Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
50z dziś
3864z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wynajęcie koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską

Przedmiot:

Wynajęcie koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską

Data zamieszczenia: 2020-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN SPÓŁKA Z O. O W KSIĘGINICACH
Księginice 14 Księginice 14
59-300 Lubin
powiat: lubiński
tel. +48 691 944 010, tel. 76/840 81 74 wew. 21
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Spółka z o.o. z siedzibą w Księginicach
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: ,,Wynajęcie koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na potrzeby wykonywania prac przez PGKGL Sp. z o. o w Księginicach na terenie Gminy Lubin."
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie koparko-ładowarki klasy 3, szer. tylnej ryżki 30 cm, 60 cm, 90 cm wraz z obsługą operatorską w celu wykonywania prac przez PGKGL Sp. z o. o w Księginicach na terenie Gminy Lubin.
1.2 Przewidywana łączna ilość godzin wynajęcia do 770
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do Zaproszenia.

Dokument nr: 1/2020, L.dz. DFK /421/2020

Składanie ofert:
4. Sposób przygotowania oferty i termin złożenia:
- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie.
- Na kopercie należy umieścić tytuł zamówienia:
Wynajęcie koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na potrzeby wykonywania prac przez PGKGL Sp. z o. o w Księginicach na terenie Gminy Lubin.
oraz dopisek: nie otwierać do 28.01.2020r. godz. 10:00
5. Wykonawca składając ofertę złoży następujące dokumenty :
- wypełniony formularz ofertowy,
- zaparafowany wzór umowy,
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1) W cenie należy uwzględnić:
- wartość określoną w oparciu o przedmiot zamówienia (cena netto)
- obowiązujący podatek od towarów i usług,
- wartość brutto
2) Cena jednostkowa będzie obowiązywać również w przypadku wynajmu drugiej koparki.
3) Koszt dojazdu w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz koszt powrotu ponosi Wykonawca.
7. Miejsce złożenia oferty: w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Spółka z o.o., Księginice 14, 59-300 Lubin
8. Termin złożenia oferty 28.01.2020r. godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu umowy.

Wymagania:
9. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: Cena 100 %
10. Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
11. Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. Księginice 14, 59-300 Lubin;
- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Agnieszka Siemczonek kontakt: iodo@amt24.biz
- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art.4 pkt.8. Prawo zamówień publicznych
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*" Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
2. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO^ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Sprawę prowadzi: Ewa Dec

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu: Marek Skowerski tel. 76/840 81 74 wew. 21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.