Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Ładowarka teleskopowa

Przedmiot:

Ładowarka teleskopowa

Data zamieszczenia: 2020-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Damian Komosa
Nieciszewo 19
86-120 Pruszcz
powiat: świecki
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Pruszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ładowarka teleskopowa
o Moc silnika w przedziale 110 - 135 KM
o Silnik 4 cylindrowy
o Udźwig w przedziale 3 do 3,7 tony
o Ilość biegów minimum 4 do przodu i 4 do tyłu
o Pompa o wydajności minimum 110 l/min
o Kabina klimatyzowana
o Sterowanie joystickiem
o Siedzenie operatora pneumatyczne
o Światła drogowe
o Dodatkowe światła robocze
o Gniazdo elektryczne do przyczepy
o Zaczep transportowy
o Minimum dwa gniazda pojedyncze hydrauliki do osprzętów
o Widły do palet
o Karetka
o Opony 460/70 R24
Dodatkowe wymagania:
o Maszyna fabrycznie nowa
o Dostawa po stronie sprzedawcy

Dokument nr: 51/14/01/2020

Składanie ofert:
Koniec terminu składania ofert
2020-01-22

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
2020-02-28

Wymagania:
Dodatkowe informacje
Akceptowalne formy składania ofert: list polecony, osobiście.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta ( nazwę i adres)
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym ( opis przedmiotu zamówienia )
- wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT
- termin realizacji zamówienia
- termin ważności oferty
Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty ( np. zostać opatrzone pieczęcią imienną / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp. ). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu (w takim przypadku niezbędne jest załączenie upoważnienia/pełnomocnictwa do podpisywania ofert).
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje np. warunki płatności, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, itp.
Przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia w terminie, których wykonawca lub zamawiający nie mogli przewidzieć np.:
1. panujące warunki atmosferyczne, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe (deszcz, śnieg, grad), utrudniające terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,
2. wystąpienie siły wyższej,
3. opóźnienie przez producenta wykonania danej maszyny
4. inne nie dające się przewidzieć na dzień składania oferty okoliczności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
Kryteria
Kryterium Waga
cena 80
gwarancja 20
Opis sposobu przyznania punktacji
Pkt za 1 kryterium cena przyznawane są wg. Wzoru:
Przyznane punkty =(najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert podlegających ocenie/cena oferty ocenianej) x 80 pkt
Pkt za 2 kryterium gwarancja przyznawane są wg. Wzoru:
Przyznane punkty =(okres gwarancji oferty ocenianej/ najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert podlegających ocenie) x 20 pkt
Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
c) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 2 stopnia lub powinowactwa 2 stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki, lub kurateli.
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.