Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty bieżące chodników i terenów miejskich

Przedmiot:

Remonty bieżące chodników i terenów miejskich

Data zamieszczenia: 2020-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ul. ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
tel. 323 939 379, faks 32 287 22 69
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-07 14:45:04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remonty bieżące chodników i terenów miejskich na terenie Piekar Śląskich w roku 2020
Fizyczne wykonywaniu prac polegających między innymi na remoncie, przebudowie i budowie chodników, placów oraz dróg i ulic z kostki kamiennej lub betonowej, m.in.: mechaniczne i ręczne wykonywanie koryta - 1900 m2; rozebranie obrzeży 6x20 i 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej - 80,00 m; rozebranie krawężników - 80,00 m; rozebranie kostki betonowej, płytek i trylinki - 50,00 m2; wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym - 145,00 m3; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego - 1900,00 m2; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego - 1900,00 m2; wykonanie nawierzchni chodników, wjazdów, placów z kostki brukowej betonowej - 1250,00 m2; utwardzenie terenu płytami ażurowymi - 400,00 m2; ułożenie krawężnika betonowego - 280,00 m; Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r

CPV: 45233222-1

Dokument nr: 550078490-N-2020, BZP.271-16/IG/20

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki (zamówienie in-house), jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. spełnia powyższe wymogi. Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Działalność ZGK Sp. z o. o. jest ograniczona terytorialnie - spółka realizuje tylko zadania na terenie Gminy Piekary Śląskie. W Spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Gmina jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich. Działalność spółki służy prowadzeniu gospodarki komunalnej w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym gospodarowania odpadami i magazynowania odpadów, organizacji selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych, likwidacji dzikich wysypisk, prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piekarach Śląskich oraz innych takich jak: utrzymanie i konserwacja rowów otwartych, letniego i zimowego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników, utrzymania szaletów miejskich, prowadzenia parkingów oraz prowadzeniu robót związanych z budową dróg i autostrad których, podklasa obejmuje między innymi roboty związane z budową ulic, dróg, chodników, ścieżek dla pieszych czy rowerzystów oraz roboty nawierzchniowe prowadzone na drogach, ulicach, mostach i wiaduktach. Gmina Piekary Śląskie jako organ założycielski ma możliwość wywierania wpływu oraz prowadzi kontrolę działalności spółki między innymi poprzez powołaną Radę Nadzorczą, której członkowie powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników - w tym przypadku przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. Ze względu na to, że gmina kontroluje działalność spółki, wypracowany zysk jest przeznaczony na rozwój firmy co w konsekwencji powoduje pomnażanie majątku gminy. Gmina Piekary Śląskie ma dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami ZGK Sp. z o. o. Spółka nie może działać sprzecznie z interesem Gminy sprawującej nadzór i kontrolę nad spółką. ZGK Sp. z o. o. świadczy usługi użyteczności publicznej i wykonuje kluczowe części przedmiotowego zadania samodzielnie. Spółka jest od dawna związana z Gminą Piekary Śląskie. Na jej terenie posiada siedzibę, całe zaplecze sprzętowe. W roku 1976 w wyniku połączenia Służby Drogowej tj. Zakładu Pomocniczego Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich z Terenowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Piekarach Śląskich powstał Miejski Zarząd Ulic i Mostów, który istniał do 30.06.1991 r. Następnie od 01.07.1991 r. MZUiM w Piekarach Śląskich połączył się z częścią Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich i powstał Zakład Gospodarki Komunalnej w Piekarach Śląskich, (zakład budżetowy) który z dniem 01.04.1994 r. przekształcił się w spółkę prawa handlowego tj. ZGK Sp. z o. o. Uchwałą Nr V/37/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/273/93 Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich, powierzono spółce między innymi likwidację ,,dzikich wysypisk",oczyszczanie miasta przez zamiatanie ulic, chodników, placów, przystanków, dworca autobusowego oraz zbieranie odpadów z poboczy dróg, opróżnianie koszy ulicznych, parkowych, na przystankach autobusowych i na dworcu autobusowym, bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni w mieście, utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego oraz ustawienie toalet przenośnych, utrzymanie w czystości urządzeń oraz mycie nawierzchni całego placu przy ul. K. Miarki, uporządkowanie miejsc po kolizjach drogowych, utrzymanie i konserwację urządzeń kanalizacyjnych - odbiorniki wód deszczowych, utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników przez zbieranie i pozbywanie się błota, lodu i śniegu, a w przypadku występowania długotrwałych temperatur dodatnich do oczyszczania miasta. ZGK Sp. z o. o. wykonał także budowę parkingu przy Urzędzie Miasta, alei spacerowej przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 czy parking przy ul. Gen. Jerzego Ziętka. Powołana spółka, wypełniając zapisy ustawy o samorządzie gminnym, realizuje zadania użyteczności publicznej mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wśród tych potrzeb, znajdują się między innymi remonty, przebudowa i budowa chodników, placów oraz dróg i ulic, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, co mieści się wśród zadań wskazanych w powyższej ustawie. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. wykonuje zadania będące przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z uchwałami Rady Miasta Piekary i od wielu lat ZGK Sp. z o. o. osobiście świadczy usługi na rzecz Piekar Śląskich co przekłada się na: - dobrą znajomość topografii oraz charakteru Miasta, - posiadanie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, - posiadanie bazy transportowej o powierzchni ok. 15 tys. m2 na terenie Miasta, - odpowiednie zasoby sprzętowe do wykonywania zadania. Długoletnia działalność spółki na terenie Piekar Śląskich nie zakłóca konkurencji na sąsiednich rynkach. ZGK Sp. z o. o. nie oddziałuje na rynki miast sąsiednich, nie konkuruje z firmami prowadzącymi działalność na rynku sąsiednim. Działalność ZGK Sp. z o. o. zapewnia wykonywanie usług w sposób ciągły i bezproblemowy. Siedziba Spółki oraz baza sprzętowa znajdują się na terenie miasta. Gwarantuje to sprawne działanie i łatwą dostępność dla mieszkańców. Gmina Piekary Śląskie jako jedyny wspólnik w spółce odgrywa decydującą rolę w zakresie celów strategicznych, obszarów działalności co znajduje potwierdzenie w tekście jednolitym aktu założycielskiego spółki (tekst jednolity Aktu założycielskiego - umowy spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Piekarach Śląskich opracowany na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników podjętych w formie aktów notarialnych: Rep. A nr 1745/2002, Rep. A nr 5262/2004, Rep. A nr 5527/2004, Rep. A nr 2152/2005, Rep. A nr 6574/2005, Rep. A nr 18026/2009, Rep. A nr 177/2013, Rep. A nr 3022/2013, Rep. A nr 4788/2016) który: a) w §8 i §9 szczegółowo określa przedmiot przedsiębiorstwa spółki, b) w §16 do §29 określa min. Organy Spółki, działanie Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki oraz Gospodarkę Spółki. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. spełnia wszystkie określone prawem wymogi środowiskowe dla wykonania powierzonych zadań tj.: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; b) posiada zezwolenia na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru - zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) oraz posiada zezwolenie na zbieranie odpadów - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21); Spółka swoją działalnością spełnia również czynnik społeczny poprzez zatrudnienie około 70% pracowników będących mieszkańcami Piekar Śląskich. Przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny potwierdza wybór postępowania zamówienia publicznego z wolnej ręki i wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce w trybie z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Franciszka Kotuchy 3
41-946 Piekary Śląskie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.