Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2020-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
Tel.: +48 833512466, Faks: +48 833528085
szczygielb@radzyn-podl.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: 25 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski

Numer referencyjny: WRG.271.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
31520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opraw LED w zakresie modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski mającej na celu poprawę efektywności energetycznej.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości, w zakresie obejmującym cały przedmiot zamówienia, w tym na diody LED, układ zasilający i obudowę oprawy oświetleniowej, na minimalny okres 7 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego bez uwag. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, liczony w pełnych latach, co będzie uwzględnione podczas oceny ofert w postępowaniu - okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniu - § 28 SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45316110
45310000
71355200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Radzyń Podlaski, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

I. Zakres zamówienia publicznego, obejmuje między innymi:

1) demontaż 1 528 szt. opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach;

2) dostawę i montaż 1 528 szt. opraw oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących słupach;

3) demontaż istniejących wysięgników i montaż nowych wysięgników do opraw oświetlenia ulicznego w ilości 1 108 szt.;

4) demontaż istniejących przewodów zasilających oprawy oświetlenia ulicznego i montaż nowych przewodów zasilających oprawy oświetlenia ulicznego w słupach i wysięgnikach - 1 528 kpl.;

5) demontaż istniejących zabezpieczeń opraw oświetlenia ulicznego i montaż nowych zabezpieczeń opraw oświetlenia ulicznego - 1 528 kpl.;

6) modernizację systemu sterowania oświetleniem ulicznym (modernizacja układów pomiarowo-rozdzielczych) - zainstalowanie i uruchomienie inteligentnego systemu sterowania oprawami oświetlenia ulicznego z indywidualnym sterowaniem pojedynczą oprawą, grupą opraw i całym systemem oraz monitoringiem parametrów pracy opraw poprzez sieć internetową;

7) utylizacja źródeł światła i innych zdemontowanych materiałów, w tym przekazanie zdemontowanych opraw i wysięgników PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lublin (loco magazyn w Radzyniu Podlaskim);

8) wykonanie badań i pomiarów wykonanej instalacji;

9) wykonanie pomiarów fotometrycznych - pomiar luminacji oświetlenia w oparciu o normę PN-EN 13201:2016, w zakresie dotyczącym wskazanych przez Zamawiającego 15 odcinków dróg (odcinków oświetleniowych);

10) przeszkolenie trzech osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji systemu sterowania oświetleniem ulicznym (co najmniej 3 szkolenia z wykorzystaniem zainstalowanego na terenie miasta Radzyń Podlaski systemu sterowania oświetleniem ulicznym);

11) wykonanie innych czynności i obowiązków wymienionych w załącznikach do SIWZ (1a, 1b, 1c i 6 (umowa).

II. Wymagania w zakresie dostaw:

1. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę w ramach dostawy wyroby (materiały) charakteryzowały się parametrami techniczno-użytkowymi nie gorszymi od tych wskazanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Oferowane przez Wykonawcę w ramach dostaw oprawy oświetleniowe do wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego powinny mieć łączną moc (sumę mocy rzeczywistej wszystkich opraw) nie wyższą niż wykazaną w dokumentacji projektowej, tj. 60,507 kW.

3. Wykonawca na potwierdzenie spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien wykazać, że:

1) oferowane oprawy oświetleniowe spełniają wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego, czyli gwarantują wartości parametrów oświetleniowych, na poziomie nie mniejszym niż wymagania normy PN - EN 13201:2016 - oświetlenie dróg;

2) łączna moc wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych do zainstalowania (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw) nie jest większa niż 60,507 kW.

4. Moc wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych do zainstalowania (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw) jest jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniu - § 28 SIWZ.

III. W celu potwierdzenia spełniania wymagań dla opraw oświetleniowych określonych w § 9 SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trakcie badania i oceny ofert, obowiązany jest złożyć: karty katalogowe, deklaracje CE (znak) oraz certyfikat ENEC lub certyfikat równoważny wydany przez jednostkę certyfikującą (zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy) potwierdzający, że oferowany produkt spełnia wymagania dla otrzymania certyfikatu ENEC dla oprawy oświetleniowej - dla wszystkich oferowanych opraw oświetlenia ulicznego sporządzone w języku polskim.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości (G) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Łączna moc wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych do zainstalowania (M) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest objęte projektem nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19, ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014-2020. Oś piorytetowa nr 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.5: Promocja niskoemisyjności. Uwaga: Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej opisanej w SIWZ - Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie pisemnej.

2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniportalu: (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej o adresie e-mail: sekretariat@radzyn-podl.pl

CPV: 31520000, 45316110, 45310000, 71355200

Dokument nr: 229037-2020, WRG.271.2.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie nastąpi w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, POLSKA, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski (parter).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne - jawność wyłącznie poprzez transmisję online dostępną na oficjalnym kanale YouTube Urzędu Miasta Radzyń Podlaski pod linkiem (https://www.youtube.com/channel/UCFuQshYy_DDbjWClA5yHMsQ)

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Radzyń Podlaski, POLSKA.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/07/2020

Kontakt:
Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
Radzyń Podlaski
Kod NUTS: PL811
21-300
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Szczygieł
E-mail: szczygielb@radzyn-podl.pl
Tel.: +48 833512466
Faks: +48 833528085

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.