Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ocieplenia stropodachu

Przedmiot:

Wykonanie ocieplenia stropodachu

Data zamieszczenia: 2020-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Krynicy-Zdroju
Wspólna 5
33-380 Krynica-Zdrój
powiat: nowosądecki
Telefon: 18 471 24 40 tel. 018 471 24 40 wewn. 19
sekretariat@krynickasm.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Krynica-Zdrój
Wadium: 1.350,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie ocieplenia stropodachu w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
wykonanie ocieplenia istniejącego stropodachu w budynku:
1. Przedmiot Zamówienia
Zamówienie obejmuje następujące roboty:
-- ocieplenie stropodachu w budynku z materiałów wykonawcy /wymagane atesty/, w
technologii pneumatycznej z zastosowaniem materiału termoizolacyjnego -- materiał izolacyjny to granulat wełny szklanej lub granulatu wełny mineralnej o grubości 20
cm o współczynniku przewodzenia 0,04W/m2K dla uzyskania współczynnika
R>4,5m2K/W,
-- montaż kominków wentylacyjnych o średnicy 150 mm z blachy ocynkowanej wymaga ilość 12 szt.
Przewidywany zakres prac obejmuje; następujący budynek: - Źródlana 51 w Krynicy-Zdrój 395,00 m2

Dokument nr: Ldz. 2063/20

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2020 roku o godz. 9-tej w siedzibie Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krynicy - Zdrój przy ul. Wspólnej 5.

Składanie ofert:
Ofertę należy dostarczyć do dnia 15 czerwca 2020 do godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty)
9) Miejsce i sposób złożenia oferty:
a) e-mail przesłany drogą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu sporządzonego w formie pisemnej) na adres Zamawiającego: sekretariat@krynickasm.pl z podaniem tematu ,,OFERTA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOCIEPLENIE STROPODACHU w temacie maila.
b) osobiście (w formie pisemnej) w siedzibie Zamawiającego: Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ul. Wspólna 5 33-380 Krynica-Zdrój, z dopiskiem ,,OFERTA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOCIEPLENIE STROPODACHU; Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert" (sekretariat czynny w godzinach 7.00 - 13.00).
c) pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) na adres siedziby Zamawiającego: Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ul. Wspólna 5 33-380 Krynica-Zdrój, z dopiskiem ,,OFERTA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOCIEPLENIE STROPODACHU: Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".

Miejsce i termin realizacji:
Przewidywany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia od 20 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku
3. Minimalna gwarancja na wykonane prace dociepleniowe - budowlane 60 miesięcy.

