Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
69z dziś
3884z ostatnich 7 dni
16211z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do...

Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno - sportowego

Data zamieszczenia: 2020-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe we Wrześni
ul. Fryderyka Chopina 10
62-300 Września
powiat: wrzesiński
tel. 061 6402051, faks 616 402 051
starostwo@wrzesnia.powiat.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Września
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno - sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno - sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu: ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego." Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: część I - sprzęt komputerowy KOD CPV 30213000-5 część II - sprzęt serwerowy i sieciowy KOD CPV 30200000-1 część III - sprzęt wizualny KOD CPV 38652100-1 projektory

Część nr: 1 Nazwa: sprzęt komputerowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno - sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu: ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego." Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: część I - sprzęt komputerowy KOD CPV 30213000-5 część II - sprzęt serwerowy i sieciowy KOD CPV 30200000-1 część III - sprzęt wizualny KOD CPV 38652100-1 projektory
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji: minimum do 14 dni maksimum do 30 dni od dnia zawarcia umowy - dotyczy części 1,2,3.

Część nr: 2 Nazwa: sprzęt serwerowy i sieciowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno - sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu: ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego." Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: część I - sprzęt komputerowy KOD CPV 30213000-5 część II - sprzęt serwerowy i sieciowy KOD CPV 30200000-1 część III - sprzęt wizualny KOD CPV 38652100-1 projektory
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji: minimum do 14 dni maksimum do 30 dni od dnia zawarcia umowy - dotyczy części 1,2,3.

Część nr: 3 Nazwa: sprzęt wizualny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno - sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu: ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego." Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: część I - sprzęt komputerowy KOD CPV 30213000-5 część II - sprzęt serwerowy i sieciowy KOD CPV 30200000-1 część III - sprzęt wizualny KOD CPV 38652100-1 projektory
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38652100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji: minimum do 14 dni maksimum do 30 dni od dnia zawarcia umowy - dotyczy części 1,2,3.

CPV: 30213000-5,30200000-1,38652100-1

Dokument nr: 502585-N-2020, NI.272.1.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wrzesnia.powiat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-22, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 1a SIWZ;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 1a SIWZ;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 1a SIWZ;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z podaniem szczegółowej kalkulacji cenowej - dotyczy każdej części postępowania wg załączników 1a- dot. cz. I, załącznik 1b- dot. cz. II, załącznik 1c- dot. cz. III,
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1, b) w przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii; c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ 2. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5 ustawy).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.