Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Budowa zadaszenia kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego

Przedmiot:

,,Budowa zadaszenia kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego

Data zamieszczenia: 2020-05-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Marii Konopnickiej 5
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel. 338 221 875, faks -
zamowienia.publiczne@bbosir.bielsko.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa zadaszenia kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy Boisku Piłkarskim ,,Zapora""
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad kontenerowym zespołem szatniowo-sanitarnym przy Boisku Piłkarskim ,,Zapora" ul. Jaworzańska 116 w Bielsku-Białej. Zadaszenie kontenerów wykonane w formie płaskiego dachu krytego papą na warstwie styropapy. Pokrycie układane jest na nośnej blasze trapezowej TR40/183 gr. 0,75mm. Blacha układana w rozstawie, co 2,45cm na ramach zadaszenia składających się z rygla HEA140 oraz słupków r.kw.60x60x4mm. Rama oparta na narożnikach kontenera za pośrednictwem blachy gr. 10mm. Zadaszenie od strony elewacji frontowej oparte na ramie stalowej składającej się z rygli oraz słupów HEA160. Elementy konstrukcyjne zadaszenia wsparte na istniejących ryglach tworzących sztywną ramę kontenerów. 2. Opis elementów zadaszenia: 1) Konstrukcja zadaszenia (rama) składa się z: - rygiel ramy zadaszenia HEA140 - poz. 1.2 - rysunek K-5 Przekrój: I 140 HEA Wymiary przekroju: I 140 HEA h=133,0 g=5,5 s=140,0 t=8,5 r=12,0 Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=1033,0 Jyg=389,0 A=31,40 ix=5,7 iy=3,5 Jw=15063,7 Jt=7,7 is=6,7. Materiał: Stal St3S (X,Y,V,W). Wytrzymałość fd=215 MPa dla g=8,5. Przekrój ma spełniać warunki przekroju klasy 1 - Rygiel HEA160 - poz. 1.3 - rysunek K-05 Przekrój: I 160 HEA Wymiary przekroju: I 160 HEA h=152,0 g=6,0 s=160,0 t=9,0 r=15,0 Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=1673,0 Jyg=616,0 A=38,80 ix=6,6 iy=4,0 Jw=31409,7 Jt=10,6 is=7,7. Materiał: Stal St3S (X,Y,V,W). Wytrzymałość fd=215 MPa dla g=9,0. Przekrój ma spełniać warunki przekroju klasy 1 - Słup HEA160 - poz. 2.3 - rysunek P-2; P-3; P-4; P-10 Przekrój: I 160 HEA Wymiary przekroju: I 160 HEA h=152,0 g=6,0 s=160,0 t=9,0 r=15,0 Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=1673,0 Jyg=616,0 A=38,80 ix=6,6 iy=4,0 Jw=31409,7 Jt=10,6 is=7,7. Materiał: Stal St3S (X,Y,V,W). Wytrzymałość fd=215 MPa dla g=9,0. Przekrój ma spełniać warunki przekroju klasy 1 - Blacha trapezowa TR40/183 gr. 0,75mm 2) Pokrycie zadaszenia: - Warstwa styropapy: 100 FS 5 cm, klasa NRO, - Warstwa papy termozgrzewalnej SBS wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm NRO 3) Pozostałe elementy zadaszenia: - Odwodnienie połaci (rynna i rura spustowa), obróbki blacharskie desek czołowych montaż łączników, kotew chemicznych itp. 3. Szczegóły montażu wszystkich elementów zadaszenia opisano na przekrojach zadaszenia wg zestawu rysunków: K-5; P-2; P-3; P-4; P-5; P-6; P-7; P-8; P-9; P-10; P-11 - wersja elektroniczna. 4. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia stanowiące integralną jej część zawarte jest w SIWZ oraz: - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zwany dalej ,,Specyfikacją techniczną") - załącznik nr 7 do SIWZ, - Projekcie budowlanym (zwany dalej ,,Projektem") - załącznik nr 8 do SIWZ, - Przedmiarze robót (zwany dalej ,,Przedmiarem") - załącznik nr 9 do SIWZ, 5. Przedstawiona do niniejszego postępowania ogólna Specyfikacja Techniczna dotyczy zakresu prac w szczególności: KONSTRUKCJA STALOWA oraz POKRYCIE DACHOWE. 6. Zamawiający informuje, iż we wszystkich załączonych rysunkach, przekrojach NIE POKAZANO POKRYCIA JEDNOWARSTOWOEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ TYPU SBS WIERZCHNIEGO KRYCIA O GRUBOŚCI 5,2 MM. W związku z powyższym należy uwzględnić w/w pokrycie do wykonania zgodnie z Przedmiarem oraz Szczegółową Specyfikacją techniczną - SST 02.00.00 POKRYCIA DACHOWE PKT 5.3.1. 7. Tam, gdzie w SIWZ, Specyfikacji technicznej, Przedmiarze, Projekcie zostały wskazane w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych opisanych w dokumentacji projektowej. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga załączenia do oferty ,,Wykazu materiałów zamiennych" z podaniem nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i do zastosowania przy realizacji zamówienia (tj. oferowanych) urządzeń i/lub nazwy przyjętych systemów oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały lub urządzenia zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ oraz załącznikach. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wszystkich pracowników faktycznie świadczących roboty ogólnobudowlane i ślusarsko-spawalnicze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 1) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi w zakresie wskazanym w ust. 8 będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu żądany dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania jednego bądź kilku następujących dowodów: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 9. Inne uwarunkowania 1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty aby Wykonawca zapoznał się z terenem i obiektem objętym przedmiotem zamówienia. 2) Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposób gwarantujący ciągłe funkcjonowanie obiektu oraz zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami w szczególności prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników przez cały okres realizacji zamówienia. 3) Osoby wykonujące umówione roboty z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom świadczącym roboty odzieży ochronnej, roboczej i środki ochrony osobistej, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 4) Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie roboty, dostawy lub usługi towarzyszące, niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się z warunkami technicznymi, wszelkimi dokumentami aby mógł realizować roboty zgodnie z zawartymi w dokumentacji ustaleniami. Zaleca się, aby Wykonawca przed wyliczeniem ceny oferty zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskał niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na cenę np. dotyczące dróg dojazdowych, możliwość zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia zaplecza itp. 5) Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia obmiarów podanych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. 6) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z umową, dokumentami stanowiącymi integralną jej część, z dochowaniem należytej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dobrej jakości, sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego i obowiązującymi normami i instrukcjami producentów oraz posiadać wszystkie niezbędne zezwolenia/uprawnienia przewidziane prawem do realizacji umowy. 7) W trakcie realizacji zamówienia należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 8) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż przyjęte w dokumentacji projektowej (dotyczy materiałów, dla których określono znak towarowy), jednak o parametrach i jakości nie gorszych/równoważnych niż podane w dokumentacji przetargowej. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane wyroby do użytkowania, pozwalające jednocześnie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ i jej załącznikach. 9) Wszelkie deklaracje zgodności, atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów Wykonawca będzie na bieżąco przedkładał Zamawiającemu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej z ramienia Zamawiającego w umowie, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. 10) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązuje się do przygotowania właściwej dokumentacji odbiorowej robót. Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne zabudowanych materiałów, pozwalające na ocenę należytego wykonania robót. 11) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości terenu budowy, ciągów komunikacyjnych w obrębie budowy oraz dróg i chodników przylegających do terenu budowy, a także innych, z których Wykonawca korzysta lub które uległy zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót, przez cały okres realizacji zamówienia. 12) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić własną skrzynkę rozliczeniowo - pomiarową zasilania energetycznego placu budowy. 13) W przypadku wszelkich szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego ich usunięcia w sposób docelowy i skuteczny. 14) Prace budowlane nie powinny spowodować pogorszenia warunków stanu środowiska. 15) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, odpowiedniego wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót przestrzegania przepisów bhp i ppoż w trakcie realizacji robót oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzędzi i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich. 16) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska. 17) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów, wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami SIWZ i jej załącznikami, dostarczonych własnym staraniem i na własny koszt, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 18) Wykonawca dokona odtworzenia (naprawy, przywrócenie do stanu pierwotnego) uszkodzonych z winy Wykonawcy dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych, infrastruktury obiektu, urządzeń, i ich elementów, przyległych terenów, w przypadku pogorszenia ich stanu lub zostały naruszone w związku z realizacją niniejszego zamówienia. 19) Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy, usunięcia i likwidacji wszelkich urządzeń, przywrócenia do stanu z dnia przejęcia miejsc zajętych na czas realizacji zamówienia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych w trakcie realizacji niniejszego zamówienia nie później niż w terminie przekazania przez Wykonawcę robót. 20) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 21) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego podczas realizacji zamówienia za wszelkie szkody wyrządzone swoją działalnością lub zaniechaniem działania Zamawiającemu lub/i osobom trzecim przez swoich pracowników oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez pracowników Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. W szczególności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku którego nastąpiła szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierci spowodowaną działalnością Wykonawcy. 22) Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców

