Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenu

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu

Data zamieszczenia: 2020-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Brzegu
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
tel. 774 169 950, faks 774 169 952
bzp@brzeg.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu "
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa: - dokumentacja techniczna składająca się z wielobranżowego projektu wykonawczego pn.: ,,Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu", specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji pomocniczej, którą stanowi wielobranżowy przedmiar robót budowlanych oraz graficzne przedstawienie zakresów robót do wykonania w poszczególnych terminach, - dokumentacja techniczna składająca się z projektu budowlano-wykonawczego pn.: ,,Rozbiórka budynku dworca PKS zlokalizowanego na działce nr 886/7 w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu", specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji pomocniczej, którą stanowi przedmiar robót budowlanych. Zakres robót budowlanych zamówienia obejmuje: 1) przebudowę placu manewrowego (stanowiska postojowe, droga B, dojścia, chodniki, tereny zielone) w obrębie działek nr 886/7 (część działki), 886/3, 886/2 obręb Brzeg-Centrum, 2) budowę drogi dojazdowej (droga A) wraz z włączeniem w drogi gminne - ulice Trzech Kotwic i Plac Dworcowy wraz z zatoką postojową, chodnikiem i wjazdem w obrębie działek 929/5, 885/4 i 886/7, 868/1 i 888 obręb Brzeg-Centrum, 3) budowę ścieżki rowerowej w obrębie działki 886/7 obręb Brzeg-Centrum, 4) montaż wiat przystankowych z tablicami informacyjnymi, 5) przebudowę chodnika w obrębie drogi gminnej ul. Plac Dworcowy - działka nr 868/1 i wyspy dzielącej w obrębie drogi gminnej ul. Trzech Kotwic - działka nr 888, 6) zagospodarowanie skweru przy ulicy Trzech Kotwic wraz z budową nowego ogrodzenia wzdłuż granicy działek 929/5 i 885/4, 7) zagospodarowanie części parkowej centrum przesiadkowego wraz z alejkami i zielenią - działki nr 886/7, 886/4, 8) budowę oświetlenia i monitoringu przebudowywanego terenu w obrębie działek nr 929/5, 885/4, 886/7 obręb Brzeg-Centrum, 9) budowę odwodnienia przebudowywanego terenu - działki nr 929/5, 885/4, 886/7 obręb Brzeg-Centrum, 10) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 11) wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją, 12) wykonanie przebudowy sieci elektrycznych w ramach usunięcia kolizji, 13) montaż elementów malej architektury, 14) rozbiórkę budynku byłego dworca PKS wraz z usunięciem elementów zawierających azbest 15) rozbiórkę byłego budynku usługowego z terenu działki nr 886/7 16) wywóz i utylizację odpadów budowlanych, 17) wykonanie zabezpieczeń istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej zlokalizowanej na terenie objętym przedmiotowym zadaniem oraz jej regulacja wysokościowa. Ponadto w trakcie realizacji zadania konieczne będzie opracowanie przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas budowy wraz z jego zatwierdzeniem przez Komisję ds. organizacji ruchu drogowego przy Starostwie Powiatowym w Brzegu, spełnienie wszystkich wymaganych przepisami obowiązków związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest oraz innych przepisów dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych wraz z gospodarką odpadami, zlecenia na koszt Wykonawcy koniecznych nadzorów przy robotach wykonywanych przy sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie koniecznych badań, sprawdzeń, i pomiarów odbiorowych oraz kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej dla wykonanego zakresu robót budowlanych, a także sporządzenie zgodnie z umową i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z warunkami umownymi i obowiązującymi przepisami. Zamówienie będzie odbierane w dwóch etapach: 1) pierwszy etap obejmujący: -przebudowę placu manewrowego (droga B wraz ze stanowiskami postojowymi, dojściami i chodnikami oraz terenami zielonymi), -przebudowę drogi pomiędzy ulicami Trzech Kotwic i Plac Dworcowy (droga A), -budowę zatoki postojowej wzdłuż drogi A, wraz z chodnikiem, wjazdem oraz ścieżką rowerową, -zagospodarowanie skweru przy ul. Trzech Kotwic wraz z ustawieniem nowego ogrodzenia, -wykonanie przebudowy wyspy na skrzyżowaniu drogi gminnej - ul. Trzech Kotwic. -montaż trzech wiat przystankowych i tablic informacyjnych, które mogą być wkomponowane jako element wiaty przystankowej, -wykonanie przebudowy sieci elektrycznej wraz z usunięciem wszystkich kolizji, -budowę odwodnienia placu manewrowego i dróg dojazdowych, -budowę oświetlenia i monitoringu wraz z ułożeniem rury osłonowej na poczet rozbudowy sieci monitoringu w kierunku ul. Trzech Kotwic w obrębie części parkingowej, -montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, donice) w obrębie części parkingowej 2) drugi etap obejmujący: -wykonanie rozbiórki budynku byłego dworca PKS wraz z usunięciem wyrobów zawierających azbest, -wykonanie rozbiórki budynku po byłym punkcie usługowym, -zagospodarowanie części parkowej działki nr 886/7 poprzez wykonanie alejek oraz terenów zielonych wraz z połączeniem i nawiązaniem alejek z terenami sąsiadującymi, -budowę oświetlenia i monitoringu części parkowej centrum przesiadkowego, -montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki) w części parkowej centrum przesiadkowego. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia realizacji zamówienia w zakresie prac przy urządzeniach energetycznych będących przedmiotem zamówienia, tj. przy przebudowie linii energetycznych niskiego i średniego napięcia, przez osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r. nr 89 poz.828). Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w zakresie rozbiórki budynku dworca PKS w części dotyczącej usuwania materiałów zawierających azbest przy zachowaniu wszystkich obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. nr 71, poz. 649) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U z 2010r. nr 162, poz.1089) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn.zm.). Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, warunków technicznych branżowych jak również inne tj. w szczególności koszty zakupu niezbędnych wyrobów budowlanych, koszty związane z obsługą geodezyjną budowy, koszty związane z próbami, badaniami i odbiorami technicznymi potwierdzonymi stosownymi protokołami, koszty sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami i zestawieniami materiałowymi, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu w okresie budowy wraz z jego zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym w Brzegu i projektu organizacji placu budowy wraz z ich wprowadzeniem oraz późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia budowy, wykonania doprowadzenia mediów na czas budowy (woda, energia elektryczna) oraz koszty ich zużycia, koszty związane z odbiorami, badaniami i sprawdzeniami wykonanych robót, koszty wywozu i składowania odpadów pochodzących z rozbiórki i demontażu, koszty utylizacji materiałów niebezpiecznych, koszty związane z wszystkimi formalnościami związanymi z rozbiórką materiałów zawierających azbest (zawiadomienie inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego, inspekcji pracy), koszty zabezpieczenia i naprawy urządzeń z tytułu awarii związanej z wykonywanymi robotami budowlanymi itp., koszty nadzorów branżowych sprawowanych przez właścicieli sieci infrastruktury technicznej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, koszty ubezpieczenia budowy, koszty wprowadzenia stałej organizacji ruchu, itp. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót, w tym w szczególności spełniają warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019r. poz.266 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz.1186 z późn. zm). Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty, czy wyroby ,,równoważne", a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy

