Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Serwis urządzeń wentylacji mechanicznej

Przedmiot:

Serwis urządzeń wentylacji mechanicznej

Data zamieszczenia: 2020-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
pl. Słowiański 2
65-069 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
68 41 97 133, tel. 068/322-03-65, tel. 601 57 07 80
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ZAPRASZA
do złożenia oferty na zadanie:
,,SERWIS URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ na 2020 i 2021 rok przy
pi. Słowiańskim 2 w Zielonej Górze" (na podstawie art.4 pkt.8 Prawa zamówień publicznych)
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Nazwa zamierzenia:
,,Serwis urządzeń wentylacji mechanicznej na 2020 i 2021 rok przy pl. Słowiańskim 2
w Zielonej Górze"
1.2. Dane ewidencyjno --techniczne :
-- Budynek 8 - kondygnacyjny (2 podziemne i 6 nadziemnych)
-- Kubatura budynku -- 16274,20 m3
-- Powierzchnia netto - 3693,20 m2
-- Wysokość budynku - 24,97 m.
-- 3 agregaty chłodnicze na dachu.
-- 3 centrale wentylacyjne na dachu budynku.
-- 3 nagrzewnice wodne.
1.3. Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia
Nazwa urządzenia Model Ilość Sztuk
Agregat Mitsubishi PUHZ-PR 200YHA2 1
Agregat Mitsubishi PUHY-P-450YHM-A 1
Agregat Mitsubishi PUHY-P-550YHM-A 1
Central VBW BD-4 NW2 1
Central VBW BD-2 NW1 1
Central YBW BD-5 NW3 1
1.4. Wykaz materiałów eksploatacyjnych podlegających obligatoryjnej wymianie w ramach
czynności serwisowo-konserwacyjnych
Filtry EU -4 Ilość
287 x 905 x 100 2
592 x 592 x 100 2
592 x 905x100 2
Ultra KAS 4 592x905x100 4
1.5. W cenie usługi należy zawrzeć materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia prac serwisowo-konserwacyjnych i uzupełnień, takich jak: czynnik
chłodniczy, oleje, materiały dezynfekcyjne itp.,
1.6. Zakres czynności serwisowych:
Sprawdzanie stanu technicznego instalacji oraz przeprowadzanie wszelkich czynności
konserwacyjnych wymaganych dla poprawności działania instalacji i urządzeń, w tym:
--Wymiana filtrów,
--Kontrola mechanizmów i pracy przepustnic,
--Kontrola działania wentylatorów (naciąg pasków, głośność, przepływ, jakość dławic,
czujniki wibracji),
--Kontrola zabrudzenia lameli nagrzewnic i ich czyszczenie,
--Odpowietrzanie nagrzewnic,
--Pomiary temperatury wody nagrzewnic wodnych na zasilaniu i powrocie w okresie
grzewczym,
--Sprawdzanie zaworów trój drogowych i pomp nagrzewnic,
--Sprawdzanie zabezpieczeń elektrycznych i przeciwzamrożeniowych central,
--Sprawdzenie i kalibracja czujników temperatury, wilgotności i ciśnienia,
--Sprawdzanie stanu izolacji termicznych na rurociągach zasilania nagrzewnic,
--Sprawdzenie poprawności działania automatyki-testowanie i regulacja,
--Sprawdzanie szczelności połączeń kanałów (nasłuch i oględziny w przestrzeni sufitów
podwieszanych korytarzy)
1.7. Zakres czynności w okresach miedzy-serwisowych objętych ofertą:
--Bieżąca regulacja działania automatyki lub urządzeń w przypadkach zgłoszeń
Zamawiającego o nieprawidłowościach w poprawności działaniu wentylacji,
powodujących dyskomfort cieplny w pomieszczeniach pracy,
--Pomiar przepływu powietrza z kratek wentylacji nawiewnej w sytuacjach zgłoszeń j.w.
--Odpowietrzanie nagrzewnic w sytuacjach zgłoszeń j.w.
--Odpłatne dokonywanie wymiany zużytych elementów oraz usuwanie awarii z
materiałów powierzonych lub własnych po uprzednio uzgodnionej cenie materiałów

Dokument nr: 1/2020

Otwarcie ofert: 9. Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 24.01.2020r. o godz.13;15
w siedzibie zamawiającego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze w pokoju nr 410

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
7.1 Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2020r., do godz.13;00
w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego w Sądzie Rejonowym w Zielonej
Górze Pl. Słowiański 2 w pokoju nr 410
7.2 Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
zwrócona wykonawcy - nie otwarta.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
przed terminem upływu jej składania.

Wymagania:
2. Opis sposobu przygotowania Oferty.
2.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
2.2. Kopertę należy zaadresować na Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Pl. Słowiański 2,
65-069 Zielona Góra, pok. 410 - umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
,,Oferta - Serwis urządzeń wentylacji mechanicznej"
2.3. Ceny podane w Formularzu Oferty - zał. Nr 1 mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
2.4 Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
2.5 Cena ma obejmować całość zamówienia łącznie z kosztami dojazdu i wszystkimi
materiałami potrzebnymi do jego realizacji.
2.6. Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
3. Wymagany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100%
5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
5.1 Formularz ofertowy- załącznik nr -1
5.2 Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę
do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
zleceniobiorcę);
5.3 Wypełniony i zaparafowany wzór umowy załącznik nr -2
6. Cena powinna być dokładnie i rzetelnie obliczona i powinna zawierać:
6.1 Wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
6.2 Koszt dojazdu,
6.3 Materiały potrzebne do realizacji zamówienia,
6.4 Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Kontakt:
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Sprawy merytoryczne: Angelika Sułek tel. 068/322-03-65 w godz. 9;00-15;00

Sprawy techniczne: Kazimierz Mruk tel. 601 57 07 80

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.