Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja i doposażenie placów zabaw

Przedmiot:

Modernizacja i doposażenie placów zabaw

Data zamieszczenia: 2020-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy
powiat: bielski
tel. 338 298 650, faks 338 298 674
Województwo: śląskie
Miasto: Kozy
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy - 2 części/zadania: Część 1: Doposażenie placów zabaw. Część 2: Wykonanie ogrodzenia
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy - 2 części: Część 1: Doposażenie placów zabaw,Część 2: Wykonanie ogrodzenia." Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. w zakresie realizacji Części nr 1: dostawę i montaż huśtawki gniazdo pojedyncze - 1 szt., dostawę i montaż koszy do segregacji odpadów - 6 szt., dostawę i montaż stojaków na rowery - 6 szt., dostawę i montaż ławek - 16 szt., dostawę i montaż zestawu zabawowego większego - 1 szt., wykonanie nawierzchni asfaltowej na boiskach do koszykówki - łącznie 108 m2, dostawę i montaż zestawu do gry w koszykówkę - 1 kpl., dostawę i montaż siłowni zewnętrznej (4 elementy) - 1 kpl, dostawę i montaż huśtawki dla niepełnosprawnych - 1szt., dostawę i montaż karuzeli dla niepełnosprawnych - 1 szt., wykonanie nawierzchni z mat przerostowych w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych - 34,38 m2. 2. w zakresie realizacji Części nr 2: dostawę i montaż ogrodzenia z paneli systemowych - 300,00 mb, dostawę i montaż bramy dwuskrzydłowej - 1 szt., dostawę i montaż furtki - 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4 i 4a-b do SIWZ Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dostawa i montaż huśtawki oraz karuzeli dla osób niepełnosprawnych nie są objęte dofinansowaniem z PROW 2014-2020, ponieważ środki na ten cel pochodzą z Budżetu Obywatelskiego Gminy Kozy na rok 2020

Część nr: 1 Nazwa: Doposażenie placów zabaw
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: ,,Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy - 2 części:Część 1: Doposażenie placów zabaw, Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę i montaż huśtawki gniazdo pojedyncze - 1 szt., dostawę i montaż koszy do segregacji odpadów - 6 szt., dostawę i montaż stojaków na rowery - 6 szt., dostawę i montaż ławek - 16 szt., dostawę i montaż zestawu zabawowego większego - 1 szt., wykonanie nawierzchni asfaltowej na boiskach do koszykówki - łącznie 108 m2, dostawę i montaż zestawu do gry w koszykówkę - 1 kpl., dostawę i montaż siłowni zewnętrznej (4 elementy) - 1 kpl, dostawę i montaż huśtawki dla niepełnosprawnych - 1szt., dostawę i montaż karuzeli dla niepełnosprawnych - 1 szt., wykonanie nawierzchni z mat przerostowych w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych - 34,38 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4 i 4a-b do SIWZ Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dostawa i montaż huśtawki oraz karuzeli dla osób niepełnosprawnych nie są objęte dofinansowaniem z PROW 2014-2020, ponieważ środki na ten cel pochodzą z Budżetu Obywatelskiego Gminy Kozy na rok 2020.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112210-0, 45112723-9, 45233200-1, 37440000-4, 37500000-3, 37535200-9, 37535210-2, 37535230-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin wykonania zamówienia 20,00
okres udzielonej gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie ogrodzenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: ,,Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy - 2 części: Część 2: Wykonanie ogrodzenia." Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę i montaż ogrodzenia z paneli systemowych - 300,00 mb, dostawę i montaż bramy dwuskrzydłowej - 1 szt., dostawę i montaż furtki - 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4 i 4a-b do SIWZ Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45342000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin wykonania zamówienia 20,00
okres udzielonej gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45112210-0,45112723-9,45233200-1,37440000-4,37500000-3,37535200-9,37535210-2,37535230-8,45342000-6

Dokument nr: 540597-N-2020, ZP.217.1.8.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://kozy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 1) W przypadku składania oferty w formie pisemnej w postaci papierowej, ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z późn.zm.) lub za pośrednictwem posłańca (kurierem), osobiście, w Sekretariacie Urzędu Gminy Kozy (I piętro, pokój 17) z ewentualnym poddaniem się wszelkim procedurom mającym na celu zachowanie środków bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego (dotyczy również osoby będącej posłańcem), 2) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej - ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem: https://kozy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - zgodnie z instrukcją. Uwaga. Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego. )
Adres:
Urząd Gminy Kozy, 43-340 Kozy, Ul. Krakowska 4

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-01, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału na podstawie wymaganego i złożonego przez wykonawcę oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału na podstawie wymaganego i złożonego przez wykonawcę oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału na podstawie wymaganego i złożonego przez wykonawcę oświadczenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na Platformie przetargowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 2. Do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2a albo 2b oraz 3a albo 3b do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie wskazanej w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego rozdziału. 2) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1.1a-1.2a lub 1.1b - 1.2b do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób udzielającej/cych pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. 4)Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie wymagane.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin wykonania zamówienia 20,00
okres udzielonej gwarancji 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.