Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa i montaż wyposażenia

Data zamieszczenia: 2020-04-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Kozłówka 3
21-132 Kamionka
powiat: lubartowski
Tel.: +48 818528300
kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Kamionka
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstylia

Numer referencyjny: ZP-331/7/20
II.1.2)Główny kod CPV
32000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble do zabudowy oraz tekstylia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie ekspozycyjne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39133000
31500000
39156000
32000000
32342412
32342400
32342410
92110000
79822500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, sprzętu i oprogramowania w zakresie określonym w Załączniku nr 1a i 2a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

2) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania potwierdzone stosownym protokołem;

3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

4) dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej, użytkowej (w języku polskim) związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania - w tym licencji (dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność);

5) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z urządzeniami.

2. Szczegółowy zakres dostaw (opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w załączniku nr 1a do SIWZ część 1 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: ,,Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne. (POIS.08.01.00-00-0016/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt AGD

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39700000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, sprzętu i oprogramowania w zakresie określonym w Załączniku nr 1b i 2a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

2) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania potwierdzone stosownym protokołem,

3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,

4) dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej, użytkowej (w języku polskim) związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania - w tym licencji (dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność),

5) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z urządzeniami.

2. Szczegółowy zakres dostaw (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1b do SIWZ część 2 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: ,,Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne. (POIS.08.01.00-00-0016/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery, drukarki, skanery

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, sprzętu i oprogramowania w zakresie określonym w Załączniku nr 1c i 2a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

2) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania potwierdzone stosownym protokołem,

3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,

4) dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej, użytkowej (w języku polskim) związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania - w tym licencji (dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność),

5) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z urządzeniami.

2. Szczegółowy zakres dostaw (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1c do SIWZ część 3 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: ,,Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne. (POIS.08.01.00-00-0016/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nawilżacze, osuszacze

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39000000
39721320
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, sprzętu i oprogramowania w zakresie określonym w Załączniku nr 1d i 2a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

2) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania potwierdzone stosownym protokołem,

3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,

4) dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej, użytkowej (w języku polskim) związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania - w tym licencji (dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność),

5) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z urządzeniami.

2. Szczegółowy zakres dostaw (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1d do SIWZ część 4 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: ,,Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne. (POIS.08.01.00-00-0016/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonane Escape Room

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39150000
39154000
71220000
71314100
71321000
79800000
79822500
92312000
92312210
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) zaprojektowanie pomieszczenia Escape Room wg koncepcji zaakceptowanej przez zamawiającego;

2) dostawę fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych wyposażenia escape room, w zakresie określonym w Załączniku nr 1e i 2b do SIWZ wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem, konfiguracją i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

3) szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania potwierdzone stosownym protokołem,

4) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,

5) dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej, użytkowej (w języku polskim) związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania - w tym licencji (dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność),

6) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z urządzeniami.

2. Szczegółowy zakres dostaw (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1e do SIWZ część 5 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: ,,Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne. (POIS.08.01.00-00-0016/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Tekstylia

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19200000
19260000
39560000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego wyposażenia, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w Załączniku nr 1f i 2c do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

2) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,

3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia,

4) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczone wyposażenie i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z elementami wyposażenia.

2. Szczegółowy zakres dostaw (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1f do SIWZ część 6 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: ,,Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne. (POIS.08.01.00-00-0016/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

CPV: 32000000

Dokument nr: 195566-2020, ZP-331/7/20

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka, POLSKA, Kancelaria Muzeum.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mzkozlowka.bip.lubelskie.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/06/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka, POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium:

--12.1.1. w zakresie części 1 zamówienia w wysokości: 100 000 PLN (słownie zł: sto tysięcy złotych 00/100),

--12.1.2. w zakresie części 2 zamówienia w wysokości: 1 500,00 PLN (słownie zł: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),

--12.1.3. w zakresie części 3 zamówienia w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

--12.1.4. w zakresie części 4 zamówienia w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie zł: dwa tysiące złotych 00/100),

--12.1.5. w zakresie części 5 zamówienia w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie zł: jeden tysiąc złotych 00/100),

--12.1.6. w zakresie części 6 zamówienia w wysokości: 12 000 PLN (słownie zł: dwanaście tysięcy złotych 00/100),

Kontakt:
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Kozłówka 3
Kamionka
Kod NUTS: PL81
21-132
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Staszek
E-mail: kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
Tel.: +48 818528300

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.