Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3921z ostatnich 7 dni
16235z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2020-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Wspólnota" w Będzinie
UL. ZWYCIĘSTWA 12
42-500 BĘDZIN
powiat: będziński
tel. 32 267 41 26 fax. 32 267 54 58
biuro@smwspolnota.pl
Województwo: śląskie
Miasto: BĘDZIN
Wadium: 150 000,00 zł,
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
"Termomodernizacja budynku przy ul. Skalskiego 9
Przedmiot zamówienia:
Roboty budowlane związane z termomodernizacją polegające na ociepleniu wraz z niezbędnymi robotami remontowymi w budynku mieszkalnym przy ul. Skalskiego 9 w Będzinie.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1. Docieplenie ścian budynku metodą lekko mokrą według Systemu BAUMIT, STO lub DRYWIT
a. wykonawca po zakończeniu robót przedstawi oświadczenie producenta, że zakupił system dociepleniowy w celu wbudowania na obiekt,
b. wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przekazać dla wskazanych materiałów europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, certyfikat na znak bezpieczeństwa lub aprobatę techniczną jak również kserokopie dokumentów potwierdzających zakup materiałów bez ujawniania cen zakupu i łącznej ich wartości,
1.1 Remont strefy cokołowej i izolacja ścian fundamentowych.
1.2 Wymianę drzwi awaryjnych do klatek schodowych.
1.3 Wymianę drzwi do piwnic i wyjść na dach.
1.4 Wymianę starych okien zewnętrznych w piwnicach na nowe.
1.5 Demontaż ślusarki drzwiowej nad wejściami do klatek schodowych, zmniejszenie powierzchni otworów i montaż okien.
1.6 Uzupełnienie szczelin dylatacyjnych z ich dociepleniem.
1.7 Likwidacja balkoników nad wejściami do budynków
1.8 Remont balkonów parteru
1.9 Remont posadzek balkonów - montaż obróbek blacharskich wraz z wymianą wylewek i izolacją + płytki.
1.10 Wymianę balustrad balkonowych, na stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
1.11 Wykonanie tynków na ścianach nieocieplanych.
1.12 Wymianę istniejących obróbek blacharskich dachu.
1.13 Remont instalacji odgromowej.
1.14 Renowację kominów.
1.15 Montaż daszków nad wejściami do klatek oraz nad balkonem na ścianie szczytowej.
1.16 Montaż daszków nad logiami ostatniej kondygnacji
1.17 Montaż zabezpieczeń i daszków nad wyjściem na dach
1.18 Roboty w otoczeniu budynku
1.19 Wykonanie opaski wokół budynku.
1.20 Malowanie klatek schodowych, przejść i korytarzy, drzwi stalowych, grzejników, rur, numeracji mieszkań i poszczególnych kondygnacji itp. - na całym budynku
1.21 Roboty towarzyszące.
2 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:Dokumentacji technicznej - Załącznik nr 6 do SIWZ oraz
2.2 Przedmiarze robót - Załącznik nr 7 i 8 do SIWZ
3 Roboty będą prowadzone na obiekcie czynnym - zamieszkałym
4 Jeżeli Zamawiający zażąda badań zakwestionowanych materiałów lub elementów robót, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań, które wykonuje wskazana przez Zamawiającego właściwa jednostka badawcza lub uprawniony rzeczoznawca budowlany. Jeżeli w rezultacie badań, okaże się, że zastosowane materiały lub wyroby, bądź wykonane roboty budowlane są niezgodne z umową, odbiegają od norm i przepisów, to koszty badań i robót naprawczych oraz koszty zakupu nowych, zgodnych z wymogami materiałów lub wyrobów ponosi Wykonawca. W takim przypadku wszelkie skutki finansowe wynikające z opóźnienia w realizacji niniejszej umowy oraz umów pozostających z nią związku - obciążają Wykonawcę.
5 Ustawiane do realizacji robót rusztowania winny zostać protokolarnie dopuszczone do użytkowania oraz zostać obudowane siatkami ochronnymi uniemożliwiającymi zanieczyszczanie terenu w trakcie prowadzonych robót.
