Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
740z dziś
4653z ostatnich 7 dni
16481z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola

Przedmiot:

Przebudowa i rozbudowa Przedszkola

Data zamieszczenia: 2019-12-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wolbórz
ul. Pl. Jagiełły 28
97-320 Wolbórz
powiat: piotrkowski
tel. 446 164 251, faks 446 164 241
poczta@wolborz.eu
Województwo: łódzkie
Miasto: Wolbórz
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu" . 2. Zakres zamówienia obejmuje: przebudowę i rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Wolborzu wraz z infrastrukturą techniczną, dostawą oraz montażem wyposażenia technologicznego zgodnie z projektem budowlanym. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 4. Zamawiający zaleca, przed dokonaniem wyceny oferty, odbycie wizji lokalnej w terenie, którego prace wykonawcze mają dotyczyć. Dokonanie wizji lokalnej może stanowić dla wykonawcy istotną wskazówkę, umożliwiającą realne skalkulowanie ceny oferty w sposób rzetelny. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlano wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz SIWZ wraz z załącznikiem nr 8. 6. Prowadzone prace nie mogą wpływać negatywnie na funkcjonowanie przedszkola oraz przebywające w nim dzieci. Należy uzgodnić z dyrektorem ograniczenia w pracach budowlanych i czas ich występowania. Wykonawca musi zabezpieczyć plac budowy, urządzenia, rusztowanie i inne elementy budowy w sposób uniemożliwiający przedostanie się na nie dzieci i zapewniający bezpieczeństwo. 7. Wykonawca zapewni przedszkolu dostawę wody, energii elektrycznej oraz odbiór nieczystości ciekłych. Dopuszcza się okresowe przerwy w dostawie lub odbiorze w/w mediów po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 8. Wykonawca zapewni ciągłość ogrzewania w sezonie grzewczym. 9. Prace na obiekcie muszą być prowadzone w sposób zapewniający możliwość bezpiecznego i prawidłowego użytkowania budynku przez przedszkolaki. 10. Przedszkole nie będzie funkcjonować w miesiącach:, maj, czerwiec, lipiec i sierpień. 11. Dostarczone wyposażenie powinno posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. 12. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. 13. Dostawa nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy do wskazanego miejsca przez Zamawiającego a następnie dostarczone wyposażenie musi zostać kosztem i staraniem Wykonawcy wniesione do pomieszczeń wskazanych jako miejsce dostawy, odpowiednio rozmieszczone oraz zamontowane zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego

CPV: 45000000-7,45262800-9,45262700-8,45300000-0,45400000-1,45261000-4,45421100-5,44410000-7,39161000-8,37420000-8,39141000-2

Dokument nr: 635826-N-2019, ZP. 271.16.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.wolborz.4bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-27, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: co najmniej jedna robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł brutto. ? Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania posiadającym uprawnienia: o do kierowania robotami budowlanymi osobę z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; o do kierowania robotami budowlanymi osobę z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; o do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
? wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5. ? wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 6,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp. tzw. ,,Procedura odwrócona". Do oferty wykonawca dołącza: ? formularz ofertowy, ? oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: o nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 1, o spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2, ? pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)- załącznik nr 4, ? zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy) 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu. 3. W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, wykonawca zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjanci), oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zamierza zastosować procedury, o których mowa w art. 24aa ustawy- tj. procedurę odwróconą. W procedurze odwróconej Zamawiający najpierw dokonuje oceny złożonych ofert, oceniając je pod kątem kryteriów oceny, a następnie sprawdza czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. 6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp - tj: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 3.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Wydłużenie terminu gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.