:
II. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena ryczałtowa brutto -100%.
2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny oferty jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może
wezwać Wykonawców którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania przedmiotowego Zapytania ofertowego przed wyborem najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyn. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.w
VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
1. Wykonawca zadeklaruje w formie oświadczenia, że posiada wdrożone polityki ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
2. Wykonawca zadeklaruje w formie oświadczenia, że zamawiający może przeprowadzić audyt zewnętrzny w zakresie stosowania i przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przez cały okres trwania umowy z zamawiającym po wcześniejszym poinformowaniu wykonawcy przez zamawiającego. Przeprowadzany przez zamawiającego audyt może obejmować wyłącznie procesy przetwarzania danych osobowych w obrębie świadczonej zamawiającemu usługi. i

Uwagi:
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
1. Piotr Radzikowski, e-mail: piotr.radzikowski@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl, tel. 539 933 166
V. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu. Dane kontaktowe: 25 756 49 20, e-mail: sekretariat@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl,
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim jest Pan Łukasz Grabowski, e-mail: iod@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl,
3. dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, oceny otrzymanej oferty oraz przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
4. dostęp do Pani / Pana danych osobowych będą posiadali upoważnieni pracownicy Sądu oraz podmioty, które są zainteresowane prowadzonym zapytaniem, podmioty kontrolujące prawidłowość przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia oraz instytucje uprawnione do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego o czas niezbędny do jej wykonania; jeśli czynność nie doszła do skutku Zamawiający przetwarza dane osobowe przez czas wymagany na archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji,
6. posiada Pani / Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
7. podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, udział w postępowaniu jest dobrowolny,
8. administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.