Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3921z ostatnich 7 dni
16235z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dostawy i montaż wykładziny

Przedmiot:

Wykonanie dostawy i montaż wykładziny

Data zamieszczenia: 2020-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
powiat: Białystok
Tel. 85 66 54 549, Fax: 85 66 54 175, tel. 85 66 54 558, 609 970 127
kancelaria@wrotapodlasia.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie dostawy i montażu wykładziny dywanowej:

1. Forbo tessera barcode - płytki 50x50 cm w ilości ok. 85 m?;
2. Forbo tessera layout&outline - płytki 50x50 cm w ilości ok. 70 m?
3. Forbo flotex colour calgary, metro, penang- płytki 50x50 cm w ilości ok. 33 m?

w pomieszczeniach biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dostawy i montaż wykładziny oraz rozliczenie wykonanych prac-fakturowanie będzie odbywało się sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.
W zakres prac wchodzi:
demontaż istniejących wykładzin i cokołów, dokonanie profesjonalnego przygotowania podłoża pod położenie nowej wykładziny przez wyrównanie powierzchni, uzupełnienie ubytków i pęknięć masą szpachlową, przetarcie, zagruntowanie oraz zamontowanie nowej wykładziny i cokołów, utylizacja zdemontowanej wykładziny i listew cokołowych.
II. Istotne postanowienia umowy:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr BT.2510.2.2020 z dn. 14.01.2020 r.: UMOWA - WZÓR

Dokument nr: BT.2510.2.2020

Składanie ofert:
IV. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w formie papierowej w języku polskim.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do
reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej
czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
3. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści, powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.
4. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Kompletna oferta powinna zawierać:
1) pełne dane rejestrowe Wykonawcy lub wskazać informacje, niezbędne, umożliwiające pozyskanie tych
danych w ogólnie dostępnych drogą internetową i bezpłatnych serwisach; w przypadku wspólników
spółki cywilnej należy dołączyć kopię umowy spółki potwierdzoną za zgodność przez wspólników
spółki,
2) referencje potwierdzające fachowość i rzetelność wykonywania czynności objętych zapytaniem;
3) podpisane Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Zał. Nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuro Administracyjne
15-888 Białystok,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
(na kopercie powinien być umieszczony dopisek ,,Oferta - WYKŁADZINY 2020") lub przedłożyć
osobiście (wyłącznie w zamkniętej kopercie) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego, Białystok ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pok. 022 (parter)
z podaniem ryczałtowej kwoty brutto za 1m? proponowanej za wykonanie w/w prac, oddzielnie dla
wykładziny Forbo tessera barcode - płytki 50x50, wykładziny Forbo tessera layout&outline- płytki 50x50
oraz wykładziny Forbo flotex colour calgary, metro, penang - płytki 50x50 cm.
8. Termin złożenia oferty - 24 stycznia 2020 r. (piątek) do godz. 12:00.
Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
1. Wymagany termin wykonania prac: sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie:
od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.
2. Termin przystąpienia do realizacji: każdorazowo 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiąjącego
o planowanej sukcesywnej realizacji prac.

Wymagania:
III. Inne ustalenia:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty w formie ryczłtowej za 1 m? powierzchni podłogi oddzielnie dla wymienionych wykładzin.

Oferowana kwota ryczałtowa za 1 m? obejmuje wszelkie czynności i materiały związane z robotami demontażowymi, profesjonalne przygotowanie podłoża, montaż i dostawę wykładziny i cokołów oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń tynku lub powłoki malarskiej ścian, zawiera niezbędny montaż akcesoriów i elementów wykończeniowych (np. listwy progowe) a także wszelkie czynności i koszty związane z utylizacją zdemontowanych materiałów.

Zamawiający zakłada, że Wykonawca każdorazowo dokona oględzin i pomiarów z natury oraz dopasuje wykładziny do istniejącego układu pomieszczenia na podstawie dokonanego przez siebie obmiaru.

Zamawiający dokona przy każdorazowej sukcesywnej realizacji wyboru kolorystyki wykładziny na podstawie przedstawionych wzorników.

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania oraz posiadać niezbędne certyfikaty i atesty.

Gwarancja na prace montażowe i użyte materiały: min 60 miesięcy.

Wykonawca dostarczy przed odbiorem prac certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty użytych materiałów. Dostarczenie w/w dokumentów będzie warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie trzech dni od zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia w/w dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji robót zgodnie z jego potrzebami. Zmiana ilości całkowitej m? wykładziny położonej w trakcie trwania umowy, a także zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych rodzajów wykładziny nie może wpłynąć na zmianę cen jednostkowych za 1 m? zaproponowanych w ofercie dla poszczególnych rodzajów wykładzin ani powodować roszczeń do Zamawiającego z tytułu nie wykonania całego zakresu prac objętego niniejszym zapytaniem.

Dla potrzeb kontaktu związanego z realizacją robót Wykonawca zapewni dedykowanego opiekuna
w zakresie handlowym, technicznym i do rozliczeń usługi.

Fakturowanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinno odbywać się wyłącznie w oparciu o dane podane w ofercie. Zamawiający nie dopuszcza stosowania cen jednostkowych nie wymienionych w ofercie oraz stosowania przeliczników przy użyciu rabatów (upustów). Niezgodności w tym zakresie będą skutkować nie przyjmowaniem faktur, jako wystawionych niezgodnie z umową i warunkami zapytania ofertowego.
3. Termin płatności: 21 dni od odbioru robót potwierdzonego protokółem odbioru na podstawie wystawionej
faktury VAT.

VI. Kryteria wyboru oferty:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium 100% cena oferty brutto z podatkiem VAT
(przy spełnieniu oczekiwań i warunków Zamawiającego).
2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
b) brak jest dokumentów lub podpisów osób uprawnionych pod dokumentami, o których
mowa w części IV pkt. 2 i 6 Zapytania ofertowego;
c) została złożona po terminie składania ofert, o którym mowa w części IV pkt. 8

VII. Postanowienia dodatkowe:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza cenowo,
w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru i oceny ofert - 100 % łączna cena brutto oferty.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podpisze
z Zamawiającym umowy stanowiącej Załącznik nr 1, dopuszcza się możliwość wybrania do realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako kolejna (druga) na liście.
3. Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu doprecyzowania i wyjaśnienia treści przedstawionych ofert.
4. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu https://przetargi.wrotapodlasia.pl w dziale ,,Przetargi", typ ogłoszenia: ,,Zamówienia nie objęte ustawą Pzp". Od wyników postępowania nie przysługuje odwołanie.
VIII. Uwagi:

1. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach, gdy:
a) powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Kontakt:
4. Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia i postępowania proszę kierować do Pana
Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.