Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3921z ostatnich 7 dni
16235z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont konstrukcji drewnianej dachu

Przedmiot:

Remont konstrukcji drewnianej dachu

Data zamieszczenia: 2020-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 48 86 333, 91 48 86 301, 91 48 86 352, tel.:91 4888 680
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

,,Remont konstrukcji drewnianej dachu w prawym skrzydle budynku przy ul. Jana Długosza 23 w Szczecinie - usunięcie powstałej awarii "
1. Przedmiot zamówienia stanowi I Etap prac naprawczych - określonych na podstawie Ekspertyzy Budowlanej z grudnia 2019r. - w zakresie koniecznej interwencyjnej naprawy zarwanego fragmentu dachu (poszycia wraz z drewnianą konstrukcją wsporną) oraz demontażu supremy w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji, obejmujących w szczególności:

1) zabezpieczenie rejonu prowadzonych robót, w tym oznakowania i wykonania zadaszenia zabezpieczającego na czas realizacji robót;
2) założenie stempli w strefie prowadzonych robót (ok.64m2) - stemple zamontować oddzielnie pod belkami, płatwiami i wspornikami a ugiętą płaszczyznę sufitu wspierać z wykorzystaniem dodatkowego wspornika(typu podwalina) celem rozłożenia obciążeń;
3) usunięcie całkowite istniejącej izolacji (ok.320 m2) z supremy, z zachowaniem bezpieczeństwa pracowników, przy pomocy rynien spustowych do kontenera - nie składować w stosach;
4) rozebranie rynny na uszkodzonym dachu;
5) rozebranie pokrycia papowego (pierwsze pole) - wszystkie warstwy na ok. 64m2;
6) rozebranie uszkodzonego deskowania dachu;
7) wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu (belki, płatwie, miecze, zastrzały, słupy itp.) z impregnacją;
8) zamontowanie płyty dachowej OSB pod pokrycie dachowe;
9) zamontowanie nowych obróbek blacharskich wraz z rynną odprowadzającą wodę;
10) wykonanie pokrycia naprawionej części dachu (papa termozgrzewalna) i zakończenie pola naprawy obróbką blacharską zabezpieczającą połączenie;
11) zamontowanie pozostałego orynnowania.
Roboty konieczne dotyczą budynku dawnej fabryki przy ul. Jana Długosz 23 wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-305 decyzja z dnia 27.03.2007r.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną z materiałów własnych Wykonawcy na podstawie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Roboty należy prowadzić zachowując porządek i zasady bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.

Dokument nr: 7/ 2020

Otwarcie ofert: otwarcia ofert - 29.01.2020r. o godz. 9:15, Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 9.

Składanie ofert:
składania ofert - 29.01.2020r. do godz. 9:00, Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 9.
Dział Zamówień Publicznych Beata Wieczorek tel. 91 48 86 347

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji - 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania frontu robót.

Wymagania:
2. Wykonawca zobowiązany jest również:
1) przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej obiektu celem sprawdzenia warunków wykonania zadania i uwzględnienia wszystkich czynników kształtujących ostateczną cenę oferty- przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy nie stanowiący wiążącej podstawy wyceny;
2) realizować roboty w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w ust.5 w tym dokonywać uzgodnień zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych;
3) wykonać wszelkie inne prace niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu;
4) zgłaszać Zamawiającemu każdą istotną przeszkodę w realizacji prac, przede wszystkim mogącą mieć wpływ na jakość lub terminowość wykonania zamówienia;
5) dostarczyć dokumentację zdjęciową wykonanych prac, certyfikaty i atesty na wbudowane materiały oraz udokumentować wywóz i utylizację odpadów - jako warunek odbioru robót.
W tym celu należy się kontaktować z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w ust 3 ogłoszenia.
4. Minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy
STWiOR, przedmiar robót i pozostałe załączniki można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie www.zbilk.szczecin.pl
6. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy wykażą że posiadają uprawnienia budowlane lub dysponują minimum 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń) albo odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależące do właściwej izby samorządu zawodowego.

UWAGA: Na podstawie art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1815) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
8. Forma oferty:
1) Na ofertę składają się:
a) oferta cenowa (na formularzu wg załączonego wzoru) - w oryginale,
b) kosztorys ofertowy - dokument w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
c) odpis z właściwego rejestru lub CEiIG - dokument w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
d) uprawnienia osoby wskazanej w ust.6 z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu - kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem,
e) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego opłacone ubezpieczenie OC - poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

2) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem
,, oferta na wykonanie remont konstrukcji drewnianej dachu w prawym skrzydle budynku przy ul. Jana Długosza 23 w Szczecinie - usunięcie powstałej awarii ,,.

9. Kryteria oceny ofert :
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Cena ofertowa musi wynikać z kalkulacji zawartej w ofercie w formie kosztorysu ofertowego opracowanego w oparciu o przedmiar robót i wizję lokalną.
Podane w przedmiarze robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pok.nr 9 w ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Uwagi:
INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO
? informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25,70-456 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II. Inspektor Ochrony Danych
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej : iod@zbilk.szczecin.pl
III. Cele i podstawy przetwarzania. Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
- zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
VI. Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Odbiorcami danych osobowych będą również:
1) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
a) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
b) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu rozliczenia umowy.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia z Panią/Panem umowy lub wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną.

IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Kontakt:
5. Osobą do kontaktu we wszystkich sprawach objętych przedmiotem zamówienia jest: Pan Mirosław Bratek tel.:91 4888 680, inspektor Dz. Inwestycji ZBiLK ul. Jagiellońska 34C w Szczecinie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.