Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
202z dziś
4016z ostatnich 7 dni
16344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Awaryjne roboty remontowo - budowlane oraz roboty konserwacyjno - remontowe w zakresie...

Przedmiot:

Awaryjne roboty remontowo - budowlane oraz roboty konserwacyjno - remontowe w zakresie budynków i budowli

Data zamieszczenia: 2020-01-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
Księcia Jana Dobrego 1;
45-090 Opole
powiat: Opole
ewelina.gawlowska@plk-sa.pl
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/967/details
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Awaryjne roboty remontowo - budowlane oraz roboty konserwacyjno - remontowe w zakresie budynków i budowli usytuowanych na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu
1. Numer postępowania:
0662/IZ15GM/00519/00158/20/P
2. Nazwa postępowania:
Awaryjne roboty remontowo - budowlane oraz roboty konserwacyjno - remontowe w zakresie budynków i budowli usytuowanych na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu
3. Podstawa prawna:
Regulamin logistyczny
4. Tryb postępowania:
Zapytanie ofertowe otwarte
5. Opis zamówienia:
Awaryjne roboty remontowo - budowlane oraz roboty konserwacyjno - remontowe w zakresie budynków i budowli usytuowanych na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu
6. Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Dokument nr: 0662/IZ15GM/00519/00158/20/P

Otwarcie ofert: 36. Czy jawne otwarcie ofert:
37. Termin otwarcia ofert:
2020-02-04 10:05
38. Miejsce otwarcia ofert:
Puste
39. Okres związania ofertą:
60 dni
40. Okres związania ofertą do:
Puste

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/967/details
34. Termin składania ofert:
2020-02-04 10:00
35. Miejsce składania ofert:
Puste

Miejsce i termin realizacji:
32. Termin wykonania zamówienia:
2020-12-31 15:00
33. Miejsce realizacji zamówienia:
obszar Zakładu Linii Kolejowych w Opolu

Wymagania:
Informacje o postępowaniu
20. Dodatkowe informacje:
Puste
21. Miejsce pobrania specyfikacji:
Strona Zamawiającego (do uzupełnienia)
22. Informacja o zamówieniach dodatkowych/uzupełniających :
Puste
23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
24. Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy :
5% Wynagrodzenia brutto
25. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium :
Cena 90 %, narzut 10 %
26. Warunki udziału w postępowaniu:
W Projekcie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
Część 1
Nazwa części: Awaryjne roboty remontowo - budowlane oraz roboty konserwacyjno - remontowe w zakresie budynków i budowli usytuowanych na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Opis szczegółowy: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli
Opis szczegółowy: 2) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli
3) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej
Opis szczegółowy: 3) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej
4) oświadczenie o akceptacji SIWZ i zapisów Umowy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ),
Opis szczegółowy: 4) oświadczenie o akceptacji SIWZ i zapisów Umowy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ),
5) Oświadczenie o spenieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ)
Opis szczegółowy: 5) Oświadczenie o spenieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ)
6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia;
Opis szczegółowy: 6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia;
7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Opis szczegółowy: 7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
uprawnienia zgodne z SIWZ
Opis szczegółowy: uprawnienia zgodne z SIWZ
9) Formularz Cenowy;
Opis szczegółowy: 9) Formularz Cenowy;
27. Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium

Uwagi:
Dane zamawiającego
7. Nazwa zamawiającego:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
8. Adres zamawiającego:
ul. Targowa 74
9. Miejscowość zamawiającego :
Warszawa
10. Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
Dział gospodarki materiałowej i zamówień
11. Adres jednostki prowadzącej postępowanie:
ul. Księcia Jana Dobrego 1
12. Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie :
Opole
13. Kod pocztowy:
45-090
14. Kraj :
PL
15. Faks :
brak danych
16. Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL):
https://www.plk-sa.pl
17. Adres profilu nabywcy (URL):
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/HomeServlet
28. Kryteria oceny ofert:
Część 1
Nazwa części: Awaryjne roboty remontowo - budowlane oraz roboty konserwacyjno - remontowe w zakresie budynków i budowli usytuowanych na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu
Cena - 90,00%
narzut na zakupiony materiał (wyrażony liczbą całkowitą w zakresie do 10%) - 10,00%
29. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
30. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych:
31. Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Kontakt:
18. Osoba kontaktowa:
Ewelina Gawłowska
Adres mailowy do osoby kontaktowej :
ewelina.gawlowska@plk-sa.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.