CPV: 45261210-9,45262400-5

Dokument nr: 543217-N-2020, ZP 340-1/2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.bbosir.bielsko.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, kurierem itp.
Adres:
43-300 Bielsko-Biała ul. Marii Konopnickiej 5

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-09, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 2 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Posiada zdolność zawodową przedstawiając wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie się co najmniej jedną robotą budowlaną o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. polegającą na wykonywaniu robót ślusarsko-spawalniczych (konstrukcje stalowe), o wartości minimum 250.000,00 zł. brutto. UWAGA! Przez jedną robotę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznika nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale V ust 1 pkt. 2) ppkt. 2.3) litera a) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony według załącznika nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę kosztorysową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie Wykonawcy iż: a) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu zamówienia i że cena oferty jest ceną ostateczną. b) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych dodatkowych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. c) Zdobyłem/liśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz sporządzenia oferty. d) Zapoznałem/liśmy się z warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz z załącznikami do SIWZ i przyjmuje/my te warunki bez zastrzeżeń. e) Pozostaje/my związany/i złożoną przez nas ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. f) Udzielam/y rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (wyrażonej w liczbie miesięcy) na okres ..................... miesięcy. g) Zobowiązuje/my się przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości odpowiadającej 6 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominacyjnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. h) Zobowiązuje/my się do wykonania zamówienia w terminie określonym w rozdziale IV SIWZ. i) Akceptuje/my bez zastrzeżeń warunki zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) wraz z warunkami płatności i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. j) Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: - wykonanie ....... (zakres powierzonej części zamówienia) ............ (firma podwykonawcy wraz z adresem) - wykonanie ........ (zakres powierzonej części zamówienia) ............ (firma podwykonawcy wraz z adresem) k) Niniejsze zamówienie zamierzam/y realizować: - sami*. - jako podmiot zbiorowy (konsorcjum) reprezentowane następująco*: (*niepotrzebne skreślić) ......... - lider konsorcjum, ......... - członek konsorcjum, ......... - członek konsorcjum. l) Złożona oferta nie będzie / będzie * prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. W przypadku gdy wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, podajemy: Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku 1. (...) Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. m) Wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o Specyfikację techniczną i Przedmiar. Wskazanym jest złożenie kosztorysu w formie uproszczonej. Kosztorys uproszczony winien zawierać w szczególności ilości robót i cenę jednostkową dla każdej pozycji kosztorysowej. W kosztorysie winny być podane kwoty wartości ,,netto" i ,,brutto". Sporządzony kosztorys ofertowy musi być zgodny z Specyfikacją techniczną i Przedmiar. Wyjaśniamy, że zgodność pozycji kosztorysu ofertowego z Przedmiarem dołączonym do SIWZ polega na zgodności opisu pozycji i ilości. W każdej pozycji należy podać kwotę uwzględniającą wszystkie w/w elementy. W przypadku kiedy opis poszczególnej pozycji kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę będzie różnił się od treści opisu danej pozycji z Przedmiaru, Zamawiający dokona poprawienia opisu na właściwy tj. zgodny z opisem znajdującym się w Przedmiarze. 3) Wykaz materiałów i/lub urządzeń zamiennych wraz z dowodami w języku polskim potwierdzającymi ich równoważność do tych przyjętych przez Zamawiającego - w przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń zamiennych (równoważnych) odpowiednio do opisu w Rozdziale III ust. 7 i ust 9 pkt 8) SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i do zastosowania przy realizacji zamówienia (tj. oferowanych) urządzeń i/lub nazwy przyjętych systemów. 4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - sporządzony wg załącznika nr 2 do SIWZ; 5) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - sporządzony wg załącznika nr 3 do SIWZ; 6) Pełnomocnictwo (upoważnienie) do podpisania ofert względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, bądź też do podpisywania umów w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (konsorcja, spółki cywilne itp.) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - art. 23 ustawy Pzp. Pełnomocnik konsorcjum, spółki cywilnej itp. winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 7) Pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 8) Kopia dowodu wniesienia wadium. 9) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według załącznika nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz Bielsko - Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 43-300 Bielsko - Biała, ul. Marii Konopnickiej 5, w wysokości 5.000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2019r., poz.310, 836 i 1572). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (wyłącza się możliwość wniesienia wadium w gotówce) na rachunek bankowy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Banku Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej, nr konta 49 1240 4142 1111 0000 4828 1489, z podaniem tytułu: ,,wadium - przetarg na budowę zadaszenia" Uwaga! - przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX ust. 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy została dołączona do oferty. Uwaga! Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. W treści gwarancji/poręczenia musi znajdować się zapis, iż ,,Gwarant/poręczyciel zobowiązuje się do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wypłaty w terminie związania ofertą pełnej kwoty wadium w wysokości: 5.000,00 zł. W gwarancji/poręczeniu winien być także zapis, iż ,,wypłata gwarancji/poręczenia powstaje w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp" oraz powinno podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce. Zamawiający nie wyraża zgody, aby żądanie zapłaty musiało być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji lub jakiegokolwiek innego banku. Wadium w postaci dokumentu winno zawierać oznaczenie postępowania którego dotyczy. 8. W przypadku wadium w formie gwarancji lub poręczenia wnoszonego przez Wykonawców występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) zaleca się aby z treści gwarancji lub poręczenia wynikało, że wadium to dotyczy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie wadium ani na uzupełnienie wadium po terminie składania oferty. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 11. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunku bankowym wskazanym przez Wykonawcę. 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, ponownego wniesienia, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena wykonania całego zamówienia 60,00
Okres rękojmi i gwarancji jakości 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.