Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2020-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Powiatu Mławskiego
Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
powiat: mławski
tel. 23 655 29 09, tel. 23 654 33 11
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mława
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane

w zakresie przystosowania II pietra budynku biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A wraz z pierwszym wyposażeniem w zakresie montażu instalacji klimatyzacji
Szczegółowy opis robót został szczegółowo opisany w załączniku Nr 1A do IWUZ

CPV: 39.71.72.00-3, 45.30.00.00-0, 45.31.51.00-9, 45.33.12.00-8

Otwarcie ofert: Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 02.06.2020r. o godz. 10.00 w swojej siedzibie (adres jak wyżej).
2.Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
1.Ofertę cenową należy dostarczyć osobiście bądź wysłać pocztą do siedziby Zamawiającego
Mława ul. Reymonta 6 - sekretariat pokój Nr 11
w terminie 02.06.2020 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia - do 24.07.2020 r.

Wymagania:
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ILInformacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych IWUZ)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania oferty cenowej - oryginał lub kserokopia poświadczona przez
Wykonawcę.
2. Dokument o którym mowa w ust. 1 pkt 2 może być dostarczony przed podpisaniem umowy.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IILInformacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielania zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz.
8°°. 16oo
Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: ,, Przystosowanie II pietra budynku biurowego Starostwa Powiatowego przy7 ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A wraz z pierwszym wyposażeniem w zakresie montażu instalacji klimaty zacji "
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.
3.Oferty, niespełniające wymagań określonych w IWUZ zostaną odrzucone.
4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert cenowych Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kontakt:
IV. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami
1 .Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami
i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych:
- P. Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska tel. 23 655 29 09
- P. Jolanta Gołębiewska - Inspektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska tel. 23 654 33 11
(e-mail - zamowienia.publiczne @powiatmlawski.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.