Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia

Data zamieszczenia: 2020-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
powiat: wąbrzeski
tel. 56 6877500, faks 56 4502702
tylman.inwestycje@gminarynsk.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Wąbrzeźno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk-etap 2
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy Ryńsk w miejscowościach: Wałycz- osiedle Leśne i ulica Zygmunta Działowskiego, Plebanka, Cymbark, Czystochleb oraz na terenie miasta Wąbrzeźno. Zakres robót obejmuje: 1) Wałycz - osiedle Leśne: wymianę słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych - 29 sztuk; 2) Wałycz ul. Zygmunta Działowskiego: wyminę opraw oświetleniowych na istniejących słupach z montażem wysięgników - 7 sztuk; 3) Plebanka: montaż wysięgnika i oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie -1 sztuka i wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach - 36 sztuk; 4) Cymbark: wyminę opraw oświetleniowych na istniejących słupach - 5 sztuk; 5) Czystochleb - Rondo Toruńskie: wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach - 7 sztuk; 6) Wąbrzeźno - Rondo Toruńskie: wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach - 14 sztuk. 2. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do: - przeprowadzenia prób, pomiarów i badań związanych z wykonywanymi robotami, - naprawy lub odtworzenia uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego (instalacji i urządzeń) spowodowanych prowadzonymi robotami; - naprawy uszkodzeń lub odtworzenia istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu; - odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia; - utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów oraz ich ewentualnej utylizacji; - innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia; - uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został: 1) w projekcie budowlanym branży elektrycznej; 2) w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; Zamawiający załącza również przedmiar robót; z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia załączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. 4. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykaz wszystkich przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych wraz z podaniem nazwy producenta, typu urządzenia oraz dokumentów określających parametry techniczne musi zostać załączony do oferty. 5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 5.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osób wykonujących wszystkie czynności związane z montażem słupów i opraw oświetlenia ulicznego. 5.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 5.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów; - przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 5.3. W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca - na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w pkt 5.1. czynności oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 5.4. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się wezwanie wykonawcy środkami komunikacji elektronicznej) żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.1 czynności. 5.5. Za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.1 czynności wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną określoną w § 19 ust. 6 projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Projekt jest współfinansowany w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

CPV: 45310000-3,45315600-4,45316100-6

Dokument nr: 544162-N-2020, WI.ZP.271.5.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rynsk.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
przez operatora pocztowego, posłańca, osobiście do siedziby zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-15, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowy lub przebudowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego lub zewnętrznego o wartości robót nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia musi wykazać jeden z wykonawców. Jeżeli wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę, który przy realizacji zamówienia będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z ofertą. Pisemne zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do siwz). 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenie oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22 i ust. 5 pkt 1. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykazał zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansowa lub ekonomiczną. 8. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu o którym mowa w pozycji III.4.1. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w poz. III.4.1. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentu wskazanego w poz. III.4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych w prowadzonym postępowaniu: 1) Zamawiający zastrzega że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania ze złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów o których mowa w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4) Jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą lub uzupełni samodzielnie dokumenty i/lub oświadczenia, które nie są wymagane na danym etapie postępowania, zamawiający uzna te dokumenty za prawidłowo złożone bez konieczności wzywania do ich złożenia, o ile zamawiający nie poweźmie wątpliwości co do ich aktualności. 5) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę wraz z ofertą (określone w pozycji VII.1.1. oraz w poz. VI.1.4. specyfikacji) muszą mieć formę oryginału. 6) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę na pisemne wezwanie zamawiającego (określone w pozycji VII.2.1. specyfikacji) - wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca - jeżeli dotyczy, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz). Zamawiający nie będzie wymagał złożenia przez wykonawcę w/w oświadczenia jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Ponadto wykonawca złoży: 1) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy, zalecane jest sporządzenie zobowiązania na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji; 2) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) - jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena realizacji zamówienia 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.