Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2020-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Szklarska Poręba
ul. Krasińskiego 6
58-580 Szklarska Poręba
powiat: jeleniogórski
Tel.:+48757172332-672/+48757172332-671,Faks:+48757172360
szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Szklarska Poręba
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych dla obiektów małej retencji górskiej oraz przeciwdziałania erozji wodnej w podziale na części (pakiety) w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w ramach projektu ,,Kompleksowy proj...

Numer referencyjny: DAG.270.9.2020.SZ
II.1.2)Główny kod CPV
45240000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części (dalej: ,,Pakiet"):

I. Przebudowa dróg leśnych wewnętrznych na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba, nr 32, 30, 36, 38, 39, 40, 41A, 43, 42, 41 i 8, poprzez przebudowę przepustów na przepusty o większym świetle o łącznej długości 164,0 mb na drogach o łącznej długości 35 858,0 mb oraz rozbiórka starych przepustów.

II. Przebudowa dróg leśnych wewnętrznych na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba, numer 17, 19SZ, 80, 94, 97, 77, 91, 92, 59, 78J, 24, 15 i 18 poprzez przebudowę przepustów na przepusty o większym świetle i numer 63 i 65, poprzez budowę 2 brodów o łącznej długości 154,0 mb na drogach o łącznej długości 26 539,00 mb oraz rozbiórka starych przepustów.

Ofertę można złożyć na jedną lub kilka części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

I. Przebudowa dróg leśnych wewnętrznych na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba, nr 32, 30, 36, 38, 39, 40, 41A, 43, 42, 41 i 8, poprzez przebudowę przepustów na przepusty o większym świetle o łączne...

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45240000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

II.2.4)Opis zamówienia:

Roboty budowlane - Przebudowa dróg leśnych wewnętrznych

Na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba, nr 32, 30, 36, 38, 39, 40, 41A, 43, 42, 41 i 8, poprzez przebudowę przepustów na przepusty o większym świetle o łącznej długości 164,0 mb na drogach o łącznej długości 35 858,0 mb oraz rozbiórka starych przepustów.

Zakres prac dotyczy:

-- rozebranie starego przepustu ze złożeniem materiału na poboczu,

-- przygotowanie podłoża poprzez wyrównanie dna, wykonie wykopów pod ławy,

-- wykonanie ław żelbetowych pod elementy prefabrykowane przepustu na ,,mokro",

-- ułożenie prefabrykowanych elementów przepustu w kształcie litery ,,C",

-- ułożenie (alternatywnie) 1 elementu jako studzienki kaskadowej,

-- ułożenie elementów prefabrykowanych ścian wylotów,

-- wykonanie izolacji z papy, obsypki, nasypki i odbudowa nawierzchni,

-- umocnienie dna przed wlotem, w przepuście i za wylotem kamieniem polnym,

-- umocnienie skarp przepustu, rowu i potoku kamieniem w betonie,

-- wykonanie ,,gniazd" na słupki barierek ochronnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 04/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt współfinansowany będzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko - działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Roboty budowlane - Przebudowa dróg leśnych wewnętrznych na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba, numer 17, 19SZ, 80, 94, 97, 77, 91, 92, 59, 78J, 24, 15 i 18 poprzez przebudowę przepustów na przepus...

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45240000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

II.2.4)Opis zamówienia:

Roboty budowlane - Przebudowa dróg leśnych wewnętrznych na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba, numer 17, 19SZ, 80, 94, 97, 77, 91, 92, 59, 78J, 24, 15 i 18 poprzez przebudowę przepustów na przepusty o większym świetle i numer 63 i 65, poprzez budowę 2 brodów o łącznej długości 154,0 mb na drogach o łącznej długości 26 539,00mb oraz rozbiórka starych przepustów.

Zakres prac dotyczy:

-- przepusty:

-- rozebranie starego przepustu ze złożeniem materiału na poboczu,

-- przygotowanie podłoża poprzez wyrównanie dna, wykonie wykopów pod ławy,

-- wykonanie ław żelbetowych pod elementy prefabrykowane przepustu na ,,mokro",

-- ułożenie prefabrykowanych elementów przepustu w kształcie litery ,,C",

-- ułożenie (alternatywnie) 1 elementu jako studzienki kaskadowej,

-- ułożenie elementów prefabrykowanych ścian wylotów,

-- wykonanie izolacji z papy, obsypki, nasypki i odbudowa nawierzchni,

-- umocnienie dna przed wlotem, w przepuście i za wylotem kamieniem polnym,

-- umocnienie skarp przepustu, rowu i potoku kamieniem w betonie,

-- wykonanie ,,gniazd" na słupki barierek ochronnych,

-- brody:

-- usunięcie umocnień z pozostałości po starym brodzie z narzutu kamiennego,

-- wykonanie zagłębień w dnie i na skarpach pod podpory z dyli dębowych,

-- wykonanie pokładów na dnie i skarpach z dyli dębowych, stanowiących umocnienie dna i skarp dla przejazdu pojazdów i przejście dla pieszych.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 04/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt współfinansowany będzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko - działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

CPV: 45240000

Dokument nr: 243414-2020, DAG.270.9.2020.SZ

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

W sali konferencyjnej Nadleśnictwa Szklarska Poręba, przy ulicy Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawcy oraz wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem niniejszego zamówienia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/07/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Nadleśnictwo Szklarska Poręba
ul. Krasińskiego 6
Szklarska Poręba
Kod NUTS: PL515
58-580
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Sapiela
E-mail: szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl
Tel.: +48 757172332-672/+48 757172332-671
Faks: +48 757172360

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.