Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3921z ostatnich 7 dni
16235z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Stała obsługa kominiarska

Przedmiot:

Stała obsługa kominiarska

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież
powiat: chodzieski
(67) 28-20-322, 604-987-409
mzgm@chodziez.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Chodzież
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Stała obsługa kominiarska w budynkach Gminy Miejskiej w Chodzieży zarządzanych przez
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież"
w trybie wyboru oferty na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. póz. 1843 z późn. zm.)
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje stałą obsługę kominiarską w budynkach Gminy Miejskiej w Chodzieży
zarządzanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież.
1. Szczegółowy zakres usług obejmuje świadczenie usług kominiarskich w lokalach i budynkach
mieszkalnych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
2010r. Nr 109, póz. 719) polegające na czyszczeniu przewodów kominowych. Czyszczenie przewodów
kominowych obejmuje:
1) uprzedzenie lokatorów o terminie wykonania czyszczenia z min. 3 dniowym wyprzedzeniem poprzez
wywieszenie odpowiedniej informacji na budynku;
2) właściwe czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z załączonym wykazem budynków i ilości
przewodów kominowych tj. załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym:
- wybieranie sadzy z kanałów;
wybieranie zanieczyszczeń z otworów spalinowych;
- sprawdzenie, czy nie nastąpiło np. zatkanie lub uszkodzenie przewodu kominowego,
niewłaściwe składowanie materiałów przy drzwiczkach wyciorowych lub kontrolnych;
3) pobranie od przedstawiciela lokatorów pisemnego potwierdzenia wykonania usługi.
Czyszczenie przewodów kominowych należy przeprowadzić z następującą częstotliwością i w zakreślonych
terminach:
1) czyszczenie przewodów dymowych - 4 razy w roku, w terminach nieprzekraczalnych:
-1 czyszczenie: do 31.03.2020r.
- II czyszczenie: do 30.06.2020r.
- III czyszczenie: do 30.09.2020r.
- IV czyszczenie: do 15.12.2020r.
2) czyszczenie przewodów spalinowych wraz z nasadami kominowymi - 2 razy w roku,
w terminach nieprzekraczalnych:
-1 czyszczenie: do 30.06.2020r.
- II czyszczenie: do 15.12.2020r.
3) czyszczenie przewodów wentylacyjnych - 1 raz w roku w terminie nieprzekraczalnym do
15.10.2020r.
2. Świadczenia usług kominiarskich obejmują również wykonywanie (w ramach potrzeby) czynności
związanych z przyjazdem na zgłoszenie Zamawiającego w związku z awarią, konieczną interwencją,
zdarzeniem losowym itp. (sytuacją nieprzewidzianą).
3. Ilość budynków objętych usługą może ulec zmianie, w szczególności w przypadku przekazania zarządu
budynkiem innemu zarządcy, sprzedaży budynku lub jego rozbiórki.

Dokument nr: SA.262.1.2020

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.01.2020r. o godz. 10:15.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, oznaczonej wyraźnie pieczątka Wykonawcy.
zaadresowanej na Zamawiającego oraz zawierającej napis:
,,Stała obsługa kominiarska
Nie otwierać przed dniem 24.01.2020 do godz. 10:15"

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce składania ofert - Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, 64 - 800 Chodzież, ul. Młyńska
3 (sekretariat, pokój nr 2 - parter).
2. Termin złożenia ofert - do dnia 24 stycznia 2020r. godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin zakończenia robót do 24 grudnia 2020r.

Wymagania:
IV. WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
-posiadają kompetencje lub uprawnienia niezbędne do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub
wykonywania ww. przedmiotu zamówienia, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów prawa,
-posiadają sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie przedmiotu zamówienia,
-posiadają zdolność techniczną i zawodową zapewniającą wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi do pracy, zatrudniając
własnych, przeszkolonych pracowników.
3. Świadczone usługi powinny być wykonywane bez zbędnej uciążliwości dla lokatorów w budynku, w którym
będą świadczone usługi, wykonywane roboty budowlane.
4. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, które zawierają niejednoznacznie
określone stawki (ceny) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Dokumenty wymagane do złożenia oferty:
1) Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji,
2) Wypełniony formularz oferty - zał. nr 1.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego zapytania
wraz z załącznikami.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
uprawnioną do podpisania oferty.
6. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14 dni od podanego niżej terminu składania ofert.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające, np.
z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Michał Wendland - tel.: (67) 28-20-322 wew. 30; 604-987-409
Dariusz Matusiak - tel.: (67) 28-20-322 wew. 25
e-mail: mzgm@chodziez.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.