Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej

Przedmiot:

Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej

Data zamieszczenia: 2020-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego
ul. Rybna 3 A
59-170 Przemków
powiat: polkowicki
tel. 768 310 420, faks 768 310 420
sp2przemkow@wp.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Przemków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
) Zakres prac obejmuje wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie: - remont instalacji elektrycznej, - całkowitą wymianę instalacji, opraw oraz osprzętu, - remont instalacji CCTV, głośnikowej oraz sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie poprzez: ? demontaż rozdzielnic, ? demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym, ? demontaż gniazd wtyczkowych, podtynkowych o ilości biegunów 2, natężenie prądu do 63A ? demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10A ? demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych; ? wykonanie przebić, bruzd, korytek, wnęk; ? montaż rozdzielnic; ? wykonanie wewnętrznych linii zasilających; ? układanie przewodów instalacyjnych; ? montaż osprzętu; ? montaż opraw oświetleniowych; ? montaż instalacji ekwipotencjalnej, odgromowej i uziemiającej; ? instalacja wyłącznika przeciwpożarowego; ? wykonanie instalacji CCTV; ? montaż instalacji głośnikowej; ? montaż instalacji dzwonkowej; ? wykonanie instalacji teletechnicznej; ? pomiary i odbiory; ? uzupełnienie tynków po bruzdowaniu, malowanie ścian i sufitów; ? wywiezienie odpadów z terenu szkoły, utylizacja i unieszkodliwienie. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu wszelkich niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia. Prace towarzyszące głównym robotom budowlanym jakie wystąpią przy realizacji robót to: ? zabezpieczenie podłóg folią malarską, ? naprawa stropów po przebiciach, ? wykonanie pasów szerokości do 10 cm z tynku kat. III na zaprawie z wapna gasz. na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi, ? dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farba akrylową z przygotowaniem powierzchni ścian, ? dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farba akrylową z przygotowaniem powierzchni sufitów, ? urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, ? utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, ? pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, ? działania ochronne zgodne z BHP, ? utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, ? przewóz materiałów do ich wykorzystania, ? usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystości wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę, ? nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiortswa w ramach umowy o podwykonawstwie. Uwaga: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, projekt branżowy - instalacje elektryczne, projekt budowlany i wykonawczy, stanowiące załączniki do SIWZ

CPV: 45310000-3,45400000-1

Dokument nr: 543829-N-2020, SP/261/1/20/II

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.sp2przemkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty dostarczamy w formie pisemnej, za pomocą poczty tradycyjnej, kurierem bądź osobiście.
Adres:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego, ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-10, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-07-01 2020-08-21

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Wykonawca spełni warunek poprzez złożenie oświadczenia własnego - stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) Wykonawca spełni warunek poprzez złożenie oświadczenia własnego - stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: -Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (tj. uzyskał protokół odbioru końcowego bez uwag lub równoważny dokument) na co najmniej jedno zamówienie polegającą na wykonaniu robót branży elektrycznej w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) o wartości równej lub wyższej niż 50 000,00 zł brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych)- Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia niezbędne do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wpisaną na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego- Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje potencjałem oraz minimum 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- Załącznik nr 5 do SWIZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wskazanie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób wymagane jest w załączniku 5 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie własne, stanowiące Załącznik nr 2A do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstawy do wykluczenia, określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- zał. nr 6 do SIWZ. Zamawiający zamieści informację z otwarcia ofert na stronie internetowej. Wykonawca składa powyższe oświadczenie weryfikując w szczególności dane dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 3. W celu wykazania braku podstawy do wykluczenia, określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. 4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz. 1126 ze zm.). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 6.4. składa: - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- Załącznik nr 4; - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- Załącznik nr 5 .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kompletna oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, zawierający w szczególności: - wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, - łączną cenę ofertową brutto, - zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, - oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; b) oświadczenia stanowiące załączniki nr 2A i 2B do niniejszej SIWZ; c) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp)-jeżeli dotyczy. d) w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału; e) KRS lub inny dokument rejestrowy w celu weryfikacji uprawnienia do podpisywania oświadczenia woli; f) dowód wpłaty wadium lub oryginał gwarancji / poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu; g) szczegółowy kosztorys ofertowy.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu. 2. Wadium - zasady wnoszenia, zwrotu i utraty regulują przepisy Pzp: art. 45 i 46 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8 600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnściowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019 poz. 310 z późn. zm.). 5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Przemkowie - nr rachunku 67 8653 0004 0000 0000 0169 0002 (z dopiskiem na przelewie, jakiego postępowania dotyczy). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; - innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został załączony w zamkniętej, opisanej kopercie do oferty, kopię - potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.5 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa. 9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres dodatkowej gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.