Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi powiatowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice
powiat: krakowski
tel. 126 221 010, faks 12-622-10-12
sekretariat@zdpk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Batowice
Wadium: 15 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą krajową DK7 do Składu Niedźwiedź"
1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą krajową DK7 do Składu Niedźwiedź". 2. Zakres rzeczowy: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą krajową DK7 do Składu Niedźwiedź wraz z wyznaczeniem granic pasa drogowego w następującym zakresie: Zakres 1 - km 3+430 - 4+260 o Na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 - km 3+430 - 4+260, na długości ok. 830 m należy zaprojektować poszerzenie jezdni do 7 metrów (dwa pasy ruchu po 3,5 m w każdą stronę) zapewniając jej jednocześnie nośność 115 kN oraz podłoże G1. Płyty betonowe należy przewidzieć do usunięcia, a w ich miejsce wykonanie nawierzchni asfaltowej (SMA). Po obu stronach jezdni należy zaprojektować wykonanie poboczy o szerokości 1 metra, a za nimi rowy otwarte szerokości 2-3.5 metrów po każdej ze stron, szerokość uzależniona jest od ukształtowania terenu, w celu zapewnienia właściwego odwodnienia drogi. o Od skrzyżowania z DK 7 należy zaprojektować w koniecznym zakresie jednostronny chodnik o szerokości 2 metrów oraz przestawienie kolidujących słupów teletechnicznych. W rejonie samego skrzyżowania z DK 7 wykonanie oświetlonego przejścia dla pieszych. o W razie potrzeby należy przewidzieć usunięcie kolidującej infrastrukturę. Ze względu na poszerzenie drogi w kierunku terenów leśnych, będzie konieczna wycinka drzew i krzewów. Chodnik (odcinek ok. 830 mb) o szerokości 2 m należy zlokalizować po prawej stronie ze względu na liczną zabudowę domów jednorodzinnych i lokalizację istniejącego przystanku komunikacji zbiorowej. Zakres 2 - km 4+260 - 5+630 o Odcinek o długości ok. 1370 m, ze względu na zbyt ciasne dla pojazdu miarodajnego łuki oraz zagęszczoną zabudowę należy zaprojektować w nowym śladzie. Założenia konstrukcyjne zostaną przyjęte takie same jak na odcinku wcześniejszym - 2 pasy ruchu po 3,5 metra, pobocza obustronne szerokości 1 m oraz obustronne rowy odwadniające szerokości 2-3.5 metrów po każdej ze stron, szerokość uzależniona jest od ukształtowania terenu, nośność 115 kN, podłoże G1, nawierzchnia jezdni -SMA. o Ze względu na wypłaszczony teren i brak wystarczających spadków podłużnych należy przewidzieć wykonanie zbiorników odparowujących zlokalizowanych na odcinku między km 5+000, a 5+250. W celu zapewnienia obsług komunikacyjnej dla działek przylegających do nowego odcinka drogi, aby wyeliminować konieczność budowania kilkudziesięciu zjazdów indywidualnych, zasadnym jest poprowadzenie utwardzonej (np. kruszonką z płyt) drogi gruntowej (dojazdowej do podzielonych pól) biegnącej równolegle do odcinka budowanego i mającej swój wlot i wylot na krańcach budowanego odcinka drogi. Zakres 3 - 5+630 - 6+920 1) Ostatni odcinek przedmiotowej drogi znajdujący się w 5+630 - 6+920, na długości ok 1290 m (wjazd do Składu Niedźwiedź) należy zaprojektować analogicznie do odcinka nr 1. 2. Zakresy przedstawiono na załącznikach graficznych. 3. Dla całego zadania należy wyznaczyć granice pasa drogowego wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku

CPV: 71322000-1

Dokument nr: 502881-N-2020, ZP/271/ 1 /20

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/zdpkrakowskiego,m,316723,zamowienia-publiczne-o-wartosci-powyzej-30-000-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie.
Adres:
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice, pok. 20 (Punkt Obsługi Klienta)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-28, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: o 2.1) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum jeden projekt budowlano - wykonawczy budowy lub przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika z kanalizacją wraz z zaprojektowaniem warstw konstrukcji nawierzchni jezdni o długości nie mniejszej niż 1 km oraz uzyskał stosowne uzgodnienia, zaświadczenia i właściwe decyzje administracyjne. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży ,,Wykaz usług" - załącznik nr 4 SIWZ wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie. 2.2) Dysponuje projektantem drogowym posiadającym wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, 2 letnie doświadczenie (liczone od uzyskania uprawnień) zawodowe w projektowaniu drogowym. 2.3) Dysponuje projektantem sieci sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 2 letnie doświadczenie (liczone od uzyskania uprawnień) zawodowe w projektowaniu w zakresie sieci sanitarnych; 2.4) dysponuje projektantem sieci energetycznych posiadającym uprawnienia budowalne do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 2.5) dysponuje projektantem posiadającym uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży ,,Wykaz osób" - załącznik nr 3 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 SIWZ. (W przypadku wykazania osób udostępnionych Wykonawcy przez inne podmioty należy dołączyć do w/w załącznika pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia tych osób). 2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane - załącznik nr 4 SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz oferty wg. załączonego wzoru. 2. Załącznik nr 6 do SIWZ - Podwykonawcy (jeżeli dotyczy). 3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.