Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wynajem żurawi

Przedmiot:

Wynajem żurawi

Data zamieszczenia: 2020-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAMB sp. z o.o. w Bełchatowie
Piaski 2
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 78 01, 44-735-77-89, 885-115-678, 44-735-36-61, 887-449-901
ilona.ostenda@ramb.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Wynajem dwóch żurawi o udźwigu minimum 300 i 200 ton- pełny
balast"
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wynajem dwóch żurawi o udźwigu minimum 300 i 200 ton- pełny balast
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Wynajem dwóch żurawi o udźwigu minimum 300 i 200 ton- pełny balast. Zadanie związane jest z
demontażem jezdni przenośnika G10 i G26. Wymiary jezdni: długość-37m, szerokość - 6m, wysokość
- 2m, ciężar - 75 ton. Demontowana jezdnia będzie zdejmowana przez przenośniki T22 i T12.
Przewidywany czas pracy żurawi to 2 dni robocze w godzinach: 08:00 -14:00.

Dokument nr: 4/D/2020/IO

Otwarcie ofert: 20. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
20.1. Oferty zostaną rozpatrzone w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu niejawnym.
20.2. Zamawiający nie dopuszcza obecności Wykonawców podczas otwarcia Ofert.

Składanie ofert:
19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
19.1. Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres ilona.ostenda@ramb.pl lub dostarczyć w formie
papierowej na adres: RAMB Sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu
Zamawiającego w terminie do dnia 17.01.2020r. do godziny 15:00. W temacie oferty należy
napisać Postępowanie przetargowe nr 4/D/2020/IO - Wynajem dwóch żurawi o udźwigu
minimum 300 i 200 ton-pełny balast.

Miejsce i termin realizacji:
8. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
8.1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 04.02.2020-07.02.2020 (w tym okresie 2 dni pracy
po 6h). Praca w godzinach 08:00-14:00.

Wymagania:
5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dla postępowania w którym Oferta ostateczna Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zlecenie:
- dla wartości mniejszej niż 200 000,00zł - na podstawie Zamówienia którego integralną częścią są
Ogólne Warunki Zamówienia dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem:
https://ramb.pl/przetargi.html
- dla wartości równej lub większej niż 200 000,00zł - na podstawie Umowy której projekt Wykonawca
zobowiązany jest zaakceptować na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego.
6. OFERTY CZĘŚCIOWE
6.1. Możliwość składania ofert częściowych - nie
7. OFERTY WARIANTOWE
7.1. Możliwość składania ofert wariantowych - nie
9. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
9.1. Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: demontaż jezdni przenośnika G10 i G26.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
11.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zgodnie z załączonym
projektem umowy
12. CZAS ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z terminem ważności 30 dni licząc od terminu złożenia
oferty
13. OKRES GWARANCJI
13.1. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji - nie
dotyczy
14. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA WARUNKÓW:
14.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
14.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej i przewidzianej zakupem działalności, jeżeli
ustawy wymagają takich uprawnień
14.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
14.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
14.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
14.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/nie
spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający
któregokolwiek z warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.
15. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MUSZA BYĆ DOSTARCZONE W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
15.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 14.1 SIWZ
- Załącznik nr 1
15.2. Oświadczenie (załączniki nr 3 do SIWZ) o zachowaniu poufności
15.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełnienia oferty w zakresie pkt 15.3. z
dostępnych źródeł internetowych,
15.4. Oświadczenie (załączniki nr 2 do SIWZ) świadczące, że Wykonawca nie zalega w opłacaniu
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
wykonania decyzji w całości właściwego organu,
15.5. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do tych czynności, tj. przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 15.3 składa oświadczenie potwierdzające, że:
15.5.1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
15.5.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
16. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:
16.1. Załączniki, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy złożyć w formie wiadomości e-maila
dołączając skany dokumentów lub w wersji papierowej zgodnie z adresem podanym do
korespondencji.
17. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT I FORMA OFERTY
17.1. Treść Oferty musi odpowiadać SIWZ i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących przedmiotu
Zamówienia określonego w SI WZ.
17.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
17.3. Poprawki w Ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osoby podpisujące
Ofertę.
17.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy
wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy, (np. Krajowy Rejestr Sądowy)
bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć
pełnomocnictwo. Dokument ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do Oferty. W
przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
17.5. Wszystkie dokumenty załączone do Oferty winny być dołączone w oryginale lub kopiach
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji za wyjątkiem
dokumentów do których zgodnie z prawem nie jest wymagany podpis
17.6. Poświadczenie za zgodność oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu daty i klauzuli "za
zgodność z oryginałem" oraz podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
17.7. Każdy z Wykonawców składa tylko jedną Ofertę i podaje cenę w polskich złotych (PLN).
17.8. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania Ofertą zostanie przez
Zamawiającego wykluczony z postępowania.
18. NIEZBĘDNE ELEMENTY OFERTY I WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
Oferta zostanie uznana za ważną pod warunkiem, że będzie zawierała:
- Dane Firmy umożliwiające jednoznaczną identyfikacje (nazwa, adres itp.),
- Wartość całej oferty uwzględniającej wszystkie koszty wynikające z SIWZ
- Termin związania ofertą zgodnie z SIWZ
- Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę
- Potwierdzenie okresu gwarancji zgodnie z SIWZ
- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 14 SIWZ
19.2. Oferta przysłana w formie papierowej powinna być zabezpieczona w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność. Koperta musi być oznakowana w sposób
następujący:
RAMB Sp. z o.o.
Piaski nr 2
97-400 Bełchatów
Oferta do postępowania nr 4/D/2020/IO
pn.: "Wynajem dwóch żurawi o udźwigu minimum 300 i 200 ton- pełny balast "
UWAGA! Koperta musi być oznaczona nazwą Wykonawcy
19.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu oferty (bez zapoznania się z jej treścią) Wykonawcy,
który złożył ją po terminie.
21. ZMIANA LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY
21.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia lub wycofać złożoną
przez siebie Ofertę jedynie przed upływem terminu składania Ofert.
21.2. Zmiany do złożonej Oferty muszą zostać przesłane e-mailem na adres ilona.ostenda@ramb.pl lub
złożone w kopercie na adres RAMB Sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do
Sekretariatu Zamawiającego, dodatkowo oznaczone wyrażeniem "ZMIANA"."
22. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
22.1. Jedynym kryterium oceny Ofert jest cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga
100%. Prosimy o podanie ceny za godzinę pracy sprzętu (przewidziany czas pracy żurawi to 12
godzin dla każdego z nich) oraz ceny dojazdu żurawi z pełnym balastem.
W przypadku wydłużenia ilości godzin pracy, prosimy o padanie w ofercie stawki za każdą
dodatkową przepracowaną godzinę Żurawia 200t i 300t.
Najwyższa wartość według następującego wzoru:
C = --x50% + -x50%
C 2 C 4
CI- najniższa cena z ofert za godzinę wynajmu
C2- cena z badanej oferty za godzinę wynajmu
CS- najniższa cena z ofert za dojazd żurawia wraz z balastem
C4- cena z badanej oferty za dojazd żurawia wraz z balastem
22.2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą
cenę netto.
23. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCY
23.1. Wykonawca którego Oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania
Zamówienia/Umowy.
23.2. Dokumenty dostarczone w Ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca
zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
23.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania lub odstąpienia od niego w
każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru
Wykonawcy, a także prawo do dalszych negocjacji.
23.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty, do przeprowadzenia negocjacji i/lub aukcji elektronicznej. Parametrami licytowanymi w
aukcji elektronicznej będzie cena, przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawców.
Warunki udziału w aukcji elektronicznej określa Regulamin udziału w aukcji elektronicznej, który
dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.ramb.pl).
23.5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej zamówienia w celu
prawidłowego sporządzenia oferty. Wizja lokalna przeprowadzona będzie w obecności
pracowników Zamawiającego, w dni robocze od godz. 7:00 t 14:00 po wcześniejszym ustaleniu
dogodnego terminu z wyznaczonymi pracownikami.
23.6. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone
Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Komisja Przetargowa
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
23.7. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej
Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja Przetargowa rekomenduje
wybór Oferty z niższą ceną.

