Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu ,,STUK PUK - OTWÓRZ DRZWI- rozwój usług...

Przedmiot:

Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu ,,STUK PUK - OTWÓRZ DRZWI- rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Klubu Seniora"

Data zamieszczenia: 2020-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Adamów
ul. Kleeberga 5
21-412 Adamów
powiat: łukowski
tel. 25 755 31 67, faks 25 755 31 67
adamow@adamow.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Adamów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu ,,STUK PUK - OTWÓRZ DRZWI- rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora"
część 1 zamówienia - ,,Zakup i dostawa mebli w ramach Klubu Seniora w Adamowie" której zakres rzeczowy obejmuje: a)zakup i dostawę podłogi taneczno-scenicznej(rozwijanej i zwijanej według potrzeb) oraz składanych krzesełek, wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, b)posprzątanie sal, pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli, c)dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów część 2 zamówienia - ,,Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach Klubu Seniora w Adamowie" której zakres rzeczowy obejmuje: a)dostawę fabrycznie nowych, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych: - rzutnika - 1szt., - tabletów - 10 szt., - zestawu nagłośnieniowego - 1 kpl., - zestawu oświetleniowego - 1 kpl., - aparatów fotograficznych - 2 szt.; wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, złożeniem, skręceniem, podłączeniem, konfiguracją i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b)dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, c)dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania oprogramowania - licencji na systemy operacyjne i pozostałe oprogramowanie (dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność) d)szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania, e)dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd

Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa mebli w ramach Klubu Seniora w Adamowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) zakup i dostawę podłogi taneczno-scenicznej(rozwijanej i zwijanej według potrzeb) oraz składanych krzesełek, wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, b) posprzątanie sal, pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach Klubu Seniora w Adamowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach Klubu Seniora w Adamowie której zakres rzeczowy obejmuje: a) dostawę fabrycznie nowych, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych: o rzutnika - 1szt., o tabletów - 10 szt., o zestawu nagłośnieniowego - 1 kpl., o zestawu oświetleniowego - 1 kpl., o aparatów fotograficznych - 2 szt.; wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, złożeniem, skręceniem, podłączeniem, konfiguracją i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania oprogramowania - licencji na systemy operacyjne i pozostałe oprogramowanie (dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność) d) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania, e) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213200-7, 31000000-6, 32342400-6, 31500000-1, 38651000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39100000-3,30213200-7,31000000-6,32342400-6,31500000-1,38651000-3

Dokument nr: 542828-N-2020, GRL.271.6.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://adamow.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Gminy w Adamowie, ul. Klebeerga 5, 21-412 Adamów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-01, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 20
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
20

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.