Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
105z dziś
3920z ostatnich 7 dni
16247z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Profilowanie dróg nieutwardzonych

Przedmiot:

Profilowanie dróg nieutwardzonych

Data zamieszczenia: 2020-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Iłowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada
powiat: działdowski
tel.(23) 654 10 14 wew. 35
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Iłowo-Osada
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Profilowanie dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Iłowo - Osada
w roku 2020
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. W zakresie szczegółowym roboty obejmować będą:
a) profilowanie dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Iłowo - Osada (równiarka);
b) zagęszczenie dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Iłowo - Osada po uprzednim profilowaniu równiarką bądź innych miejsc (dróg) wskazanych przez Zamawiającego (walec)
Wykonawca w swojej ofercie wskaże cenę za 1 godz. efektywnej (60min.) pracy sprzętu wraz z uprawnionym operatorem. Zamawiający na bieżąco wskazywał będzie odcinki dróg objęte zamówieniem. Dla szybszej i łatwiejszej lokalizacji przez operatora objętych zamówieniem odcinków dróg, Zamawiający oddeleguje pracownika gospodarczego, który na bieżąco weryfikował będzie wykonywane roboty oraz czas pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym jednej stawki, identycznej zarówno dla równiarki jak i walca.
W przypadku wstawienia w formularzu ofertowym dwóch różnych stawek złożona oferta zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

Dokument nr: RI.271.3.2020

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: w dniu 03.02.2020r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Iłowie - Osadzie, 13-240 Iłowo - Osada, ul. Wyzwolenia 5 - pokój nr 2.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

Składanie ofert:
Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem:
Urząd Gminy Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada
Profilowanie dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Iłowo - Osada
w roku 2020
2. Ofertę należy przesłać do dnia: 03.02.2020r, do godz. 10 (oferty złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane)
- pocztą na adres: Urząd Gminy Iłowo - Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13 - 240 Iłowo-Osada (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)
3. Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w rozdz. VII pkt 1 można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Iłowie - Osadzie, ul. Wyzwolenia 5, 13 - 240 Iłowo - Osada, pokój nr 10.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 10 dni po przekazaniu dyspozycji
od Zamawiającego
Termin realizacji całego zamierzenia: cyklicznie według potrzeb do 31 grudnia 2020 r.

Wymagania:
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Jedynym kryterium przyjętym przez Zamawiającego jest - CENA BRUTTO 100% - suma ceny za element a) - równiarka i element, b) - walec.
2. Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.
V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za godzinę pracy sprzętu wraz z operatorem, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego)
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących zadania i kosztów z tym związanych.
3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia
5. Cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania, w szczególności np. ubezpieczenia, prawidłowe oznakowanie sprzętu.
6. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną ilość godzin dla sprzętu walec i równiarka. Ponadto dopuszcza się możliwość wykorzystania tylko jednego rodzaju sprzętu - podyktowane stanem nawierzchni danej drogi i potrzebami Zamawiającego.
VI. FORMA OFERTY
1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
2. Na ofertę składają się: formularz ofertowy.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać zakończone bez dokonania wyboru oferty.
Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.
4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców i cenę oferty.
5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty

Kontakt:
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami oraz w sprawie realizacji niniejszego zamówienia jest: Mariusz Grabiński tel.(23) 654 10 14 wew. 35.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.