5.1 Protokół dopuszczenia do eksploatacji rusztowania należy załączyć do dziennika budowy.
5.2 Wykonawca uzgodni sposób montażu i ilość siatek na rusztowaniach z Zamawiającym.
6 Zamawiający zapewnia możliwość dostarczenia mediów - na warunkach określonych w umowie.
7 Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu opracowanego na podstawie:
a. dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
b. przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 7 i 8 do SIWZ.
c. wizji lokalnej w terenie - zamawiający przewiduje dokonanie wizji w terenie - wizja może zostać przeprowadzona nie później niż do dnia 02.06.2020 r. Termin wizji można ustalić telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzina 8.00 do 13.00 ( tel. 032 267 41 26) .
d. dokonanych we własnym zakresie pomiarów.
8 Zamawiający wymaga aby oferent dodatkowo do kosztorysu przedstawił:
a. wysokości stawki roboczogodziny i składników cenotwórczych (koszty ogólne, koszty zakupu, zysk),
b. zbiorcze zestawienie materiałowe - należ wyspecyfikować enumeratywnie wszystkie materiały z ich wartością jednostkową i całkowitą,
c. zbiorcze zestawienie przyjętego do realizacji zadania sprzętu i rusztowań, wraz z ich cenami,
d. zestawienie zbiorcze poszczególnych grup robót, według pozycji z tabeli elementów scalonych wraz z podaniem obmiaru robót, cen jednostkowych oraz cen końcowych.
Zamawiający ze strony firmy, która zostanie wyłoniona do realizacji zamierzenia wymaga opracowania harmonogramu finansowo - rzeczowego. Harmonogram będzie załącznikiem do umowy.
9 Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia wynosiła minimum 72 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego.
10 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Na formularzu ofertowym Wykonawca składa oświadczenie wskazując podwykonawcy/ców oraz zakres robót, jaki będzie realizował przy ich udziale.
11 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

Otwarcie ofert: 2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom
3. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.06.2020r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Wspólnota" w Będzinie 42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12 pokój nr 1
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów oraz treści złożonych ofert.
8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane do listownie do uczestników postępowania przetargowego lub ogłoszone na stronie internetowej http://www.smwspolnota.pl/

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wspólnota" w Będzinie 42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12 pokój 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.06.2020 r. do godz. 11:00
1.1 Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca:. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Wspólnota" w Będzinie
42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12
OFERTA
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Będzinie przy ul. Skalskiego 9
NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM OFERT.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2021 r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie
1.1.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta systemu dociepleniowego,
1.1.2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania, co najmniej trzech robót dotyczących kompleksowych robót termomodernizacyjnych przy realizacji, których demontowano azbest, na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (netto) każda - w okresie ostatnich 5 lat.
1.1.3. Na potwierdzenie spełniania warunków Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.
1.1.4. Wykonawca w załączonym wykazie wskaże roboty na potwierdzenie spełniania warunku i załączy do nich dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
1.1.5. Dowodem, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są poświadczenia i zaświadczenia.
1.1.6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia na podstawie załączonego do oferty wykazu robót budowlanych oraz dołączonych dowodów w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony. Zamawiający ma prawo do weryfikacji przedstawionego wykazu lub dowodów Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
1.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
1.2.1. Zamawiający żąda oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego dla:
a) kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
1.2.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonego do oferty oświadczenia w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony.
1.3. Nie posiadają zaległości i na bieżąco realizuje należności względem Urzędu Skarbowego i ZUS i posiadają dokumenty potwierdzające ten stan.
1.4. Posiadają potencjał finansowy pozwalający na całkowite sfinansowanie realizacji zadania
1.5. Posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający wykonanie robót w wyznaczonym terminie
1.6. Jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. konsorcjum) warunki postawione w pkt III ppkt.1.1 do 1.5 mogą spełniać wspólnie.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.
