Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
740z dziś
4653z ostatnich 7 dni
16481z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu budynku

Przedmiot:

Remont dachu budynku

Data zamieszczenia: 2020-02-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa w Kamiennej Górze
ul. Staszica 24
58-400 Kamienna Góra
powiat: kamiennogórski
tel.: 75 645 51 60
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kamienna Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-02-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe polegające na remoncie dachu budynku położonego przy ul. Staszica 24, 58-400 Kamienna Góra.
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa przedmiar robót, załączony do Ogłoszenia.

Dokument nr: 1/2/2020/ZO

Otwarcie ofert: 9. OTWARCIE OFERT
1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.02.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4) Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

Składanie ofert:
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę, sporządzoną na Formularzu ofertowym, którego wzór jest zamieszczony na stronie, wraz z załącznikami wymienionymi w pkt 5 Ogłoszenia.
2) Do Oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.
3) Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć :
? w terminie - do dnia 27.02.2020 r. , do godz. 10:00,
? na adres - Biuro obsługi klienta (BOK) nr 9, ul. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.
4) Ofertę należy umieścić wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, opisanej następująco:
nazwa i adres Wykonawcy nazwa i adres Zamawiającego
,,Oferta na remont dachu budynku przy ul. Staszica 24 w Kamiennej Górze"
Znak sprawy: 1/2/2020/ZO

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI
Miejsce wykonania - budynek przy ul. Staszica 24, 58-400 Kamienna Góra.
Termin wykonania - 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi - 36 miesięcy kalendarzowych.

Wymagania:
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
? Zamawiający dokona weryfikacji wpisu do ewidencji lub rejestru, wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, w systemie teleinformatycznym ewidencji lub rejestru;
b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
? Zamawiający dokona oceny na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie OC;
c) posiadają doświadczenie w wykonywaniu prac remontowych - wykonali co najmniej 3 (trzy) prace o podobnym zakresie rzeczowym
? Zamawiający dokona oceny na podstawie Wykazu wykonanych prac/robót - tabela w pkt III Formularza oferty wraz z referencjami potwierdzającymi posiadane doświadczenie.
2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z Ofertą.
3) Z postępowania Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę który, nie spełnia warunków opisanych w pkt 1). Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania podlega odrzuceniu.
6. Wyjaśnienia treści SIWZ
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia i przedmiotu zamówienia, składając wniosek o wyjaśnienie treści na adres e-mail: a.wolyniec@sm-kamiennagora.pl.
2) Wniosek Wykonawca może złożyć nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie tego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie zamawiającego www.sm-kamiennagora.pl.
5) Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, a jeżeli zostały udzielone to nie są one wiążące dla Wykonawcy.
7. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuca ofertę:
? Wykonawcy wykluczonego z postępowania,
? zawierającą oczywiste błędy,
? która jest niezgodna z treścią Ogłoszenia,
? zawierającą cenę niższą o co najmniej 30% od wartości zamówienia w kwocie brutto lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
10. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium ceny, wg poniższego wzoru:
cena najniższa
CENA = -------------------------------------- X 100%
cena badanej oferty
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Liczba punktów zostanie zaokrąglona do drugiego miejscu po przecinku.
3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.sm-kamiennagora.pl oraz www.oferent.com.pl.
Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem zawarcia umowy na prace remontowe jest zatwierdzenie przez Wspólnotę Mieszkaniową oferty wybranej przez Spółkę Mieszkaniową.
11. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA i ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1) Wzór umowy w sprawie zamówienia wraz ze wzorem karty gwarancyjnej stanowią załączniki do ogłoszenia.
2) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie przez Wykonawcę. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i jest wnoszone przed podpisaniem umowy.
3) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwaranacjach bankowych;
c) gwaranacjach ubezpieczeniowych.
4) Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być:
? wystawione na Zamawiającego - benficjenta gwarancji;
? samoistne (dedykowane wyłącznie nin. przedmiotowi zamówienia i zawierające w tytule nazwę zamówienia);
? bezwarunkowe i nieodołane;
? płatne na każde żądanie Zamawiającego.
5) W trackie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3.
Mieszkaniowa sp. z o.o. Znak sprawy: 1/2//2020/ZO
4
W przypadku nie wniesienia, zabezpieczenie może być utworzone poprzez potrącenie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty.
6) Zamawiający zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy.
12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn. O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje publikując zawiadomienie na stronie internetowej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.