Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
69z dziś
3884z ostatnich 7 dni
16211z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2020-01-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
ul. 24 Kwietnia 5
47-200 Kędzierzyn-Koźle
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, tel. 77 4062 653
Województwo: opolskie
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: ,,Zakup i dostawa materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji i remontów obiektów SPZOZ
Kędzierzyn-Koźle" oznaczenie postępowania: 6/AZ/2020

Dokument nr: SPZOZ.AT.2020.13

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej zamawiającego, jak w pkt 3, do dn. 30.01.2020r. do godz.08:50.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: sukcesywne dostawy wg. potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Miejsce realizacji (lokalizacja): Magazyn Centralny SPZOZ, ul. Roosevelta 2, 47-200 Kędzierzyn - Koźle.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości:
a) składania ofert wariantowych i ofert częściowych,
b) wydzielania asortymentu,
c) negocjacji ofert.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną
e-mail. Pytania należy kierować na adres podany w pkt 3. Przekazanie dokumentów może nastąpić drogą elektroniczną.
Pytania należy kierować na adres podany w pkt 3. w nieprzekraczalnym terminie do 28.01.2020r. do godz. 11.00
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu.
Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Wszelkie modyfikacje, zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
ogłoszenia o zamówieniu i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne
dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający dokona w tym czasie
badania i oceny ofert oraz rozstrzygnięcia bądź unieważnienia postępowania.
Uwaga: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści z wyjątkiem zmian wynikających z poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i
innych polegających na niezgodności oferty z wymogami Zamawiającego..
8. Przygotowanie oferty:
a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i dokumentów w formie elektronicznej pod
warunkiem przesłania skanów podpisanych dokumentów.
b) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w języku polskim;
c) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
d) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami (załącznik nr 1 i 2),
winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Wzór umowy powinien zawierać adnotację: ,,akceptujemy bez
zastrzeżeń" wraz z podpisem osoby upoważnionej.
e) Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć składając ofertę:
1) Wypełniony szczegółowy formularz cenowy (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
2) Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);
4) Wzór umowy powinien zawierać adnotację: ,,akceptujemy bez zastrzeżeń" wraz z podpisem osoby upoważnionej (załącznik nr
3 do niniejszego ogłoszenia);
5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika
z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy;
6) Materiały informacyjne dotyczące oferowanego produktu.
Kryteria oceny ofert: 1. cena - 80% wagi, 2. czas dostawy: 20% wagi
Ad1. najniższa oferowana cena brutto: cena badanej oferty brutto x 80% x 100 pkt
Ad.2. dostawa max. do 6 h: do 3h -20pkt, pow.3-5h -10pkt, pow.5-6h - 1pkt.

Kontakt:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest:
1. Marek Szulc; tel. 77 4062 653; e-mail: mszulc@e-szpital.eu w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:00 - 14:00. Pakiety:1-4

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.