Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
612z dziś
4175z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywne dostawy materiałów do remontów bieżących i zadań inwestycyjnych sieci...

Przedmiot:

Sukcesywne dostawy materiałów do remontów bieżących i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2019-12-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli
ul. Konstruktorów 2
67-100 Nowa Sól
powiat: nowosolski
Tel: 68 478 51 10
oferty@mzgkns.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Nowa Sól
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli
ogłasza zapytanie o cenę na sukcesywne dostawy materiałów do remontów bieżących i zadań
inwestycyjnych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do remontów bieżących i zadań
inwestycyjnych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Nowej Soli z dopuszczeniem składania ofert na następujące części zamówienia: część I zamówienia - materiały do remontu i zadań inwestycyjnych sieci kanalizacyjnej.
Wykaz materiałów stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

CPV: 44163100-1, 44163000-0

Dokument nr: ZO/64/2019

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 roku o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego -
sala konferencyjna (pok. nr 19 - I piętro).
2. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Oferentów.

Składanie ofert:
F. Miejsce, termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego
(ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól), bądź na adres e-mail: oferty@mzgkns.pl z dopiskiem
,,ZO/64/2019 - Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych i armatury".
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty faxem.
3. Termin składania ofert upływa dnia 16 grudnia 2019 r. o godz. 12:00.
4. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte.
G. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert

Miejsce i termin realizacji:
E. Termin realizacji zamówienia: do dnia 02.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Wymagania:
Wszystkie materiały do sieci kanalizacyjnej muszą posiadać:
certyfikat zgodności, bądź deklaracje zgodności z PN lub AT,
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.).
część II zamówienia - materiały do remontu i zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej.
Wykaz materiałów stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wszystkie materiały do sieci wodociągowej muszą posiadać:
dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie do stosowania do wody pitnej,
certyfikat zgodności, bądź deklaracje zgodności z PN lub AT,
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.).
część III zamówienia - armatura.
Wykaz materiałów stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wszystkie materiały - armatura muszą posiadać:
certyfikat zgodności, bądź deklaracje zgodności z PN lub AT,
dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie do stosowania do wody pitnej,
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.).
C. Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. składanie oferty tylko na:
część 1 zamówienia (załącznik nr 2 - materiały do sieci kanalizacyjnej)
lub tylko na część 2 (załącznik nr 3 - materiały do sieci wodociągowej)
lub tylko na część 3 (załącznik nr 4 - armatura)
bądź na wszystkie części przedmiotu zamówienia.
D. Istotne warunki zamówienia:
1. Oferta powinna obejmować koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
2. Oferent zobowiązany jest do podania ceny netto oraz całkowitej ceny brutto /wraz z podatkiem
VAT/ wyrażonej liczbowo i słownie w złotych polskich,
3. Zamawiający wymaga min. 60 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia licząc
od dnia podpisania protokołu odbioru towaru/materiału.
Forma oferty:
I. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym i szczegółowym, stanowiącymi załącznik nr 1,2,
3 i 4 do niniejszego ogłoszenia, w języku polskim, opatrzonym czytelnym pismem.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
4. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru albo z potwierdzenia wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w przypadku spółki cywilnej
z umowy spółki.
5. Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń
woli w jego imieniu. W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być
udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
I. Wymagane oświadczenia i dokumenty:
1. Oferenci wraz z ofertą składają następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (w przypadku składania oferty tylko
na jedną lub kilka części zamówienia Wykonawca wypełnia tylko tę część formularza, dotyczącą
części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. Pozostałą część przekreśla i dopisuje
,,Nie dotyczy").
b) formularze cenowe szczegółowe - stanowią załącznik nr 2 (na dostawę materiałów do sieci
kanalizacyjnej), załącznik nr 3 (na dostawę materiałów do sieci wodociągowej) i załącznik nr 4
(na dostawę armatury) do ogłoszenia (w przypadku składania oferty tylko na jedną lub kilka części
zamówienia Wykonawca wypełnia tylko formularz, który dotyczy części zamówienia, na którą
Wykonawca składa ofertę. Pozostałą część przekreśla i dopisuje ,,Nie dotyczy").
c) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa pełnomocnik Oferenta, jednoznacznie wskazujące
na uprawnienie do złożenia oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy, udzielone przez osoby
uprawnione do reprezentowania Oferenta na zewnątrz. Kopia pełnomocnictwa powinna być
potwierdzona za zgodność z okazanym oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa lub
poświadczona notarialnie. Osoby uprawnione do reprezentacji składają podpisy na wszystkich
zapisanych stronach oferty, załącznikach, miejscach, gdzie naniesiono zmiany,
d) wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, parafowany na każdej stronie i podpisany
na ostatniej,
e) kartę katalogową dla każdego oferowanego towaru,
f) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Oferentów we
własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu ofertowym stronę
internetową, na której są dostępne,
g) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.
Wszystkie dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Oferenta.
W sytuacji, kiedy Oferent dołącza kopię dokumentu, kopia tego dokumentu musi być poświadc zona za
zgodność z oryginałem. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie ,,za zgodność z oryginałem",
datę, pieczątkę imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oraz podpis lub parafę, a
w przypadku braku imiennej pieczątki czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.
2. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż na dzień, w którym upłynął termin do
składania ofert.
o aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Oferentów we
własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu ofertowym stronę
internetową, na której są dostępne,
o umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.
J. Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (znaczenie: 100 %).
K. Informacje o negocjacjach:
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cenowych.
L. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.