Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
202z dziś
4016z ostatnich 7 dni
16344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont armatury podczas remontu kapitalnego bloku nr 2 - legalizacja powierzchni...

Przedmiot:

Remont armatury podczas remontu kapitalnego bloku nr 2 - legalizacja powierzchni uszczelniających, zakup oraz montaż regulatorów

Data zamieszczenia: 2020-01-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO
Elektrowniana 25
45-920 Opole
powiat: Opole
+48 77 423 52 85
Grzegorz.Karcz@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/30170/details
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: 50 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont armatury podczas remontu kapitalnego bloku nr 2 - legalizacja powierzchni uszczelniających, zakup oraz montaż regulatorów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Nazwa postępowania:

Remont armatury podczas remontu kapitalnego bloku nr 2 - legalizacja powierzchni uszczelniających, zakup oraz montaż regulatorów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Numer postępowania:

POST/GEK/GEK/PMR-ELO/00068/2020
Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony
Opis postępowania:

Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług związanych z remontem armatury podczas remontu kapitalnego bloku nr 2 - legalizacją powierzchni uszczelniających, zakupem oraz montażem regulatorów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELO/00068/2020

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:
Nie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/30170/details
Termin składania wniosków/ofert:

07-02-2020 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia został szczegółowo określony w § 3 projektu Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wymagania:
Dodatkowe informacje:

1. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Kryteria oceny ofert wraz z wagą oraz opis przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert określono w SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych..
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
8. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu - w formie elektronicznej. Szczegóły dot. OPISU SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY opisane są w pkt. 6 SIWZ.
9. Termin związania Ofertą: 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
10. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
12. Zamawiający przewiduje wybór Najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub/i aukcji elektronicznej.
13. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
14. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
15. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
16. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
17. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
18. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury (PROC 10032/E) i Kodeksu cywilnego.

Uwagi:
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
REM.20501 Uk-ur przeglady techniczne maszyn i instalacji
Typ Postępowania:
Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:
Nie

Kontakt:
Osoba kontaktowa:

Grzegorz Karcz
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Grzegorz.Karcz@gkpge.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.