Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dróg i chodników

Przedmiot:

Remont dróg i chodników

Data zamieszczenia: 2020-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin
powiat: będziński
tel. 32 267 92 38, faks 32 267 91 34
przetargi@um.bedzin.pl
https://umbedzin.logintrade.net/zapytania_email,20111,c94faaa101a638cffe3889f532b98b7c.html
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dróg i chodników na terenie Miasta Będzina
Przedmiotem zamówienia jest remont dróg i chodników na terenie Miasta Będzina, w tym: zadanie 1: ,,Remont nawierzchni jezdni ul. Krasickiego od mostu do ul. Małobądzkiej w Będzinie", zadanie 2: ,,Modernizacja chodników ul. Krasickiego od mostu do ul. Małobądzkiej w Będzinie" - współfinansowane w ramach ,,Metropolitalnego Funduszu Solidarności", zadanie 3: ,,Remont nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym ul. Czeladzkiej w Będzinie", tj. wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ, a zakres robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca przyjmując do wykonania ww. roboty obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

CPV: 45000000-7,45233142-6,45233141-9

Dokument nr: 539786-N-2020, BZP.271.17.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 1. W przypadku składania oferty w formie pisemnej ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Biurze Zamówień Publicznych , za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe) lub za pośrednictwem posłańca (kurierem) lub osobiście. UWAGA:Ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz zamknięcie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urzędu Miasta Będzinadla petentów, osoby które zechcą złożyć ofertę osobiście (w formie papierowej) proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@um.bedzin.pl lub telefonicznie pracownikowi Urzędu -Biura Zamówień Publicznych ( 32 2679238 ) - ze względu na możliwość zaistnienia konieczność poddania się procedurom mającym na celu zachowanie środków bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego. 2. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html do dnia i godziny - wskazanych w pkt 3 części XII SIWZ. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę wpływu na Platformę przetargową, a nie datę wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie przetargowej. Potwierdzeniem złożenia oferty jest powiadomienie: ,,Oferta została złożona" oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia oferty w postępowaniu.
Adres:
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-29, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 3 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dwie roboty o minimalnej wartości brutto 60 000,00 zł każda w zakresie budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub remontu dróg lub chodników. Wymaga się, aby roboty budowlane wykonane były nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz były należycie wykonane, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował): - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub z ograniczeniami lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) lub spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych").
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na platformie przetargowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.