Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa elementów oświetlenia

Przedmiot:

Dostawa elementów oświetlenia

Data zamieszczenia: 2020-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
ul. 2 Pułku "Kraków" Nr 22
08-521 Dęblin
powiat: rycki
tel. 261 519 682, tel. 261 517 477, tel. 261 518 298
j.bialek@law.mil.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Dęblin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę
elementów oświetlenia do bud. nr 35.

Specyfikacja:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wszelkie
informacje
dostępne

na
stronie:
http://bip.law.mil.pl
zakładka
przetargi/niepodlegające ustawie.

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ INFORMACJE O WYNIKACH
POSTĘPOWANIA
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej LAW w Dęblinie
(osobiście, pocztą lub kurierem), od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30. - 15.30,
Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 35
Kancelaria Jawna pok. nr 116.
(Wjazd do Pałacu Jabłonowskich możliwy również od strony os. Lotnisko, od ul. płk. Pilota
Szczepana Ścibiora) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: j.bialek@law.mil.pl.
2. Termin składania ofert upływa dnia 29.05.2020 r., godz. 10.00.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób:
1Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08 - 521 Dęblin
,,Oferta w postępowaniu na dostawę elementów oświetlenia do bud. nr 35.
Nie otwierać przed dniem 29.05.2020 r. godz. 10:30."
(Zamówienie do kwoty 30 000 euro)
oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w terminie do 28 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.

Wymagania:
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz
ofertowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Oferta musi być podpisana.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści
ogłoszenia na adres e-mail: j.bialek@law.mil.pl.
9. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi
wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieści taką informację na stronie internetowej
http://www.law.mil.pl pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony formularz ofertowy,
2) wypełniony formularz cenowy,
3) w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Cena 100%.
2. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po
przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. W przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego
jest poniżej 5, to parametr setny pozostaje bez zmian, zaś w przypadku, gdy parametr miejsca
tysięcznego wynosi 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę.
TERMIN PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie z tytułu prawidłowej realizacji umowy, zostanie zapłacone Wykonawcy przez
Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
VI. GWARANCJA
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy.

Kontakt:
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) w sprawach merytorycznych: Wiesław Mikuła, tel. 261 517 477,
2) w sprawach proceduralnych: Justyna Białek, tel. 261 518 298.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.