Wymagania:
Minimalna gwarancja na wykonane prace dociepleniowe - budowlane 60 miesięcy.
4. Termin płatności FV za wykonane usługi - minimum 30 dni
5. Kryteria wyboru oferty:
zryczałtowana cena 1m2 - 100 %
a) ocieplenie stropodachu w budynku z materiałów wykonawcy /wymagane atesty/, w technologii pneumatycznej z zastosowaniem materiału termoizolacyjnego granulat wełny szklanej lub granulatu wełny mineralnej o grubości 20 cm o współczynniku przewodzenia 0,04W/m2K dla uzyskania współczynnika R>4,5m2K/W,
b) montaż kominków wentylacyjnych o średnicy 150 mm z blachy ocynkowanej wymaga ilość 12 szt.
c) miejscowa naprawa istniejącego pokrycia dachowego w miejscu wykonania montażu kominków wentylacyjnych,
d) składniki cenotwórcze /stawki kosztorysowe/ dotyczące wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych, a wynikłych w trakcie realizacji zadania. Roboty te zostaną uzgodnione z Zamawiającym dla każdego zadania osobno protokołem typowania robót.
W skład niniejszej specyfikacji wchodzą załączniki: załącznik ml- przedmiar robót.
6. Warunki udziału w postępowaniu.
O zamówienie nie mogą ubiegać się:
o oferenci, którzy w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania przetargowego wykonali zamówienie z nienależytą starannością lub narazili Spółdzielnię na ponoszenie dodatkowych kosztów,
o oferenci, wobec których wszczęto postępowanie upadłościowe, sanacyjne, restrukturyzacyjne, naprawcze lub likwidacyjne, lub których upadłość ogłoszono,
o oferenci - osoby fizyczne, które skazano prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwa gospodarczego przekupstwa albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
o oferenci - osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwa przekupstwa albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
o oferenci zalegający z wnoszeniem należności na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
o oferenci, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia, zaproszenia do składania ofert, mimo wezwania ich przez Zamawiającego do uzupełnienia tych dokumentów,
o oferenci, którzy dostarczyli nieprawdziwe informacje istotne dla przeprowadzenia postępowania, zweryfikowane przez Zamawiającego w trakcie oceny ofert,
o oferenci, którzy w dniu składania oferty nie figurują na tzw. ,,białej liście podatników".
7. Warunki formalne, sposób przygotowania oferty, miejsce i termin złożenia oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2) Oferta musi zawierać pełną nazwę wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP lub PESEL.
3) Oferta oraz załączniki muszą zawierać podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy i podpisania umowy.
4) Każdy z wykonawców może złożyć nie więcej niż jedną ofertę.
5) Czas związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyboru oferty.
6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.
7) Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
)Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym lub w sytuacji gdy oferta zawierała będzie istotne błędy lub braki formalne, w szczególności jeżeli:
a) oferta nie zostanie złożona na formularzu ofertowym,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
c) wykonawca podlegał będzie wykluczeniu,
d) oferta zostanie złożona po upływie terminu składania ofert,
e) oferta zawierała będzie błędy rachunkowe lub braki dotyczące oferowanych cen.
11)W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym zobowiązać do złożenia wyjaśnień w określonej formie i terminie, przedłożenia oryginałów dokumentów związanych z treścią oferty, pod rygorem odrzucenia oferty.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.350,00 zł
Wykonawca najpóźniej w dniu złożenia oferty zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 1.350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych). Wpłata wadium powinna zostać dokonana przelewem na konto bankowe Zamawiającego Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej: BANK Spółdzielczy o/Krynica nr rachunku 13 8809 0005 2001 0000 2255 0001 w treści przelewu podając ,,Przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachu".
Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty wadium powinien stanowić załącznik do oferty.
W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od podpisania umowy wadium nie
3
podlega zwrotowi. W przypadku pozostałych ofert, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po ogłoszeniu wyników zapytania.
Postępowanie przetargowe zgodnie z przyjętym trybem będzie prowadzone dwuetapowo, tj.:
a) etap pierwszy: przedstawienie wstępnych ofert - część jawna i wyznaczenie terminu negocjacji,
b) etap drugi, część niejawna - negocjacje.
10. Zawartość ofert.
Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych oferentom przez Zamawiającego oraz uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczenie za zgodność z oryginałem, ich kserokopie lub odpisy:
a) ofertową cenę netto/brutto z podatkiem VAT za 1 m2 zryczałtowanej ceny wykonania przedmiotu przetargu - wykonanie ocieplenia stropodachu wraz z montażem kominków wenty lacyj ny ch,
b) dowód wpłacenia /wniesienia/ wadium,
c) aktualny wypis /odpis z Rejestru Przedsiębiorstw w KRS lub zaświadczenie o wpisie/ do ewidencji działalności gospodarczej, nr REGON, NIP,
d) oświadczenie o niezaleganiu wobec właściwego dla oferenta ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości w uiszczaniu opłat i podatku,
e) potencjał wykonawczy oferenta (ilość zatrudnionych pracowników, minimalne zatrudnienie pracowników: minimum 20 osób w okresie ostatnich 3-ch lat, oraz posiadane uprawnienia budowlane przez osoby nadzoru bezpośredniego, rodzaj uprawnień, zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - potwierdzone przez złożenie uwierzytelnionych kopii ww. dokumentów z podaniem liczby osób posiadających w/w uprawnienia - co najmniej 2 osoby),
f) pisemne oświadczenie, że przeciwko oferentowi nie toczy się postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne,
g) referencje dotyczące wykonania tożsamych robót,
h) potwierdzenie kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszego przetargu,
i) pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, dokonał oględzin miejsca robót, dokonał sprawdzenia zakresu ilości prac i nie wnosi zastrzeżeń,
j) pisemne oświadczenie osoby uprawniającej, że przyjmuje obowiązki kierownika budowy
wynikające z uprawnień i zakresu robót, k) pisemne oświadczenie o braku zależności lub dominacji w stosunku do innych uczestników
przetargu oraz w szczególności Zamawiającego, 1) pisemne oświadczenie, że oferent nie będzie zlecał wykonania robót osobom trzecim, ł) pisemne oświadczenie, że oferent jest płatnikiem podatku VAT,
m) pisemne oświadczenie o niezmienności ceny do ostatecznego odbioru robót określonych zakresem niniejszego przetargu oraz że oferta zawiera pełny zakres robót, a ewentualne niewykazane roboty będą uwzględnione w pozostałych pozycjach kosztorysowych,
n) pisemne oświadczenie oferenta, określające czas i zakres robót, jaki obejmie gwarancja,
o) gwarancję producenta na użyte przez oferenta materiały i system docieplenia wraz z atestami i dopuszczeniami, oraz projekt formularza karty gwarancyjnej wykonawcy,
p) uwierzytelnioną kopię polisy (promesy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej oferenta.
11. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
12. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako nąj korzystniej sza.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
14. Zamawiający wybranemu oferentowi wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
15. Oferentowi nie przysługuje prawo składania protestu ani odwołania od decyzji wyboru oferenta przez Zamawiającego.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Ryszard Marciszewski, nr tel. 018 471 24 40 wewn. 19, adres e'mail: sekretariat@krynickasm.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.