1. Oferta stanowi oświadczenie woli i winna zawierać:
1.1. Informacje o proponowanej wartości oferty wraz z oświadczeniami o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone na załączniku nr 1 do SIWZ
1.2. Oświadczenia złożone na załączniku nr 2 do SIWZ
1.3. Wykaz robót wraz z referencjami - wypełniony wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ,
1.4. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ,
1.5. Kosztorys ofertowy wraz z określeniem systemu docieplenia.
Zamawiający wymaga aby oferent dodatkowo do kosztorysu przedstawił:
1.5.1. wysokości stawki roboczogodziny i składników cenotwórczych (koszty ogólne, koszty zakupu, zysk),
1.5.2. zbiorcze zestawienie materiałowe - należ wyspecyfikować enumeratywnie wszystkie materiały z ich wartością jednostkową i całkowitą,
1.5.3. zbiorcze zestawienie przyjętego do realizacji zadania sprzętu i rusztowań, wraz z ich cenami,
1.5.4. zestawienie zbiorcze poszczególnych grup robót, według pozycji z tabeli elementów scalonych wraz z podaniem obmiaru robót, cen jednostkowych oraz cen końcowych.
UWAGA:
Zamawiający - Inwestor nie przewiduje dostarczania jakiegokolwiek materiału do realizacji zamówienia. Kosztorys ofertowy winien zawierać wszelkie materiały wymagane do realizacji wycenianych robót.
2. Oferta winna być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisane przez osoby uprawnione.
3. Dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione.
4. W przypadku podpisywania oferty przez osobę nieuprawnioną niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny winno określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę.
5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty.
6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie ( np. uczestników konsorcjum.)
7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).
8. Zamawiający udzieli wszelkich odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego na 7 dni przed upływem terminu składania ofert lub później, to wówczas, jeżeli Zamawiający uzna, iż złożone pytanie jest istotne dla realizacji zadania to wówczas udzieli stosownych wyjaśnień natomiast w przypadku pytań nieistotnych pozostawi zapytanie bez odpowiedzi.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem w/w terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu składającego się na SIWZ.
10. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Jeżeli Wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem ,,INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA".
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub wspólnie (np. konsorcjum).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania.
V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone przez Wykonawcę w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (doręczone pocztą lub osobiście) na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Wspólnota" w Będzinie 42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12. Zamawiający na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie przewiduje udostępniania dokumentacji projektowej dla poszczególnych oferentów w formie papierowej. Całość dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
UWAGA: Zamawiający nie uzna za skuteczne w wyznaczonym terminie uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w przypadku przekazania tych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną lub faksową. Uzupełniane dokumenty muszą zostać przekazane w formie papierowej (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze wskazaniem na wezwaniu do uzupełnienia) do Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający przekazuje wszelkie pisma drogą faksową lub pocztą elektroniczną zgodnie z punktem 4 oraz niezwłocznie potwierdza pocztą. Terminy wyznaczone przez Zamawiającego na dokonanie poszczególnych czynności przez Wykonawcę liczone są od dnia przekazania pisma drogą faksową lub pocztą elektroniczną zgodnie z pkt. 4.
4. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ numeru telefonu oraz numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, pod który Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma przekazywane w ramach postępowania. Wykonawca wybiera faks albo pocztę elektroniczną według własnego uznania. W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną.
W przypadku wyboru przez Wykonawcę poczty elektronicznej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie przesyłanej poczty. W przypadku zaniechania odebrania przesłanej poczty Wykonawca ponosi wszelkie wynikające z tego skutki. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przesyłanego pisma drogą elektroniczną.
W przypadku wyboru przez Wykonawcę, jako drogi otrzymywania pism nadawanych przez Zamawiającego drogą faksową Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie kompletności i czytelności otrzymania przesłanego pisma. Brak kompletności lub czytelności Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu telefonicznie na nr 32 267 54 58. Za dowód skutecznego przesłania pisma do Wykonawcy drogą faksową Zamawiający uznaje potwierdzenie przesłania faksowego ,,OK" na numer podany przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i wykazany na potwierdzeniu faksowym. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drogą faksową.
5. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w przypadku zmiany numeru telefonu, faksu lub adresu poczty elektronicznej, pod który Zamawiający ma przesyłać pisma. W przypadku nie dokonania powiadomienia Zamawiającego, przesłanie pisma na numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany na formularzu ofertowym zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie uważa się za skutecznie dokonane.
6. Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową lub drogą elektroniczną do Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wspólnota" w Będzinie 42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12 może odbywać się tylko w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30-14.00.