23.8. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem
zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą
Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i
sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie
Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce
Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i
telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego
innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą
umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których
mowa w niniejszym punkcie.
23.9. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy, uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji elektronicznej Komisja
Przetargowa może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert uznanych
za ważne. Ponadto zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu wykonawcy z udziału w
postępowaniach zakupowych prowadzonych w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia
zaistnienia okoliczności.
23.10. Załączniki dołączone do zaproszenia stanowią jego integralną część.
23.11. Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego
ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, poczynione przez nią
uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
23.12. Wykonawca może zastrzec dokumenty stanowiące tajemnice spółki Wykonawcy przedstawiając
pisemne oświadczenie w którym informuje, które informacje stanowią tajemnice spółki, a co za
tym idzie nie mogą być ogólnie udostępniane
23.13. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzane będzie w walucie PLN
23.14. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie
https://ramb.pl/przetargi.html.
23.15.Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia.
23.16. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia,
dostępnymi na stronie internetowej

dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://ramb.pl/przetargi.html
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
23.17. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.
23.18. Zamawiający stosuje MPP do zapłaty za zobowiązania.
23.19. Do Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza zostanie skierowane zamówienie.
Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i skierowania zamówienia jest uzyskanie
wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego.

23.20. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w dniu jego
przekazania przez Zamawiającego.
23.21. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby
trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
23.22. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenia patentów, własności
przemysłowych, praw autorskich itp., które byłyby własnością Stron trzecich w Polsce i poza jej
obszarem. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia lub ogłoszonej akcji przeciwko Zamawiającego
przez strony trzecie, wynikających z naruszenia cudzej własności intelektualnej lub czynu
nieuczciwej konkurencji Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów z tego
tytułu obciążających Zamawiającego.

Kontakt:
16.2. Osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego do udzielania informacji dotyczących zapisów
specyfikacji:
w sprawach organizacyjnych i handlowych:
Ilona Ostenda, w godzinach 7.00 -15.00 w dni robocze tel.: 44-735-77-89, tel. kom: 885-115-678,
e-mail: ilona.ostenda@ramb.pl
sprawach technicznych:
Michał Ruka, w godzinach 7.00 -15.00 w dni robocze tel.: 44-735-36-61, tel. kom: 887-449-901,
e-mail: michal.ruka@ramb.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.