Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyrobów sanitarnych, instalacyjnych, kanalizacyjnych

Przedmiot:

Dostawa wyrobów sanitarnych, instalacyjnych, kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2020-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Głogowska 131/133
60-244 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 839 -6221 ,-6222; fax.61 839 6009
zamowienia_publiczne@mpk.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 3.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów sanitarnych, instalacyjnych, kanalizacyjnych, których oznaczenie, typ, warunki dostawy określone zostały w Załączniku nr 2 (Formularz cenowy) oraz w Załączniku nr 3 (Wzór umowy) do niniejszych Warunków Przetargu (WP).
2. Oferowany do przetargu asortyment musi:
- odpowiadać określeniu podanemu w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
- spełniać najwyższe wymagania jakościowe,
- być fabrycznie nowy.
- być dostarczony w oryginalnych opakowaniach.

Dokument nr: AL.0141.03.2020

Otwarcie ofert: 4. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 03.02.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: ulica Głogowska 131/133, Budynek B pokój 149.
5. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 03.02.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dział Zamówień Publicznych - pokój nr 150, ulica Głogowska 131/133, 60-244 Poznań
2. Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą traktowane jako OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE.
3. Oferty złożone po terminie, a oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Wymagania:
WADIUM
1. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości:
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące i 00/100 złotych),
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w jednej z poniższych form:
? w pieniądzu - (w walucie złoty polski),
? w gwarancjach bankowych,
? w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek: MPK Poznań Sp. z o.o. Santander Bank Polska S.A. oddział Poznań 11109027340000000101027429 z dopiskiem ,,WADIUM - DOSTAWA WYROBÓW SANITARNYCH, INSTALACYJNYCH I KANALIZACYJNYCH - AL.0141.03.2020".
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (rozdz. XII ust.1 WP) nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego. Wykonawca załącza dowód wniesienia wadium do oferty.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie, niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w miejscu i przed upływem terminu określonego w rozdz. XII WP ust. 1 oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego - wnosząc go w oddzielnej, trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM - OFERTA NA DOSTAWĘ WYROBÓW SANITARNYCH, INSTALACYJNYCH I KANALIZACYJNYCH - AL.0141.03.2020".
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) nazwę Zamawiającego,
3) nazwę Gwaranta,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium.
7. Wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
8. Zasady przechowywania, zwrotu oraz przepadku wadium na rzecz Zamawiającego określone są w Regulaminie (...).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.