CPV: 45100000-8,45111000-8,45112000-5,45111200-0,45113000-2,45111291-4,45200000-9,45230000-8,45233200-1,45233000-9,45232000-2

Dokument nr: 502514-N-2020, OR.IV.042.1.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.brzeg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
NIE DOTYCZY

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg (Biuro podawcze- parter budynek A).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-29, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż posiada środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 1.000.000,00 zł oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości min. 1.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) doświadczenie: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał: -co najmniej 2 zadania polegające na przebudowie lub budowie drogi, placu, parkingu o nawierzchni asfaltowej (wraz z wykonaniem nowej konstrukcji) o łącznej powierzchni wynoszącej co najmniej 1000m2 wraz z wykonaniem odwodnienia tej drogi, placu, parkingu podłączonego do sieci kanalizacyjnej każde, -co najmniej 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie drogi, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej, kostki kamiennej lub bazaltowej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji o łącznej powierzchni wynoszącej co najmniej 1000m2 każde, -co najmniej 1 zadanie polegające na budowie oświetlenia dróg, placów, ciągów pieszych lub pieszo-jezdnych o wartości co najmniej 120.000,00zł. Zamawiający uzna spełnienie wymaganego doświadczenia w zakresie wykonania przebudowy lub budowy drogi, placu, parkingu, ciągu pieszo-rowerowego, chodnika dla zadań, które będą dotyczyły przebudowy lub budowy jednego ciągu komunikacyjnego tworzącego powiązany ze sobą ciąg komunikacyjny, wykonany w ramach jednego zadania. Zamawiający uzna spełnienie wymaganego doświadczenia dla wskazanych elementów doświadczenia wykonywanych jako oddzielne zadania lub stanowiących elementy jednego zadania. b) osoby skierowane do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: Kierownik budowy: - posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia, - posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa, - posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót bądź inspektora nadzoru inwestorskiego, - posiadający doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zadań przy przebudowie lub budowie drogi (lub ciągu dróg), placu, parkingu. Kierownik rozbiórki: - posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej wyburzeniowej lub inne uprawnienia do kierowania robotami rozbiórkowymi obiektów kubaturowych, - posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa, - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót bądź inspektora nadzoru inwestorskiego. Kierownik robót elektrycznych: - posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające pełnienie funkcji kierownika robót branży elektrycznej w zakresie niniejszego zamówienia, - posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa, - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Kierownik robót branży kanalizacyjnej: - posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności, umożliwiające pełnienie funkcji kierownika robót branży kanalizacyjnej, - posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa, - posiadający co najmniej roczne doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę następujących części zamówienia: roboty drogowe związane z wykonaniem konstrukcji dróg, chodników, wjazdów, zatok postojowych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (pkt 6 ppkt 2.1) SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w celu wykazania spełniania warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wymaga żadnych dokumentów. 2) w celu wykazania spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 3) w celu wykazania spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE DOTYCZY
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE DOTYCZY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 3) oświadczenie dotyczące spełniania przesłanek określonych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp skutkujących wykluczeniem z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, (jeżeli dotyczy), 5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), 6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy), 7) wadium (np. oryginał gwarancji, poręczenia) lub kopia potwierdzenia wpłaty wadium.
Tak
Informacja na temat wadium
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób: a) w przypadku pieniądza wpłaca się je w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629 (kopię potwierdzenia wpłaty proszę dołączyć do oferty), b) w przypadku gwarancji i poręczeń należy oryginał dokumentu dołączyć do oferty i złożyć w jednej kopercie z ofertą. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np.: umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. 4) Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8) Okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wymaganą kwotą wadium na okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin zakończenia etapu 1 zadania 20,00
Termin zakończenia etapu 2 zadania 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.