Uwaga: W przypadku przesłania dokumentu po godzinie 14.00 w dniu roboczym spowoduje, iż zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego, jako złożony w następnym dniu roboczym. W przypadku przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego, jako złożony w pierwszym następującym dniu roboczym.
Wszelkie zapytania do treści ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy przesyłać pod numer faksu 32 267 54 58 lub pocztą elektroniczną pod adres: biuro@smwspolnota.pl
7. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.
Uwaga:
Informuje się wszystkich Wykonawców, że pobranie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze strony internetowej i poinformowanie o powyższym Zamawiającego nie stanowi podstawy do przesyłania wyjaśnień, odpowiedzi indywidualnie tym Wykonawcom. Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia Wykonawcom wyłącznie na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wspólnota". Odpowiedzi będą udzielane na pytania, które wpłyną do Zamawiającego do 7 dni przed terminem składania ofert. Pytania, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wadium w wysokości: 150 000,00 zł, należy wnieść jak niżej:
1. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wspólnota" w Będzinie 42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12 nr 80 8438 0001 0019 1489 2035 0001 Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 04.06.2020 r. - z dopiskiem ,,wadium do przetargu na Termomodernizacja wraz z niezbędnymi robotami remontowymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Będzinie przy ul. Skalskiego 9"
2. Zamawiający nie przewiduje innej formy wniesienia wadium.
3. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w SIWZ.
Potwierdzona kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Brak tego dokumentu w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.
4. Wadium zostanie zwrócone:
4.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofert lub unieważnieniu postępowania,
4.2. oferentowi, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4.3. na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
5.1 odmówił podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej do realizacji przedmiotowego zamówienia, na warunkach określonych w złożonej ofercie,
5.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wyznaczonym terminie,
5.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tzn. wyznaczony przez Zamawiającego ostateczny dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę oferty netto i brutto oraz wysokość podatku VAT wyrażoną w %
2. Cena winna być zaokrąglona do jednego złotego - (z pominięciem groszy).
3. Cena oferty winna być wyliczona na podstawie:
a) dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ,
b) przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 7 i 8 do SIWZ,
c) wizji lokalnej w terenie - zamawiający przewiduje dokonanie wizji w terenie,
d) własnych obmiarów.
4 Zamawiający wymaga aby oferent dodatkowo do kosztorysu przedstawił:
a. wysokości stawki roboczogodziny i składników cenotwórczych (koszty ogólne, koszty zakupu, zysk)
b. zbiorcze zestawienie materiałowe - należ wyspecyfikować enumeratywnie wszystkie materiały z ich wartością jednostkową i całkowitą
c. zbiorcze zestawienie przyjętego do realizacji zadania sprzętu i rusztowań, wraz z ich cenami
d. zestawienie zbiorcze poszczególnych grup robót, według pozycji z tabeli elementów scalonych wraz z podaniem obmiaru robót, cen jednostkowych oraz cen końcowych
5 Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, a w szczególności wykonanie całości robót termomodernizacyjnych i remontowych, uzyskaniem przeglądów kominiarskich, uporządkowaniem i zazielenieniem terenu po robotach, koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz koszty konserwacji zainstalowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę na podstawie kryterium cena oferty i wagi 100 %
2. Ocena ofert
Cena brutto oferty - 100 pkt
najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 100 pkt.
Cena najniższa z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 100. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.
XI. WYBÓR OFERT
1. Ustala się dwuetapowy wybór ofert:
1.1 Etap pierwszy - komisja przetargowa wybiera oferentów, którzy spełniają warunki formalne.
1.2 Etap drugi - z oferentami wybranymi w pierwszym etapie przeprowadza się dodatkowe negocjacje cenowe. W dniu 05.06.2020 r zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe z oferentami spełniającymi warunki formalne w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Wspólnota" w Będzinie 42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12 pokój 1 - począwszy od godziny 10.00. Komisja dokona ostatecznego wyboru zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w części X.
1.3 Komisja podczas postępowania przetargowego może podjąć decyzje w sprawie przeprowadzenia dodatkowego etapu postępowania przetargowego.
2. Przy wyborze wykonawcy zostaną wzięte pod uwagę oferty spełniające warunki określone

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.